Ta oferta pracy jest nieaktualna od 125 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny Specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2019-02-11

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem pracy w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku

  GŁÓWNY SPECJALISTA
  W WYDZIALE BUDŻETU I FINANSÓW
  w Biurze Budżetowo - Administracyjnym

  Zakres zadań:

  1. Sprawdzanie dowodów zewnętrznych obcych pod względem formalno-rachunkowym, tj.: czy dokument jest: prawidłowo wystawiony, wolny od błędów rachunkowych, jest zgodny ze zleceniem, umową, właściwie opisany przez komórki merytoryczne.
  2. Terminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów wynikających z otrzymanych faktur, rachunków, not i innych im równoważnych dyspozycji, poprzez wystawianie przelewów środków.
  3. Zaopatrywanie dowodów w klauzule „zatwierdzono do wypłaty ze środków” podając jednocześnie właściwą klasyfikację budżetową, z której należy uregulować zobowiązanie, „sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym”, „opłacono przelewem dnia …”.
  4. Wprowadzanie chronologiczne do systemu komputerowego FK zapisów księgowych operacji gospodarczych wynikających z dowodów zewnętrznych obcych – otrzymanych od kontrahentów, nanoszenie na dowody symbolu grupy rodzaju dokumentu, kolejnego numeru dowodu nadawanego automatycznie przez system FK oraz sposobu ujęcia w księgach (dekretacji).
  5. Wprowadzanie chronologiczne do systemu komputerowego FK zapisów zaangażowania środków finansowych PGRP wynikających z dowodów wewnętrznych - wniosków o dokonanie zakupu, wniosków o zaangażowanie środków, umów bądź dowodów im równoważnych, nanoszenie na dowody symbolu grupy rodzaju dokumentu, kolejnego numeru dowodu nadawanego automatycznie przez system FK oraz sposobu ujęcia w księgach (dekretacji).
  6. Wystawianie not korygujących do faktur VAT otrzymanych od kontrahentów i prowadzenie ich rejestru.
  7. Prowadzenie analizy zapisów na kontach księgowych, przeprowadzanie inwentaryzacji ich stanów oraz przygotowywanie danych do sprawozdań i bilansu.

  Wymagania:

  1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
  2. Wykształcenie wyższe.
  3. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
  4. Umiejętność interpretacji i posługiwania się przepisami prawa.
  5. Dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel.
  6. Samodzielność, inicjatywa i rzetelność w wykonywaniu zadań.

  Kandydaci proszeni są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym
  do dnia 28.02.2019 r. za pomocą przycisku Aplikuj
  z dopiskiem w temacie wiadomości: „główny specjalista WBF" 

  Jednocześnie uprzejmie informujemy:

  -nie zwracamy nadesłanych dokumentów, które po zakończeniu procedury są niszczone/usuwane,

  -skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

  aplikuj
  Prosimy o zamieszczenie w dokumentach zawierających dane osobowe, w szczególności w życiorysie (curriculum vitae), liście motywacyjnym, składanych w procesie rekrutacji oświadczenia o następującej treści:
   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w procesie rekrutacji przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ………………………
   
   
  Szanowna Pani, Szanowny Panie,
   
  przekazując w odpowiedzi na ogłoszenie swoje dane osobowe inne niż wskazane w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie pracy lub w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, na warunkach określonych w poniższej klauzuli informacyjnej, w celu przeprowadzenia procesu zatrudnienia na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
   
  Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nie rozpowszechnia informacji o przedmiotowym procesie zatrudnienia w inny sposób niż poprzez zamieszczenie powyższego ogłoszenia.
   
  Klauzula informacyjna
  W związku przetwarzaniem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w procesie rekrutacji uprzejmie informujemy:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. dane kontaktowe administratora to: adres siedziby: 00-682 Warszawa, ul. Hoża 76/78, numer telefonu: +48 22 392 31 09, numer faksu: +48 22 392 31 20, adres e-mail: [email protected], strona internetowa: www.prokuratoria.gov.pl,
  3. inspektor danych osobowych powołany przez administratora jest dostępny pod adresem e-mail: [email protected],
  4. dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy, w szczególności art. 22 zn. 1 § 1 kp lub w innych przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej są przetwarzane na podstawie tych norm prawnych, dane osobowe przekazane przez Panią/Pana w zgłoszeniu rekrutacyjnym inne niż wskazane w Kodeksie pracy lub w pozostałych przepisach są przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  6. dane osobowe nie są udostępniane żadnym odbiorcom danych,
  7. administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy,
  8. dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w tym także w przypadku konieczności przeprowadzenia powtórnej rekrutacji na to stanowisko, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od zakończenia rekrutacji,
  9. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w Kodeksie pracy lub w pozostałych przepisach, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w celu realizacji tych praw należy przesłać wiadomość pocztą elektroniczną pod adres: [email protected],
  10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia, że naruszane są przepisy o ochronie danych,
  11. podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 zn. 1 Kodeksu pracy lub w innych przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej jest wymogiem ustawowym i osoba ubiegająca się o zatrudnienie jest zobowiązana do ich udostępnienia administratorowi; podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i ich przetwarzanie odbywa się za Pani/Pana zgodą; niepodanie danych wymaganych przez przepisy prawa będzie uniemożliwiać uczestnictwo w procesie rekrutacji; niepodanie innych danych (nie wymaganych przez przepisy prawa) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji,
  12. dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowania decyzji.
  13. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
  14. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów, które po zakończeniu procedury są niszczone/usuwane.