Ta oferta pracy jest nieaktualna od 148 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 28.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 164/18

  Agencja Mienia Wojskowego
  ogłasza nabór na stanowisko

  Główny Specjalista
  w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

  Oddział Regionalny w Poznaniu

    

  Główne obowiązki:

  Samodzielne realizowanie zadań z zakresu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych poprzez:

  • realizację inwestycji mieszkaniowych i zadań remontowych,
  • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
  • sprawowanie nadzoru nad procesem inwestycyjnym i remontowym w zakresie obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane oraz nad realizacją planów inwestycyjnych i remontowych,
  • udział w komisjach powołanych do oceny stanu technicznego budynków, budowli, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz w komisjach przekazujących lub przejmujących budynki i lokale,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów i rozliczeń finansowych zadań inwestycyjnych i remontowych,
  • sporządzanie i weryfikacja kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla planowanych robót remontowo-inwestycyjnych,
  • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, kalkulacja, określanie kryteriów oceny ofert).

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe,
  • min. 4-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata w obszarze specjalizacji stanowiska,
  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
  • znajomość procesu inwestycyjnego oraz doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu zadań inwestycyjnych i remontowych,
  • praktyczna znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych,
  • znajomość ustawy Prawo budowlane, o własności lokali, gospodarce nieruchomościami i rozporządzeń wykonawczych, ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, Pzp oraz Kpa,
  • dyspozycyjność i gotowość do realizacji zadań na obszarze objętym działalnością Oddziału,
  • znajomość pakietu MS Office,
  • umiejętność czytania dokumentacji projektowej oraz kosztorysowania w programie Norma Pro
  • prawo jazdy kat. B.

  Wymagania dodatkowe:

  • preferowane wykształcenie wyższe techniczne na kierunku budowlanym,
  • samodzielność, komunikatywność, terminowość,
  • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • cv i list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór oświadczenia poniżej).

  Termin składania dokumentów: 18 stycznia 2019 r.

  Miejsce składania dokumentów:
  Agencja Mienia Wojskowego
  ul. Nowowiejska 26A
  00-911 Warszawa
  lub [email protected] 
  z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 164/18

  Metody i techniki naboru:

  • weryfikacja formalna dokumentów,
  • sprawdzian wiedzy,
  • rozmowa kwalifikacyjna.

  Dodatkowe informacje:

  • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
  • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
  • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46

   

  Informacja o prawach kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych

  Na podstawie art. 13 rozporządzenia RODO informuję, że:

  1. Administratorem wskazanych przez Panią/Pana danych (dalej „ADO”) jest Agencja Mienia Wojskowego
   z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26a, 00-911 Warszawa, NIP: 5261038122, tel. 22/ 314 98 02.
  2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
   z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 z późn.zm), a od 25 maja 2018 r. na podstawie art 6 ust. 1 lit. c RODO.
  3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
  4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 
   3 m-cy od dnia zatrudnienia kandydata, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2017, poz. 1456).
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - przed 25 maja 2018 r., do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - po 25 maja 2018 r., w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
   (Dz.U. z 2018 r., poz.108 z późn.zm.) i jest obowiązkiem w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych np. o Państwa umiejętnościach jest dobrowolne i może nastąpić w oparciu o Pani/Pana zgodę. Wzór zgody, który w przypadku jej wyrażenia należy zamieścić w cv lub dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych, znajduje się poniżej.
  9. Zgodę można odwołać w tym samym trybie, w jakim była złożona, tj. drogą mailową lub pocztą.
  10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane procesowi profilowania.
  11. Dane kontaktowe IOD od 25 maja 2018 r.: [email protected]

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (prosimy o zamieszczenie w CV lub dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych)

  …………………..……………………...                                                         …………………………………….
  Nazwisko i imię                                                                                                                   Data

  ………………….………………………
  ………………………………………….
  Adres

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji Nr ……/…... na stanowisko ………………………………………………......................…….…... prowadzonej przez Agencję Mienia Wojskowego. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.

  Oświadczam ponadto, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym o dostępie do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

  ……………………………………
  Nazwisko i imię