Oferta pracy

Główny specjalista w Biurze Programów Międzynarodowych – Współpraca Międzynarodowa

KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACYO firmie

KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Tamka 1

Warszawa

Komenda Główna OHP poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny specjalista w Biurze Programów Międzynarodowych – Współpraca Międzynarodowa

Nr oferty: KG.ZKA.110.19.2020

Wymiar czasu pracy – pełny etat, 8 godz./dziennie, 40 godz./tygodniowo, jedna zmiana
Umowa o pracę,
Miejsce wykonywania pracy: Biuro Programów Międzynarodowych KG OHP, 00-349 Warszawa, ul. Tamka 1;

Zakres zadań: 

Do zadań Głównego specjalisty W KG OHP w Biurze Programów Międzynarodowych – Współpraca Międzynarodowa należy w szczególności:

 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi OHP w zakresie międzynarodowej wymiany młodzieży, pomoc
  w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej i pozyskiwaniu instytucji partnerskich dla planowanych przedsięwzięć, nadzór nad realizacją projektów realizowanych przez jednostki OHP,
 • Opracowywanie założeń projektów mających na celu aktywizację młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną, edukacyjną i zawodową – pozyskiwanie środków z programów: Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności i innych,
 • Dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie składanych przez jednostki OHP w procedurach konkursowych,
 • Zapewnienie funkcjonowania Komendy Głównej OHP jako jednostki centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – koordynacja projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne OHP, m.in.: sporządzanie wniosków zbiorczych, decyzji finansowych, rozliczeń projektów poprzez weryfikację dokumentacji sprawozdawczej i księgowej otrzymanej z jednostek OHP,
 • Koordynacja projektów – bieżący monitoring projektów, współpraca z koordynatorami wojewódzkimi – udzielanie informacji i pomocy merytorycznej, kontrola projektów w jednostkach OHP,
 • Opracowywanie merytorycznej dokumentacji niezbędnej w procesie wdrażania projektów, m.in.: procedur wewnętrznych, pełnomocnictw, pism informacyjnych,
 • Prowadzenie bieżącej sprawozdawczości oraz statystyki w zakresie realizacji projektów międzynarodowych.
Wymagania
 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: 8 lat stażu pracy, w tym 2 lata w obszarze funduszy strukturalnych;
 • znajomość programów międzynarodowych, w tym w szczególności: Erasmus+;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (poziom B1);
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność analizy i syntezy informacji;
 • komunikatywność.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w instytucji o długoletniej tradycji, której misją jest wspieranie młodzieży zagrożonej marginalizacją, w procesie kształcenia, wychowania i integracji społecznej,
 • możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”),
 • świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin),
 • elastyczny czas pracy,
 • pracę w dogodnej lokalizacji.

Niezbędne dokumenty:
 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający:
 1. Imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................................
 2. Data urodzenia .....................................................................................................................
 3. Dane kontaktowe .................................................................................................................

         Dodatkowe dane*

 4. Wykształcenie .......................................................................................................................
 5. Kwalifikacje zawodowe .......................................................................................................
 6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ............................................................................
 
................................................                                                ..................................................................
     (miejscowość i data)                                                                   (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
 
*Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w pkt 4-6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.
 
 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy 
  i doświadczenia zawodowego;
 3. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r. oraz Dz. Urz. UE L 127/2 z 23.05.2018)."

Dokumenty można też składać osobiście w kancelarii Komendy Głównej OHP (pok. 101, budynek A), ul. Tamka 1, 00-349 w Warszawie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej w nieprzekraczalnym terminie do: 13.10.2020 r. z wyraźnym dopiskiem na kopercie: „odpowiedź na ofertę KG.ZKA.110.19.2020 na stanowisko Główny specjalista w Biurze Programów Międzynarodowych – Współpraca Międzynarodowa”.

 
Etapy, metody oraz techniki naboru:
 1. Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych pod względem spełniania wymagań formalnych.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna. 
Uwaga! 
 

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreśla się, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji lub adres e-mail lub numer telefonu.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Klauzula informacyjna RODO: 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r. oraz Dz. Urz. UE L 127/2 z 23.05.2018 r.), zwanego powszechnie RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Główny OHP z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa. 
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem e-mail: [email protected] lub pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych KG OHP, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  w związku z  art. 221 Kodeksu pracy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.  W sytuacji, gdy Pani/Pan poda z własnej inicjatywy dodatkowe dane nie objęte przepisami kodeksu pracy to wówczas będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Jeżeli chciałaby Pani/Pan, aby podane dane wykorzystane zostały na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Komendzie Głównej OHP w tym celu niezbędne będzie wyrażenie odrębnej zgody.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku, gdy taka zgoda została wyrażona) w dowolnym momencie
 6. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem - przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 7. Odbiorcami danych będą tylko instytucje, organy i podmioty upoważnione z mocy prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Po zakończeniu procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe takie jak imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, wykształcenie przekazane w dokumentach aplikacyjnych, umieszczone w protokole z postępowania rekrutacyjnego przechowujemy przez okres 3 lat -  z uwagi na 3 letni okres przedawnienia roszczeń. (art. 442 1 k.c.).

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy