Oferta pracy

Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Wydziale Informatyki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i AutostradO firmie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Wronia 53

Warszawa

OGŁOSZENIE
O WOLNYM STANOWISKU PRACY
 

Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Wydziale Informatyki

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Pełen adres miejsca wykonywania pracy:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Konfiguruje i instaluje urządzenia sieciowe lokalnej sieci LAN, WAN, WLAN oraz sieci dostępu do Internetu (przełączniki, routery, firewalle) należące do zasobów infrastruktury teleinformatycznej urzędu.
 2. Monitoruje pracę sieci LAN, WAN, WLAN oraz sieci dostępu do Internetu pod kątem dostępności i bezpieczeństwa, oraz optymalizowanie wydajności połączeń.
 3. Rozwiązuje problemy związane z funkcjonowaniem sieci LAN, WAN, WLAN sieci dostępu do Internetu oraz tworzy i aktualizuje dokumentacje techniczną.
 4. Administruje urządzeniami typu firewall oraz serwerami proxy odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz tworzenie odpowiedniej polityki dostępu do sieci oraz dba o bezpieczeństwo teleinformatyczne w urzędzie.
 5. Nadzoruje poprawność wykonania prac przez firmy zewnętrzne w przypadku usuwania awarii sieci po stronie operatora sieci.
 6. Wykonuje kopie zapasowe konfiguracji urządzeń aktywnych sieci LAN, WAN, WLAN oraz sieci dostępu do Internetu w celu szybkiego odtworzenia pierwotnej konfiguracji urządzeń po awarii sprzętu lub oprogramowania
 7. Opracowuje procedury eksploatacyjne odnoszące się do sieci teleinformatycznej w zakresie standardów technicznych i organizacyjnych.
 8. Opiniuje oraz przygotowuje dokumenty pod kątem wymagań dotyczących sieci LAN, WAN, WLAN w związku z realizowanymi projektami dot. rozwiązań teleinformatycznych oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowych powoływanych na czas realizacji projektów związanych z informatyzacją.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku pracy przy monitorach ekranowych,
 • praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).

Pracownikom oferujemy:

 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
  w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 • skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,  karty sportowe,
 • dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
  z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie:

 • wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w roli samodzielnego administratora sieci, bezpieczeństwa TI, systemów IT
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (techniczny z obszaru IT),
 • dobra, praktyczna znajomość typowych usług sieciowych, takich jak DHCP, DNS, SSH, NTP, SNMP;
 • znajomość technologii transmisji danych FR , DSL, ATM, ISDN,
 • doświadczenie w konfiguracji i zarządzaniu usługami i rozwiązaniami: IPS, IDS, DNS, Proxy, Firewall, UTM,
 • praktyczna znajomość protokołów routingu, w tym, w szczególności BGP,
 • znajomość protokołów MPLS, IPv4 (protokoły routowania, bezpieczeństwo, VPN, VoIP),
 • praktyczna znajomość technologii i rozwiązań VPN (site – site, client - site), IPsec, SSL-VPN,
 • znajomość produktów Cisco (ASA, ISE, WSA, WLC, NX-OS, IOS, FirePower, ISR),
 • znajomość rozwiązań zabezpieczeń urządzeń Fortinet (FortiGate, FortiAnalyzer),

Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe informatyczne,
 • doświadczenie zawodowe: rok pracy w administracji publicznej,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli „tajne”, lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • znajomość angielskiego na poziomie B2
 • znajomość obsługi programów takich jak: SolarWinds, Sawmill for IronPort, NetFlow,
 • znajomość technologii High Availability, Load Balancing, Hyper-V,
 • umiejętność programowania w shell, perl, python
 • znajomość sieciowych programów diagnostycznych i narzędziowych,
 • wiedza i doświadczenie w przeprowadzaniu audytów i testów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, testów penetracyjnych, testów aplikacji,
 • znajomość zagadnień związanych z infrastrukturą klucza publicznego (PKI) i kryptografią,
 • znajomość systemów operacyjnych MS Windows Server, Linux w zakresie słabości i podatności na zagrożenia oraz sposobu ich zabezpieczania (tzw. „hardening”).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentów potwierdzająca znajomość systemów, o których mowa w wymaganiach niezbędnych ,
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Informacja o metodach naboru:

 • analiza formalna ofert,
 • możliwość przeprowadzenia testu wiedzy
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Termin składania dokumentów:

07/12/2020
 

Miejsce składania dokumentów:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DZB/WI)

Inne informacje:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres [email protected] podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „RODO” informuję, że:
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: [email protected], zwany dalej „Administratorem danych”;
 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
 
3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;
 
4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym;
 
5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;
 
6) podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie w jakim przewidują to przywołane w pkt 3 przepisy prawa; niepodanie tych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata z przyczyn formalnych;
 
7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 
8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz.217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska);
 
10) z Inspektorem Ochrony Danych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad można kontaktować się pisząc na adres e-mail: [email protected]
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 375 86 18

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy