Ta oferta pracy jest nieaktualna od 250 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny Specjalista ds. wynagrodzeń w Referacie Budżetowym

 • Konstancin-Jeziorna, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 23.04.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

  ogłasza nabór na wolne stanowisko:

  Główny Specjalista ds. wynagrodzeń w Referacie Budżetowym
  Miejsce pracy: Konstancin-Jeziorna

  K.210.27.2018


  Wymiar etatu: 1
  Liczba stanowisk pracy: 1


  Miejsce wykonywania pracy:
  Konstancin-Jeziorna
  Urząd Miasta i Gminy
  ul. Piaseczyńska 77
  05-520 Konstancin-Jeziorna

   

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • Bieżące prowadzenie dokumentacji źródłowej i pomocniczej niezbędnej do naliczania i wypłacania wynagrodzeń.
  • Sporządzanie list płac.
  • Naliczanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych.
  • Naliczanie świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
  • Naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy i PFRON.
  • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA wraz z załącznikami.
  • Naliczanie, potrącanie, rozliczanie i odprowadzanie do urzędu skarbowego należnych podatków i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • Uzgadnianie obrotów i sald kont rozrachunkowych (z tytułu wynagrodzeń i rozrachunków publicznoprawnych) z pracownikiem działu księgowości.
  • Prowadzenie kart wynagrodzeń (dochodów, potrącanych zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) oraz kart zasiłkowych.
  • Sporządzanie rocznych deklaracji do urzędu skarbowego (PIT-11, PIT-4, PIT-R), do ZUS (JWA) oraz do PFRON.
  • Sporządzanie korekt w systemie PŁATNIK.
  • Przygotowywanie dokumentacji związanej z odejściem pracownika na emeryturę lub rentę (np. druk RP-7).
  • Przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu.
  • Sporządzanie sprawozdań z zakresu wynagrodzeń wymaganych przepisami o rachunkowości, finansach publicznych, statystyce publicznej oraz na potrzeby wewnętrzne jednostki.

  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  • Praca biurowa.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  • praca przy monitorze ekranowym,
  • naturalne i sztuczne oświetlenie,
  • praca w budynku przy ul. Piaseczyńskiej 77, miejsca postojowe w odległości około 50 m od budynku, wejście główne do budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych przez drzwi dwuskrzydłowe otwierane do światła ościeżnic 180 cm (jedno skrzydło o szerokości 90 cm blokowane),
  • miejsce pracy: I piętro, korytarz biurowy o powierzchni 350 m2, drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm w świetle ościeżnic, drzwi wejściowe do toalet - szerokość 90 cm w świetle ościeżnic (toalety na I piętrze - przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). Budynek jest 2-kondygnacyjny z klatkami schodowymi (2 biegi schodów, minimalna szerokość – 120 cm). W budynku znajduje się winda (przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) – szerokość drzwi 90 cm, kabina 120 x 210 cm., udźwig 1000 kg.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe,
  • co najmniej 4 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 - letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń,
  • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902 ze zm.),
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • znajomość przepisów w zakresie rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz szczególnych rozporządzeń do ustawy o finansach publicznych w szczególności w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
  • znajomość przepisów ustaw:
   • podatku dochodowego od osób fizycznych,
   • świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
   • systemie ubezpieczeń społecznych,
   • rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   • pracownikach samorządowych,
   • samorządzie gminnym,
  • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office, poczta elektroniczna,

  wymagania dodatkowe:

  • wykształcenie w zakresie ekonomii, rachunkowości,
  • co najmniej 1 rok stażu pracy w administracji publicznej,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dokładność, dyskretność, dobra organizacja pracy,
  • dyspozycyjność.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (CV),
  • list motywacyjny,
  • kwestionariusz dla pracownika ubiegającego się o zatrudnienie (plik w załączniku),
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwo pracy) lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku),
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
  • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie uzyskane na uczelni zagranicznej, prosimy o kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub nostryfikacji dyplomu.

  Termin składania dokumentów:
  14.05.2018


  Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
  ul. Warszawska 32
  05-520 Konstancin-Jeziorna

  z dopiskiem na kopercie „Główny Specjalista ds. wynagrodzeń w referacie Budżetowym”
  Dokumenty można przesłać lub złożyć w kancelarii UMiG ul. Warszawska 32, pok. nr 4 w godz.: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.


  Informacje dodatkowe:


  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

  Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie są rozpatrywane (liczy się data wpływu). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 750-05-74 lub składając zapytanie w drodze elektronicznej na adres e-mail: [email protected]