Oferta pracy

Główny Specjalista w Wydziale Regulacyjnym w Departamencie Telekomunikacji

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

6 095,887 315,06 brutto / mies.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Królewska 27

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • Przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia na sporządzenie opinii prawnych, analiz i stanowisk mających na celu realizację projektu Wsparcie rozwoju komunikacji elektronicznej w zakresie dotyczącym obszaru gospodarowania częstotliwościami radiowymi

 • Uczestniczy w realizacji umów na sporządzenie opinii prawnych, analiz i stanowisk w zakresie dotyczącym realizacji projektu Wsparcie rozwoju komunikacji elektronicznej w zakresie dotyczącym obszaru gospodarowania częstotliwościami radiowymi

 • Współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, organami samorządu gospodarczego oraz innymi partnerami społecznymi, w zakresie właściwości stanowiska, w szczególności w zakresie zadań mających na celu realizację projektu Wsparcie rozwoju komunikacji elektronicznej w zakresie dotyczącym obszaru gospodarowania częstotliwościami radiowymi

 • Prowadzi działania związane z wdrażaniem i stosowaniem prawa wspólnotowego, w tym w zakresie monitorowania regulacji prawnych Unii Europejskiej z obszaru łączności elektronicznej, inicjowania zmian i dokonywania analiz, bierze udział w pracach grup roboczych na forum UE

 • Prowadzi i bierze udział w procesie uzgodnień opracowywanych w wydziale aktów prawnych, w tym przekazuje informacje dotyczące opracowywanych aktów prawnych do odpowiedniego programu prac legislacyjnych, uczestniczy w uzgodnieniach wewnątrzresortowych i międzyresortowych, przygotowuje stanowiska merytoryczne do zgłoszonych w uzgodnieniach uwag oraz bierze udział w komisjach prawniczych

 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wystąpienia i interwencje posłów i senatorów oraz wystąpienia organów ochrony praw i wolności obywateli, dotyczące nowych technologii. Samodzielne przygotowuje opinie prawne i analizy w zakresie właściwości stanowiska.

 • Przygotowuje propozycje rozwiązań systemowych oraz opracowuje projekty dokumentów rządowych, w tym aktów prawnych będących we właściwości Wydziału, w szczególności w zakresie gospodarki częstotliwościami, opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną i kompatybilności elektromagnetycznej

Nasze wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE - Potrzebne ci będą:

- Wykształcenie: wyższe prawnicze;

- Doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w zakresie związanym z przygotowywaniem i opiniowaniem projektów aktów prawnych lub analizą i praktycznym stosowaniem przepisów prawa z zakresu telekomunikacji lub komunikacji elektronicznej.

- Wiedza z zakresu: systemu prawnego regulującego działalność w zakresie telekomunikacji, w szczególności ustawy

- Prawo telekomunikacyjne, procesu legislacyjnego i zasad techniki legislacyjnej, funkcjonowania UE w obszarze prawodawstwa, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej.

- Kompetencje miękkie: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, kreatywność, komunikacja, rzetelność.

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE - Dodatkowym atutem będzie:

- Wykształcenie: wyższe magisterskie oraz studia podyplomowe z zakresu legislacji lub prawa UE

- Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w jednostkach sektora finansów publicznych

- Szkolenie z zakresu prawa telekomunikacyjnego

- Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

- Znajomość: polskiego rynku telekomunikacyjnego. przepisów unijnych w zakresie telekomunikacji

To oferujemy

 • Ruchomy czas rozpoczynania pracy pomiędzy 7.00 a 9.30

 • Indywidualny rozkład czasu pracy

 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy

 • „Trzynaste” wynagrodzenie

 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami

 • Bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych

 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych

 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne

 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

 • Dofinansowanie do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego

 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych

 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz

 • ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie

 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki

 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej

 • Możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych

 • Możliwość angażowania się w organizowane akcje wolontariackie

 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

 • Strefa aktywności

 • Pokój dla rodzica z dzieckiem

 • Dobra lokalizacja

 • Miła atmosfera pracy

Wymagane dokumenty

Nieobowiązkowe dokumenty (jeśli dotyczą)

 • Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne tutaj:

  Przejdź do dokumentu >

Dokumenty aplikacyjne i sposób aplikowania

WYMAGANE DOKUMENTY:

- CV i list motywacyjny;

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;

- Kopie dokumentów potwierdzających rodzaj i długość wymaganego niezbędnego doświadczenia zawodowego (np. w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu,

referencje wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.);

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY DODATKOWE:

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia kopie dokumentów potwierdzających rodzaj i długość wymaganego dodatkowego doświadczenia zawodowego (np. w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o

zatrudnieniu, referencje wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.);

- Kopie dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia z zakresu prawa telekomunikacyjnego;

- Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

APLIKUJ DO: 29 sierpnia 2022

W formie papierowej na adres:

1. Wysyłając na adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

2. Składając osobiście:

Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).

3. Aplikując przez ePUAP lub na adres [email protected]

Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

Na kopercie/w tytule maila dopisz: BIP: 104017, BKRZ.WRZK.2100.15.10.2022.MT

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: Telefon:

22 694 76 15 - zespół ds. rekrutacji

22 245 57 87 - Departament Telekomunikacji lub mailowego na adres: [email protected]

Więcej o pracy na stronie urzędu: https://www.gov.pl/web/premier/oferty-pracy-w-kprm

Dokumenty należy złożyć do: 29.08.2022

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Dodatkowe informacje

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub które są wskazane jako dodatkowe.

Jeżeli ofertę składasz elektronicznie, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane:

- własnoręcznie i przesłane w formie skanów/zdjęć (poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej) lub

- podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami. Przewidujemy możliwość przeprowadzenia naboru częściowo zdalnie.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

- weryfikacja formalna dokumentów,

- rozmowa kwalifikacyjna

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

DOSTĘPNOŚĆ

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:

- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,

- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.

Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Na stanowisku pracy występują krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe oraz częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Praca na stanowisku wiąże się z zagrożeniem korupcją, krajowymi i zagranicznymi wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniu urzedu na zewnątrz.

Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.

Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku trwa instalacja windy. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. W budynku przy ul. Królewskiej 27 obecnie prowadzone są prace budowlane, które spowodowały wyłączenie z użytkowania holu A. Wejście do budynku dla osób poruszających się na wózkach jest utrudnione. Dostęp do Recepcji możliwy jest tylko przez wejście B przy pomocy mobilnych urządzeń tj. przenośnych szyn. W czasie trwania remontu nie ma możliwości wprowadzenia osób poruszających się na wózkach do sal konferencyjnych i pozostałych pomieszczeń w budynku.

Przewiń do profilu firmy