Oferta pracy

Główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia Materiałowo-Sprzętowego

Zakład Remontów i Konserwacji DrógO firmie

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

plac Czerwca 1976 Roku 1

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • przygotowywanie dokumentacji dot. zakupów materiałów niezbędnych przy realizacji robót drogowych, prefabrykatów betonowych, wyrobów kamiennych, mieszanek mineralno-asfaltowych, itp. – z zachowaniem procedur wymaganych ustawą prawo zamówień publicznych;

 • przygotowywanie zapytań ofertowych, zbieranie ofert oraz proponowanie wyboru najkorzystniejszej oferty;

 • analizowanie zgłaszanych przez wydziały zakupów poprzez kontrolowanie zapasów magazynowych i właściwe ich wykorzystanie;

 • potwierdzanie pod względem merytorycznym przychodzących faktur za zakupione materiały;

 • prowadzenie ewidencji faktur za zakupione materiały, bieżące monitorowanie zamówień i zawartych umów;

 • współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowania dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

 • udział w pracach komisji przetargowej.

Nasze wymagania

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);

 • wykształcenie wyższe min. I stopnia w rozumieniu ustawy prawo o szkolnictwie wyższym;

 • min. 4- letni staż pracy;

 • swobodne posługiwanie się narzędziami pakietu Microsoft Office;

 • prawo jazdy kat. B;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Mile widziane

 • doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem dokumentacji do zakupów, zgodnie z procedurami wymaganymi ustawą prawo zamówień publicznych;

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych i finansów publicznych, znajomość technologii i materiałów stosowanych w budownictwie drogowym;

 • kreatywność, operatywność, umiejętność ustalania priorytetów oraz działania pod presją czasu, dyspozycyjność, rzetelność i sumienność.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • praca administracyjno-biurowa,

 • praca przy komputerze pow. 4 godz. dziennie,

 • wyjazdy w teren i prowadzenie samochodu służbowego kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany odręcznie;

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenie;

 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;

 • podpisane oświadczenie, weryfikowane na podstawie okazania dokumentu tożsamości, że kandydat posiada obywatelstwo polskie a w przypadku postępowań w których o stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze mogą ubiegać się osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego;

 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych;

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych;

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych jeżeli w ZRiKD wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6% * wpisać w ogłoszeniu tylko jeżeli przedmiotowy wskaźnik jest niższy niż 6%;

 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego*;

 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego;

 • w przypadku gdy złożona w procesie naboru dokumentacja zawiera inne dane niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o następującej treści:

 • „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Remontów i Konserwacji Dróg z siedzibą przy pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy w celu realizacji czynności związanych z procesem naboru. Powyższa zgoda może być w każdym czasie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w formie pisemnego oświadczenia złożonego Administratorowi”.

 • Podanie innych danych niż wymagane w ogłoszeniu jest dobrowolne.

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: wzory oświadczeń i wymagania do pobrania w formacie doc i pdf

 • Otwórz link żeby dowiedzieć się więcej – link do informacji.

Pozostałe informacje

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 05.02.2020r. na adres:

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Wydział Spraw Pracowniczych

Pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa

tel. (22)-39-73-909

z dopiskiem na kopercie: „ nr ref. RK/1/2021”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 05.02.2020r.

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy