Oferta pracy
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż: • Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa. • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - [email protected] • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Agencji Badań Medycznych. • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa pracy: art. 22[1] oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji. • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu, usługi w chmurze), kurierskie, szkoleniowe czy zajmujące się niszczeniem dokumentacji. • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. • Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym czasie. • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. • Podanie Państwa danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ważna jeszcze 5 dni
  do: 27 paź 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca hybrydowa

Twój zakres obowiązków

 • Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za samodzielne prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w Agencji Badań Medycznych.

 • ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w Agencji z zastosowaniem procedur i trybów określonych właściwymi przepisami prawa, w tym przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie: sporządzania ogłoszeń, specyfikacji warunków zamówienia, protokołów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, uczestnictwa w pracach komisji przetargowych,

 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień, których przedmiotem są dostawy, usługi i roboty budowlane, w trybach wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie przepisów wewnętrznych, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie: sporządzania projektów zapytań ofertowych, uczestnictwo w pracach zespołów zakupowych,

 • Przekazywanie ogłoszeń do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej lub Biuletynu Zamówień Publicznych oraz zamieszczania ogłoszeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • Ocena wniosków o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz wniosków zakupowych komórek organizacyjnych Agencji w zakresie zgodności wnioskowanych zakupów dostaw, usług i robót budowlanych z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • Zapewnienie pełnej obsługi organizacyjnej i dokumentacyjnej komisji przetargowych i zespołów zakupowych,

 • Wsparcie pracowników komórek merytorycznych w przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia, szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia, sporządzaniu wniosków o wszczęcie postępowania oraz wniosków zakupowych, określaniu kryteriów wyboru oferty, warunków udziału w postępowaniu oraz istotnych warunków umowy,

 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Agencji, odpowiedzialnymi merytorycznie za dane zamówienie, przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy wewnętrzne, w tym przy dokonywaniu oceny zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych wnioskowanych zmian postanowień umowy lub konieczności rozwiązania umowy o udzielenia zamówienia publicznego,

 • Prowadzenie rejestrów z obszaru zamówień publicznych,

 • Opracowywanie planu udzielania zamówień publicznych i planu zakupów oraz sporządzanie korekt planów na podstawie informacji uzyskanych z komórek merytorycznych Agencji,

 • Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu udzielanych zamówień publicznych na zakup dostaw, usług i robót budowlanych,

 • Udział w opracowywaniu i aktualizacji wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,

 • Udział w przygotowywaniu dokumentacji oraz wyjaśnień na potrzeby postępowania kontrolnego z zakresu działania obszaru zamówień publicznych,

 • Przygotowywanie danych i informacji, niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia, w szczególności na pytania kierowane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zapytania innych organów (w tym organów kontroli) oraz danych i informacji dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości na potrzeby kierownictwa Agencji,

 • Udział w przygotowywaniu odpowiedzi na odwołania wykonawców, przygotowywania dokumentów dla Krajowej Izby Odwoławczej oraz uczestnictwo w rozprawach przed KIO,

 • Zabezpieczenie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz postępowań zakupowych i jej archiwizowanie po zakończonym postępowaniu,

 • Po zakończeniu procedury udzielenia zamówienia publicznego, w porozumieniu

 • ze stanowiskiem ds. obsługi prawnej, udział w przygotowywaniu projektów umów oraz koordynacja zawarcia umowy z wykonawcą.

Nasze wymagania

 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe (preferowane: prawnicze)

 • Doświadczenie zawodowe: min. 5 lat na samodzielnym stanowisku związanym z prowadzeniem procedur udzielenia zamówień publicznych, do których zastosowanie miały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych po stronie zamawiającego, w tym min.

 • 3 lata w jednostce sektora finansów publicznych

 • Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy

 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych

 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz Kodeksu cywilnego

 • Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków

 • Dokładność i staranność

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Word i Excel

 • Samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania

 • Umiejętność prawidłowej interpretacji i stosowania prawa w praktyce

 • Umiejętność planowania, ustalania priorytetów i sprawnej organizacji pracy

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Umiejętność pracy pod presją czasu

 • Komunikatywność

 • Wysoka kultura osobista

 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • Studia podyplomowe z zamówień publicznych

 • Umiejętność prowadzenia negocjacji

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji

 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania

 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)

 • Dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek

 • Praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem

 • Elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

 • Przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy

 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy

 • Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 15 października 2021 r.

O nas

Agencja Badań Medycznych jest państwową osobą prawną odpowiedzialną za rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, powołaną ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych. ABM jest podmiotem, który ma tworzyć innowacyjny system opieki zdrowotnej. Jej funkcjonowanie przyniesie wymierne korzyści dla pacjentów - pozwoli ocenić, które nowe technologie medyczne i metody terapeutyczne powinny być stosowane dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.

ABM będzie prowadziła działalność analityczną w zakresie oceny podejmowanych decyzji i ich wpływu na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Opracowane analizy pozwolą na przedstawienie konkretnych rozwiązań, dzięki którym system opieki zdrowotnej będzie mógł funkcjonować w bardziej wydajny sposób.

Wspieranie rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz przyczynianie się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny to najważniejsze cele, jakie zostały postawione przed nowo utworzoną Agencją Badań Medycznych, której główną rolą będzie zapewnienie finansowania dla analiz i badań klinicznych w ochronie zdrowia.