Główny Specjalista w Wydziale Planowania I Koordynacji Eksploatacji

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 • Wrocław, dolnośląskie

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
 • rekrutacja zdalna
Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce. Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.
 
 • 392 jednostki organizacyjne
 • 6000 Pracowników
 • 3526 Pracowników z ponad 5-letnim stażem pracy

GŁÓWNY SPECJALISTA W WYDZIALE PLANOWANIA I KOORDYNACJI EKSPLOATACJI

Wrocław

 do 18 grudnia 2021 r.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA

 • współpracę z jednostkami organizacyjnymi oraz państwową służbą ds. bezpieczeństwa budowli piętrzących w zakresie bezpieczeństwa budowli,
 • współpracę z jednostkami organizacyjnymi w przeprowadzeniu komisyjnych przeglądów budowli piętrzących, a także nadzór nad realizacją zaleceń z przeglądów oraz kontroli stanu technicznego, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane,
 • nadzór nad częstotliwością i jakością pomiarów wykonywanych na obiektach przez obsługę,
 • współpracę z jednostkami organizacyjnymi przy planowaniu potrzeb finansowych w zakresie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem budowli piętrzących,
 • analizę opracowań wykonywanych dla potrzeb bezpieczeństwa budowli oraz zgłaszanie uwag dotyczących tych dokumentów,
 • prowadzenie korespondencji związanej z bezpieczeństwem obiektów hydrotechnicznych,
 • analizę dot. stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa oraz pracy budowli w trakcie przejścia wód wezbraniowych i po zakończeniu,
 • merytoryczną współpracę w zakresie bezpieczeństwa budowli z osobami pełniącymi dyżury operacyjne w czasie ogłoszenia pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 • gromadzenie, śledzenie nowości technicznych i technologicznych w zakresie zagadnień hydrotechnicznych, związanych z utrzymaniem budowli piętrzących, a w tym środków i materiałów budowlanych, rozwiązań technicznych  w zakresie zabezpieczenia i remontów konstrukcji budowlanych,
 • monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/rekomendacji/ wytycznych/opinii/inicjatyw, etc. w zakresie prowadzonych spraw.

 CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: budownictwo hydrotechniczne lub geotechnika, inżynieria i gospodarka wodna, melioracje bądź inżynieria środowiska,
 • ma minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w tym co najmniej 3 - letnie po uzyskaniu uprawnień budowlanych, na stanowiskach związanych z budownictwem hydrotechnicznym, inżynierią i gospodarką wodną,
 • posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bądź w zakresie odpowiadającym im, lecz uzyskane przed wejściem w życie ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane lub inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń,
 • jest członkiem we właściwej izbie samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2001r. nr 5 poz. 42 z późniejszymi zmianami),
 • zna zagadnienia budownictwa hydrotechnicznego, geotechniki, inżynierii i gospodarki wodnej, inżynierii środowiska,
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawa o ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,
 • zna oprogramowanie GIS,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • posiada prawo jazdy kat. B,
 • jest otwarty na nowe wyzwania, komunikatywny, rzetelny, terminowy,
 • bardzo dobrze organizuje pracę własną, potrafi myśleć analitycznie oraz jest samodzielny w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • potrafi działać pod presją czasu oraz pod wpływem stresu,
 • jest nastawiony na osiąganie celów.

 

NASZYM PRACOWNIKOM
OFERUJEMY

 • Umowę o pracę
  Stabilne zatrudnienie
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki
 • Wczasy "pod gruszą"
  Bazy noclegowe w całym kraju
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe
 • Dofinansowanie do karty sportowej
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę
 • Pracę, która ma znaczenie
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne