Główny Specjalista ds. Robót Elektrycznych w Dziale Energetyczno-Remontowym

 • Łódź, łódzkie
 • Specjalista
 • 01.04.2019
 • Ważna jeszcze 7 dni (do 01.05.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Łódzki Zakład Usług Komunalnych

  w Łodzi, ul. Nowe Sady 19

  Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, 1 etat

  Główny Specjalista ds. Robót Elektrycznych w Dziale Energetyczno-Remontowym

  Miejsce pracy: Łódź

  Zakres zadań na stanowisku Główny Specjalista ds. Robót Elektrycznych:

  • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych z przynależnością do izby (PIIB),
  • nadzór nad wykonywaniem pomiarów i przeglądów instalacji elektrycznych w obiektach ŁZUK,
  • nadzór nad wykonywanie przeglądu elektro- narzędzi,
  • prowadzenie książki obmiaru robót i Dziennika Budowy,
  • sporządzanie kosztorysów ofertowych i powykonawczych,
  • przygotowanie do odbioru technicznego ukończonych robót oraz udział w komisji technicznej odbioru,
  • przygotowanie specyfikacji zamówień materiałowych i robót budowlanych,
  • kontakt z inwestorami,
  • sprawowania nadzoru nad podległymi pracownikami.

  Wymagania konieczne

  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie wyższe,
  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych z przynależnością do izby (PIIB),
  • świadectwo kwalifikacji SEP kategorii „D”(dozór) do 1 kV,
  • umiejętność czytania dokumentacji technicznej i kosztorysowania,
  • umiejętność sprawowania nadzoru nad podległymi pracownikami,
  • co najmniej trzyletni staż pracy
  • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
  • umiejętność współpracy z załogą,
  • wysoka kultura osobista.

  Oferta kandydata musi zawierać:

  • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na  wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
  • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest prawomocnie skazany za  przestępstwa, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
  • oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest karany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych       (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1b RODO i na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami).

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji.”

  • W celu przetwarzania Pani/Pana danych kontaktowych na potrzeby kolejnych i przyszłych procesów rekrutacji prosimy o dodatkowe zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego wyrażenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi moich danych osobowych zawartych do dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji”.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Główny Specjalista ds. Robót Elektrycznych w Dziale Energetyczno-Remontowym” w terminie do dnia 12.04.2019r. do godz.12.00

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:  
  - na podstawie art. 6 ust 1b RODO i na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko inspektor w Wydziale Interwencyjno-Sprzętowym od momentu doręczenia nam Pani/Pana zgłoszenia rekrutacyjnego zarówno drogą elektroniczną, jak i tradycyjną, w którym musi zostać zawarta następująca klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Łódzki  Zakład Usług Komunalnych w Łodzi dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji”
  - w celu przetwarzania Pani/Pana danych kontaktowych na potrzeby kolejnych i przyszłych procesów rekrutacji prosimy o dodatkowe zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego wyrażenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi moich danych osobowych zawartych do dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji” 
  - CV kandydatów będą przechowywane i dane w nich zawarte będą przetwarzane wyłącznie do czasu zakończenia rekrutacji na aplikowane stanowisko lub do czasu cofnięcia zgody, zaś CV nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji w sytuacji jeśli kandydat wyraził na to zgodę, tj. gdy zamieścił zgodę o odpowiedniej treści w dokumentach aplikacyjnych.
  - po upływie wymienionych powyżej okresów, dane zostaną trwale usunięte i nie będą przetwarzane w żadnym innym celu
  - aplikacje nie będą odsyłane
  Ponadto informujemy, że:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowe Sady 19.
  2) Administrator Danych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Osobą kontaktową jest Erwin Ryter. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych prosimy kierować na e-mail: [email protected], adres siedziby spółki: 94-102 Łódź, ul. Nowe Sady 19 lub pod nr tel. (42) 2723450
  3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, ani do państwa trzeciego
  4) Przetwarzanie przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu oceny Pani/Pana kandydatury na oferowane stanowisko pracy, 
  5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego
  6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
  7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie nie podanie swoich danych spowoduje niemożność wzięcia udziału w obecnym, jak i ewentualnym przyszłym procesie rekrutacji
  8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.