Ta oferta pracy jest nieaktualna od 173 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny Specjalista w Departamencie Zamówień Publicznych

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 14.08.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 108/18

  Agencja Mienia Wojskowego
  ogłasza nabór na stanowisko

  Główny Specjalista
  w Dziale ds. Zamówień

  Departament Zamówień Publicznych

    

  Główne obowiązki:

  • przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz pełnienie funkcji sekretarza i przewodniczącego komisji przetargowej,
  • przeprowadzanie kontroli postępowań publicznych udzielanych na podstawie ustawy Pzp,
  • bieżące wspieranie komórek organizacyjnych, poprzez wydawanie opinii w zakresie trybu postępowania, uzgadnianie projektów i zmian umów oraz innych dokumentów, proponowanie rozstrzygnięć zaistniałych kwestii spornych i problemów w stosowaniu przepisów o zamówieniach publicznych,
  • współudział w przygotowaniu pism i odpowiedzi na odwołanie lub reprezentowanie zamawiającego przed KIO,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach,
  • monitorowanie zmian stanu prawnego oraz gromadzenie i analiza orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych oraz opiniowanie projektów zmian do ustawy.

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe,
  • min. 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego zobowiązanego do stosowania ustawy Pzp, z co najmniej półrocznym okresem zatrudnienia w zamówieniach publicznych w ostatnich dwóch latach,
  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, Kpa, Kc, ustawy o finansach publicznych, Agencji Mienia Wojskowego i zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz znajomość Kodeksu spółek handlowych,
  • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
  • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność oraz dobra organizacja pracy własnej.

  Wymagania dodatkowe: 

  • mile widziane doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • studia/szkolenia/kursy z zakresu zamówień publicznych,
  • umiejętność pracy pod presją czasu, systematyczność, sumienność i odpowiedzialność.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • cv i list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór oświadczenia poniżej).

  Termin składania dokumentów: 28 sierpnia 2018 r.

  Miejsce składania dokumentów:
  Agencja Mienia Wojskowego
  ul. Nowowiejska 26A
  00-911 Warszawa
  lub [email protected] 
  z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 108/18

  Metody i techniki naboru:

  • weryfikacja formalna dokumentów,
  • sprawdzian wiedzy,
  • rozmowa kwalifikacyjna.

  Dodatkowe informacje:

  • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
  • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
  • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46

   

  Informacja o prawach kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych

  Na podstawie art. 13 rozporządzenia RODO informuję, że:

  1. Administratorem wskazanych przez Panią/Pana danych (dalej „ADO”) jest Agencja Mienia Wojskowego
   z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26a, 00-911 Warszawa, NIP: 5261038122, tel. 22/ 314 98 02.
  2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
   z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 z późn.zm), a od 25 maja 2018 r. na podstawie art 6 ust. 1 lit. c RODO.
  3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
  4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 
   3 m-cy od dnia zatrudnienia kandydata, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2017, poz. 1456).
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - przed 25 maja 2018 r., do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - po 25 maja 2018 r., w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
   (Dz.U. z 2018 r., poz.108 z późn.zm.) i jest obowiązkiem w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych np. o Państwa umiejętnościach jest dobrowolne i może nastąpić w oparciu o Pani/Pana zgodę. Wzór zgody, który w przypadku jej wyrażenia należy zamieścić w cv lub dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych, znajduje się poniżej.
  9. Zgodę można odwołać w tym samym trybie, w jakim była złożona, tj. drogą mailową lub pocztą.
  10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane procesowi profilowania.
  11. Dane kontaktowe IOD od 25 maja 2018 r.: [email protected]

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (prosimy o zamieszczenie w CV lub dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych)

  …………………..……………………...                                                         …………………………………….
  Nazwisko i imię                                                                                                                   Data

  ………………….………………………
  ………………………………………….
  Adres

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji Nr ……/…... na stanowisko ………………………………………………......................…….…... prowadzonej przez Agencję Mienia Wojskowego. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.

  Oświadczam ponadto, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym o dostępie do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

  ……………………………………
  Nazwisko i imię