Ta oferta pracy jest nieaktualna od 215 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Projektami, Analiz i Rozwoju Oprogramowania w Biurze Teleinformatyki

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 20.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Stanowisko pracy na które ogłasza się nabór:
  Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Projektami, Analiz i Rozwoju Oprogramowania
  w Biurze Teleinformatyki
  Miejsce pracy: Warszawa
  Ogłoszenie o naborze nr 128/CEN KOWR/08/2018

  Umowa o pracę na czas zastępstwa.

  Budynek firmy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie. Praca w budynku firmy.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  • narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  • winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  • pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  • brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

  Wymiar etatu:

  w pełnym wymiarze czasu pracy

  Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

  Do głównych zadań pracownika będzie należało poruszanie się w następujących obszarach kompetencji w roli kierownika projektu:

  • nadzór nad poprawną realizacją umów z wykonawcami zewnętrznymi pod względem formalnym i merytorycznym,
  • nadzór nad realizacją prac wykonawców zewnętrznych, prowadzenie dokumentacji projektowej, zarządzanie ryzykiem w projekcie,
  • obsługa dokumentacji projektowej (przygotowywanie, gromadzenie, kontrola formalna i jakości) oraz jej archiwizacja,
  • prowadzenie repozytorium dokumentacji projektowej oraz rejestru wynikających zobowiązań,
  • interpretacja materiałów merytorycznych dotycząca zmian w użytkowanych w KOWR systemach informatycznych jak i nowych, których budowa wynika z potrzeb Biur/Departamentów merytorycznych KOWR,
  • prowadzenie kalendarza spotkań projektowych i stałe monitorowanie terminów i zobowiązań wynikających z prowadzonych projektów.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

  1) niezbędne:

  • wykształcenie wyższe: informatyczne, matematyczne, ekonomiczne,
  • co najmniej 3-letni staż pracy przy wykonywaniu podobnych zadań, jak w pkt 6,
  • znajomość notacji BPMN,
  • znajomość Microsoft Project,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • duża samodzielność w działaniu i umiejętność priorytetyzacji zadań,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność,
  • nastawienie na rezultat,

  2) dodatkowe:

  • certyfikat Agile,
  • certyfikat Prince2 Foundation,
  • znajomość SQL,
  • doświadczenie we wdrażaniu dużych systemów informatycznych np. ERP.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne:

  1) cv i list motywacyjny,
  2) kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie oraz kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy przy wykonywaniu podobnych zadań, jak w pkt 6,
  3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z naborem.

  Miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  ul. Inflancka 4
  00-189 Warszawa 

  Kancelaria - pokój nr 1 lub pocztą na adres jak wyżej. 

  Dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
  Nabór – ogłoszenie nr 128/CEN KOWR/08/2018”.

  Termin składania dokumentów aplikacyjnych:
  do dnia: 5 października 2018 r.

  W przypadku przesłania pocztą – decyduje data wpływu do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

  Uwaga!

  Krajowy Ośrodek Wparcia Rolnictwa zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie bez podania przyczyn. 

  Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, wraz z terminem i miejscem rozmowy kwalifikacyjnej, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w biurze Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Inflancka 4, do dnia 10 października 2018 r. 

  W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych w procesie naboru informujemy, że:

   

  1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej  
  KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207), przy ul. Karolkowej 30.

  1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  Jako administrator, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonych przez Panią/ Pana dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia naboru, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu będą przetwarzane przez KOWR również w celu realizacji obowiązku powadzenia ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  1. Okres przetwarzania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody i/lub przez okresy przewidziane w wewnętrznych uregulowaniach KOWR, tzn.:

  a)    dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego i zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru są przechowywane w aktach osobowych;

  b)    dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zgromadzone w procesie naboru są przechowywane w KOWR/OT KOWR prowadzącym nabór, przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci mogą odebrać osobiście swoje dokumenty aplikacyjne. Złożone dokumenty aplikacyjne nie będą odsyłane kandydatom;

  c)    po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zgromadzone w procesie naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR przetwarzane będą przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji prowadzonych rejestrów i ewidencji.

  1. Odbiorcy danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.

  Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  a)    prawo dostępu do swoich danych osobowych;

  b)    prawo do sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych;

  c)    prawo do usunięcia danych osobowych;

  d)    ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

  Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez KOWR.

  Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt. 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

  Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

  Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu:

  a)    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  b)    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.

  1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

  Podanie danych osobowych KOWR ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o przyjęcie Pani/Pana do pracy w KOWR.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  W oparciu o Pani/Pana dane osobowe KOWR nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania.

  KOWR nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

   

   

   

  Wzór oświadczenia dotyczący ochrony danych osobowych dostępny na stronie internetowej pod adresem www.bip.kowr.gov.pl/praca/wskazowki-dla-kandydatow

   

   

  CV, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą i własnoręcznym podpisem.

   

  Dokumenty aplikacyjne niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Przekazane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne nie będą wykorzystywane w innych procesach rekrutacyjnych realizowanych w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. KOWR nie prowadzi bazy danych kandydatów zainteresowanych pracą.

   

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.