Oferta pracy

Główny specjalista w Zespole Organizacyjnym

KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACYO firmie

KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Tamka 1

Warszawa

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.

Ochotnicze Hufce Pracy umożliwiają kontynuację kształcenia ogólnego i zawodowego, podwyższenie kwalifikacji ogólnych i zawodowych oraz przekwalifikowanie. Opracowują i realizują programy profilaktyczne, wychowawcze i resocjalizacyjne dla młodzieży zagrożonej demoralizacją i wchodzącej w konflikt z prawem, jak również realizują kompleksowe działania opiekuńczo-wychowawcze.

Główny specjalista w Zespole Organizacyjnym
Nr oferty: KG.ZKA.110.14.2020

Liczba stanowisk: 1.
Wymiar czasu pracy – pełny etat, 8 godz./dziennie, 40 godz./tygodniowo, jedna zmiana.
Umowa o pracę.
Miejsce wykonywania pracy: Komenda Główna OHP, Zespół Organizacyjny w KG OHP, 00-349 Warszawa, ul. Tamka 1.
 
Zakres zadań 

Do zadań Głównego specjalisty w Zespole Organizacyjnym należy w szczególności:
 1. opracowywanie rocznych planów zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych pracowników Ochotniczych Hufców Pracy oraz okresowych analiz z ich wykonania,
 2. projektowanie modelowych struktur organizacyjnych jednostek OHP oraz stanowisk służbowych,
 3. przedstawianie propozycji zadań i funkcji organizacji OHP,
 4. opracowywanie zbiorczych zestawień etatowych jednostek,
 5. doskonalenie systemu sprawozdawczego w zakresie planów etatowych oraz zatrudnienia
  i wynagrodzeń,
 6. opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych i wytycznych z zakresu zatrudnienia i  wynagrodzeń osobowych pracowników OHP.
Wymagania
 1. wykształcenie: wyższe,
 2. doświadczenie zawodowe: 8 lat stażu pracy,
 3. znajomość przepisów ustaw
 • o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych,
 • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • o systemie oświaty i rozporządzeń wykonawczych;
 1. znajomość rozporządzeń
 • Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  • w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy,
  • w sprawie warunków wynagradzania za pracę i  przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych;
 • Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa,
 • Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej;
 1. dobra znajomość aplikacji Microsoft: Excel, PowerPoint, Word,
 2. zdolności analityczne i umiejętności prezentowania wniosków,
 3. doświadczenie w planowaniu i raportowaniu działalności;
 4. dobra organizacja pracy własnej,
 5. kreatywność,
 6. komunikatywność,
 7. umiejętność pracy w zespole.
Dodatkowym atutem będzie
 • doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych,
 • wiedza z zakresu zasad, istoty i standardów kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych,
 • doświadczenie w zakresie realizacji spraw personalnych.

Niezbędne dokumenty:
 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający:
 1. Imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................................
 2. Data urodzenia .....................................................................................................................
 3. Dane kontaktowe .................................................................................................................
               Dodatkowe dane*
 1. Wykształcenie .......................................................................................................................
 2. Kwalifikacje zawodowe .......................................................................................................
 3. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ............................................................................
................................................                                                ..................................................................
     (miejscowość i data)                                                                   (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
 
*Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w pkt 4-6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.
 
 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy 
  i doświadczenia zawodowego;
 3. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r. oraz Dz. Urz. UE L 127/2 z 23.05.2018)."
Dokumenty można też składać osobiście w kancelarii Komendy Głównej OHP (pok. 101, budynek A), ul. Tamka 1, 00-349 w Warszawie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej w nieprzekraczalnym terminie do: 24.09.2020 r.
 
Etapy, metody oraz techniki naboru:
 1. Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych pod względem spełniania wymagań formalnych.
 2. Sprawdzian wiedzy i umiejętności.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna. 
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 
 • zatrudnienie w instytucji o długoletniej tradycji, której misją jest wspieranie młodzieży zagrożonej marginalizacją, w procesie kształcenia, wychowania i integracji społecznej,
 • możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), 
 • szeroki zakres świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
 • możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin), 
 • pracę w dogodnej lokalizacji.
Uwaga! 
 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „niezbędne dokumenty”.
W związku z tym podkreśla się, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone  w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji lub adres e-mail lub numer telefonu.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Klauzula informacyjna RODO: 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r. oraz Dz. Urz. UE L 127/2 z 23.05.2018 r.), zwanego powszechnie RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Główny OHP z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa. 
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem e-mail: [email protected] lub pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych KG OHP, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  w związku z  art. 221 Kodeksu pracy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.  W sytuacji, gdy Pani/Pan poda z własnej inicjatywy dodatkowe dane nie objęte przepisami kodeksu pracy to wówczas będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Jeżeli chciałaby Pani/Pan, aby podane dane wykorzystane zostały na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Komendzie Głównej OHP w tym celu niezbędne będzie wyrażenie odrębnej zgody.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku, gdy taka zgoda została wyrażona) w dowolnym momencie
 6. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem - przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 7. Odbiorcami danych będą tylko instytucje, organy i podmioty upoważnione z mocy prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Po zakończeniu procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe takie jak imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, wykształcenie przekazane w dokumentach aplikacyjnych, umieszczone w protokole z postępowania rekrutacyjnego przechowujemy przez okres 3 lat -  z uwagi na 3 letni okres przedawnienia roszczeń. (art. 442 1 k.c.).

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy