Główny specjalista ds. zarządzania procesami i projektami

Energa OZE S.A.O firmie

Energa OZE S.A.

Grunwaldzka 42A

Pruszcz Gdański

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmujaca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny specjalista ds. zarządzania procesami i projektami
Spółka: Energa OZE SA
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Ogłoszenie nr BL/R/11/2020

Jeśli posiadasz:

 • wykształcenie: wyższe preferowane z zakresu zarządzania projektami;
 • minimum 4 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • praktyczną znajomość stosowania metodyki zarządzania projektami;
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia oraz otwartość na zmiany;
 • posiadasz certyfikat z zarządzania projektami (mile widziane Prince2 Foundation);
 • znasz język angielski w stopniu podstawowym;
 • posiadasz praktyczną umiejętność mapowania procesu.

a ponadto jesteś:

 • mobilny (praca w delegacji);
 • dyspozycyjny.

Zgłoś się do nas!

Ta praca jest dla Ciebie!

 

Jako Główny specjalista ds. procesów i projektów będziesz uczestniczył/a m.in. w:

 • realizacji zadań w zakresie metodyki zarządzania procesami i projektami;
 • opracowywaniu i koordynacji metod i standardów zarządzania projektami w Spółce i Linii Biznesowej Wytwarzanie;
 • prowadzeniu konsultacji i opieki merytorycznej dla zespołów projektowych, Kierowników Projektów, i Komitetów Sterujących w Linii Biznesowej Wytwarzanie;
 • bieżącym monitorowaniu stanu realizacji projektów organizacyjnych w Spółce Linii Biznesowej Wytwarzanie;
 • koordynacji Systemów Zarzadzania Procesami w Spółce;
 • nadzorze nad funkcjonowaniem systemu EPM;
 • prowadzeniu rejestru zespołów zadaniowych w Spółce;
 • sporządzaniu sprawozdań na potrzeby Spółki.

Oferujemy:

 

zatrudnienie w stabilnej firmie o wieloletniej tradycji w ramach umowy o pracę
wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i umiejętności
możliwości wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań
rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych
dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

Osoby zainteresowane pracą w Energa OZE SA w Biurze Zarządzania Organizacją i Administracją, prosimy o przesłanie CV i Listu motywacyjnego (w języku polskim) w terminie do dnia 26.07.2020 r. do Biura Zarządzania Korporacyjnego i Personalnego w Energa OZE SA w Pruszczu Gdańskim ul. Grunwaldzka 42A lub na adres e-mail: [email protected]

Prosimy o podanie w temacie e-maila nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja –Główny specjalista ds. zarządzania procesami i projektami lub nr ogłoszenia BL/R/11/2020.

 

Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające powyższe wymagania.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji poniższej klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez Energa OZE SA w Gdańsku, Al. Grunwadzka 472, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr BL/R/11/2020”.

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.


Uprzejmie informujemy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa OZE SA, 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000512140, nr REGON 192902676, NIP 593-23-72-895, o kapitale zakładowym w wysokości 1 109 241 000,00 zł (wpłaconym w całości).
2) Nasze dane kontaktowe to: [email protected], adres korespondencyjny 83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 42a.
3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail:
[email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a.   art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
b.   art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
c.   art. 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach.
6) Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował          o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 1. Uprawnione organy publiczne,
 2. Podmioty dostarczające korespondencję,
 3. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
 4. Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO.
8) Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
9) Informujemy o przysługującym prawie do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 4. przenoszenia danych,
 5. wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 6. usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust 3 RODO,
 
10) Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
11) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy