Główny Specjalista w Wydziale Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem

 • Warszawa, mazowieckie
 • Inflancka 4, 00-189 Warszawa, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 22.08.2019
 • Ważna jeszcze 3 dni (do 20.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Stanowisko pracy na które ogłasza się nabór:
  Główny Specjalista w Wydziale Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Warszawie
  Miejsce pracy: Warszawa
  Ogłoszenie o naborze nr 179/OT WAW KOWR/08/2019

  Miejsce wykonywania pracy:

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  Oddział Terenowy w Warszawie
  Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Warszawie
  Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62
  01-424 Warszawa

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie. Praca w budynku firmy i w terenie.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 

  • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Warszawie,
  • narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner,
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
  • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych,
  • brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

  Wymiar etatu: 

  w pełnym wymiarze czasu pracy

  Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

  • sporządzanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej niezbędnej
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane (remont, rozbiórka, modernizacja, budowa),
  • opracowywanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
  • uzyskiwanie stosownych decyzji administracyjnych dla zamierzeń budowlanych,
  • nadzór nad realizacją procesów budowlanych prowadzonych przez Oddział,
  • sprawowanie nadzoru inwestorskiego z ramienia Oddziału,
  • opiniowanie wniosków inwestycyjnych, w tym w obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, weryfikacja kosztów inwestycyjnych, uczestnictwo w odbiorze robót inwestycyjnych i remontowych, konserwacyjnych,
  • weryfikacja kosztorysów wpływających do Oddziału od osób trzecich,
  • ocena stanu technicznego wyrobów zawierających azbest,
  • sporządzanie kosztorysów likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów,
  • sporządzanie kosztorysów na inwestycje i remonty własne Oddziału,
  • wykonanie ekspertyz o stanie technicznym obiektu budowlanego i urządzeń,
   w tym w obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie
   z przepisami Prawa budowlanego,
  • inwentaryzacja obiektów budowlanych, rozliczenie udziałów, wykonanie rzutów budynków i lokali,
  • udział w postępowaniach przed organami administracji publicznej, w tym organami nadzoru budowlanego oraz w sprawach prowadzonych przed urzędem ochrony zabytków właściwymi terytorialnie,
  • ocena stanu technicznego środków trwałych - budynków i budowli.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

  1) niezbędne:

  • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne w zakresie budownictwa lub pokrewne,
  • uprawnienia budowlane,
  • co najmniej 3-letni staż pracy,
  • znajomość prawa budowlanego, norm, ustaw oraz warunków technicznych i procedur związanych z prowadzeniem inwestycji budowlanych,
  • umiejętność stosowania ww. przepisów w zakresie zadań wykonywanych na rekrutowanym stanowisku,
  • prawo jazdy kategorii B.

  2) dodatkowe:  

  • wiedza z zakresu działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
  • znajomość przepisów o zamówieniach publicznych, gospodarce nieruchomościami, własności lokali, finansach publicznych,
  • umiejętność organizacji pracy (planowanie i realizacja celów),
  • dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

  1)  cv i list motywacyjny,

  2)  kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie, uprawnienia budowlane oraz kopie dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletni staż pracy,

  3)  kopia prawa jazdy kat. B,

  4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z naborem.

  Miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  Oddział Terenowy w Warszawie
  pl. Bankowy 2
  00-095 Warszawa

  Kancelaria, piętro 3c lub pocztą na adres jak wyżej.

  Dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

  Nabór – ogłoszenie nr 179/OT WAW KOWR/08/2019".

  Termin składania dokumentów aplikacyjnych:

  do dnia:   20 września 2019 r.

  W przypadku przesłania pocztą – decyduje data wpływu do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Warszawie.

  Uwaga!

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie bez podania przyczyn.

  Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, wraz z terminem i miejscem rozmowy kwalifikacyjnej, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie, Pl. Bankowy 2 oraz w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Warszawie, Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, do dnia 25 września 2019 r.

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE. L. 119 z 04.05.2016 r. str. 1 oraz D. Urz. L 127 z 23.05.2018 r. str. 2), wszystkie osoby składające dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze, uprzejmie informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych
   Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
  2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
   W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1.
  3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
   Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z aktualnie prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym.
   Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w zakresie zgodnym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.), oraz ustawą z 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2018 r. poz.1154).
   Pani/Pana dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z ww. przepisów prawa administrator przetwarzać będzie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą z zachowaniem przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych określonych w art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 RODO tj.:
   a) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   b) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do Pani/Pana udziału aktualnie prowadzonym postepowaniu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   c) przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a  RODO).
  4. Okres przetwarzania danych osobowych
   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla, którego zostały pozyskane i/lub przez okresy wynikające z przepisów prawa i okresy przewidziane w wewnętrznych uregulowaniach KOWR, tzn.:
   a) dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego i zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru w zakresie zgodnym z przepisami prawa przechowywane będą w aktach osobowych pracownika;
   b) dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zgromadzone w procesie naboru są przechowywane w KOWR/OT KOWR prowadzącym nabór, przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci mogą odebrać osobiście swoje dokumenty aplikacyjne. Złożone dokumenty aplikacyjne nie będą odsyłane kandydatom;
   c) po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zgromadzone w procesie naboru zostaną protokolarnie zniszczone.Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentacji wytworzonej w KOWR w związku z przeprowadzeniem naboru (tj. min.: formularz kwalifikacyjny, arkusz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, protokół z naboru) oraz dane zawarte w ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR przetwarzane będą przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji prowadzonych rejestrów i ewidencji.
   Pani/Pana dane osobowe w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie przetwarzane będą przez Administratora przez wyżej wymienione okresy przetwarzania lub do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie.
  5. Odbiorcy danych osobowych
   Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.
   Zgodnie z art. 7 ustawy z 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2018 r. poz.1154) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
   Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
  6. Prawa osób, których dane dotyczą
   Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
   a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
   b) prawo do sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych,
   c) prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie,
   d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
   e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
   W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
   Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, oraz ustawy z 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie szerszym niż określony w ww. przepisach prawa ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na przebieg rekrutacji. 
  8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
   W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania.
   Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.
   
  Wzór oświadczenia dotyczący ochrony danych osobowych dostępny na stronie internetowej pod adresem www.bip.kowr.gov.pl/praca/wskazowki-dla-kandydatow
   
  CV, list motywacyjny, oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, oświadczenia dodatkowo aktualną datą.
   
  Dokumenty aplikacyjne niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
   
  Przekazane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne nie będą wykorzystywane w innych procesach rekrutacyjnych realizowanych w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. KOWR nie prowadzi bazy danych kandydatów zainteresowanych pracą.
   
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.