Oferta pracy

Główny Specjalista w Biurze Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Krakowie

STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE

STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE

Aleja Juliusza Słowackiego 20

Krowodrza

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • Samodzielna realizacja zadań w zakresie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz w wewnętrznym Regulaminie udzielania zamówień, które obowiązują w Starostwie, w tym m.in.:

 • samodzielne prowadzenie pełnych procedur o udzielenie zamówienia publicznego we wszystkich trybach, przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych;

 • samodzielne opracowywanie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym: opracowywanie Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami lub opisu potrzeb i wymagań lub zaproszeń, weryfikacja projektu umowy pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzanie kompletu dokumentów zamówienia i jego publikacja, przygotowanie projektów ogłoszeń i zawiadomień/informacji oraz ich publikacja, kontrola poprawności dokumentów, opracowywanych przez innych uczestników postępowania;

 • samodzielne badanie i ocena pod względem formalno-prawnym złożonych przez wykonawców ofert, wniosków, zapytań, podmiotowych środków dowodowych oraz wszystkich składanych dokumentów i wyjaśnień;

 • samodzielna obsługa procesu negocjacji z wykonawcami w trybach negocjacyjnych;

 • udział w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza oraz organizacja pracy komisji;

 • udział w procedurach związanych z rozpatrywaniem wniesionych przez wykonawców środków ochrony prawnej;

 • współpraca z wydziałami zamawiającymi w trakcie przygotowania postępowania, weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej przez wydziały zamawiające;

 • prowadzenie i dokumentowanie postępowania na każdym jego etapie;

 • prowadzenie rejestrów i ewidencji zgodnie z przepisami wewnętrznymi;

 • udział w procesie planowania i sprawozdawczości zamówień publicznych w Starostwie;

 • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień z zakresu zamówień publicznych dla organów kontrolnych w trakcie prowadzonych przez nich kontroli w Starostwie;

 • wykonywanie innych poleceń przełożonych, związanych ze stanowiskiem pracy.

Nasze wymagania

Niezbędne wymagania od kandydatów:

Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), dla stanowisk urzędniczych, w tym:

1. Obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. Nieposzlakowana opinia,

5. Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

- wykształcenie wyższe i co najmniej 4-letni staż pracy,

w tym co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w dziedzinie zamówień publicznych powyżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie:

• samodzielnego prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego lub

• samodzielnego sporządzania ofert i udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego po stronie wykonawcy lub

• obsługi zamówień publicznych od strony prawnej lub

• kontroli zamówień publicznych.

Wymagania dodatkowe od kandydatów:

1. posiadanie wiedzy specjalistycznej i umiejętność stosowania odpowiednich przepisów z zakresu zadań realizowanych przez Biuro Zamówień Publicznych, w tym:

a) biegła znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wszystkich aktów wykonawczych do ustawy,

b) znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, Kodeks cywilny, o ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz kodeksu postępowania administracyjnego;

c) ogólna znajomość przepisów z zakresu zadań publicznych powiatu, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie powiatowym,

2. biegła obsługa komputera (word, excel), znajomość platformy e-Zamówienia, Simap)

3. umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej - formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie, udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi,

4. umiejętności w zakresie komunikacji pisemnej - stosowanie przyjętych form i stylu korespondencji oraz języka i treści pism,

5. umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.

6. posiadanie cech osobowościowych: przedsiębiorczość w działaniu, pewność siebie, asertywność, odpowiedzialność, solidność, komunikatywność, zaangażowanie,

7. zdolność i skłonność do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniania i aktualizacji posiadanej wiedzy,

8. umiejętność pracy w zespole.

Preferowane będzie:

• wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne,

• dłuższe, ponad wymagane minimalne, doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych,

• doświadczenie w realizacji zamówień w ramach projektów dofinansowanych przez podmioty zewnętrzne, w szczególności ze środków Unii Europejskiej.

Mile widziane

studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych lub udział w szkoleniach i warsztatach.

Metoda dostarczenia dokumentów

Dostarcz do 20.10.2022
 • pocztą

  Starostwo Powiatowe w Krakowie

  Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

 • osobiście

  Starostwo Powiatowe w Krakowie

  Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty: 1. list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem;

2. życiorys – curriculum vitae;

3. kserokopie dyplomów lub dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia ze szkoleń);

4. osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego:

a) certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;

b) dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,

c) świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

d) świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

5. kopie świadectw pracy lub w przypadku trwającego aktualnie zatrudnienia zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające staż pracy;

6. kopie dokumentów, potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego w zakresie zamówień publicznych, o którym mowa w opisie wymagań niezbędnych (np. zakresy czynności, opis stanowiska pracy itp.);

7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wraz z informacją o obywatelstwie;

8. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

10. oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze;

11. oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w Starostwie Powiatowym w Krakowie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku;

12. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów niezbędnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wzory dokumentów dostępne są w BIP Starostwa Powiatowego w Krakowie:

https://bip.malopolska.pl/spkrakow,m,402147,2022.html

Metody selekcji kandydatów:

W zależności od ilości złożonych aplikacji :

1. rozmowa kwalifikacyjna (w tym ustny sprawdzian wiedzy)

lub

2. sprawdzian wiedzy (pisemny a następnie ustny – w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej)

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie na al. Słowackiego 20, na Dzienniku Podawczym lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Krakowie w zaklejonej kopercie wraz z wyszczególnionym spisem załączników wraz z dopiskiem na kopercie:

DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO

GŁÓWNY SPECJALISTA

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

STAROSTWA POWIATOWEGO W KRAKOWIE

Al. J. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

Ogłoszenie Nr ORB.I.2110.41.2022

Termin składania dokumentów: od 21.09.2022 r. do 20.10.2022 r.

Datą złożenia oferty jest data fizycznego jej dostarczenia lub data wpływu do urzędu przy wysyłce pocztowej.

Informacja dodatkowa dla kandydatów:

1. W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata.

2. W Starostwie Powiatowym w Krakowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu wyłonionych kandydatów.

3. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po terminie wyżej określonym, nie będą rozpatrywane.

4. Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów po wstępnej selekcji do kolejnego etapu tj. 1) rozmowy kwalifikacyjnej lub 2) sprawdzianu wiedzy, wraz ze wskazaniem terminu i miejsca zostanie przekazana kandydatowi telefonicznie przez Sekretarza komisji rekrutacyjnej.

5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa przy pomieszczeniu Referatu Kadr oraz na stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/spkrakow,m,402147,2022.html

Warunki pracy i płacy

1. Praca w wymiarze 1 etat, administracyjno-biurowa, o charakterze indywidualnym, jednak wymagająca współpracy z uczestnikami procesu udzielania zamówień publicznych. Stanowisko wiąże się z udziałem w komisjach przetargowych i zespołach zadaniowych. Praca przy monitorze ekranowym w wymuszonej pozycji ciała. Przemieszczanie się wewnątrz budynku.

2. Wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 7.000 zł brutto, na które składa się: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek za wysługę lat - w zależności od kwalifikacji kandydata.

3. Ponadto oferuje się:

- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

- atrakcyjne godziny pracy,

- możliwość podnoszenia kwalifikacji – udział w szkoleniach,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,

- terminowo wypłacane wynagrodzenie,

- możliwość dofinansowania do okularów oraz korzystania z funduszu socjalnego.

4. Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Starostwie z wykonywaniem zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonywać będzie w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.