Ta oferta pracy jest nieaktualna od 273 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny specjalista ds. weryfikacji spełniania hurtowych warunków dostępu przez beneficjentów POPC w Wydziale Projektów Szerokopasmowych w Departamencie Regulacji (na zastępstwo)

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 11.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

  główny specjalista ds. weryfikacji spełniania hurtowych warunków dostępu przez beneficjentów POPC w Wydziale Projektów Szerokopasmowych w Departamencie Regulacji - w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
  Wymiar etatu: 1,00
  Liczba stanowisk pracy: 1
   
  Miejsce wykonywania pracy: 01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9

  Główne obowiązki:

  • analizowanie i zgłaszanie uwag do ofert hurtowych przedstawianych przez beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pod kątem aspektów ekonomicznych;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących ustalania bądź zmiany warunków współpracy w zakresie dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci wybudowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie określenia ramowych warunków zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci wybudowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
  • uczestnictwo w opiniowaniu i tworzeniu aktów prawnych, strategii i innych dokumentów rządowych z zakresu telekomunikacji, dotyczących w szczególności dostępu telekomunikacyjnego, analizowanie ich pod kątem aspektów ekonomicznych zapewnienia dostępu hurtowego do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci wybudowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
  • uczestnictwo w przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, regulatorów europejskich i innych podmiotów, dotyczących aspektów ekonomicznych zapewnienia dostępu hurtowego do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci wybudowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
  • uczestnictwo w pracach instytucji rządowych zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz kontrolę projektów realizowanych w ramach tego programu dotyczących aspektów ekonomicznych zapewnienia dostępu hurtowego
   do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci wybudowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

  Warunki pracy:

  • praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
  • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych;
  • praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
  • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
  • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie: wyższe ekonomiczne;
  • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze ekonomii;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
  • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie przepisów o zasadach ogólnych prowadzenia postępowań ich wszczynania i wydawania decyzji; Prawo telekomunikacyjne w zakresie dostępu telekomunikacyjnego; o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw
   w zakresie zasad dostępu do infrastruktury technicznej;
  • umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów prawniczych dotyczących branży telekomunikacyjnej;
  • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
  • posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • korzystanie z pełni praw publicznych;
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • życiorys/CV i list motywacyjny;
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia;
  • oświadczanie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
  • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

  Terminy i miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty należy przesłać do dnia 22 października 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego
  lub data dostarczenia do Urzędu) na adres:

  Urząd Komunikacji Elektronicznej

  Biuro Administracji

  ul. Giełdowa 7/9

  01-211 Warszawa

  z dopiskiem „Główny specjalista na zastępstwo - DR/WPS/4a”

  Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres:
  https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected].

  Dane osobowe – klauzula informacyjna

  Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie
  www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

  Inne informacje:

   

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%.

   

  Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

   

  Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.

   

  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.

   

  W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w dniu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.

   

  Proponujemy skorzystanie ze wzorów oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/

   

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 4 871,98 zł brutto (mnożnik: 2,6) i dodatek stażowy
  w wysokości 5%-20%, uzależniony od stażu pracy.

   

  Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:

   

  • sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
  • test wiedzy;
  • test językowy;
  • test kompetencyjny;
  • rozmowa kwalifikacyjna.

   

  Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 283 oraz pod adresem poczty elektronicznej [email protected].