Ta oferta pracy jest nieaktualna od 152 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny Specjalista w Zespole Zabezpieczeń Kredytów

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 23.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Deutsche Bank
  www.deutschebank.pl
  Twórz nowe rozwiązania
  Odkryj nowe możliwości
  i myśl kreatywnie pracując w Deutsche Bank
  Nie boisz się zmian, które są nieodłącznym elementem rozwoju. Oczekujesz ich tak jak i my. Skupiamy wokół siebie ludzi o różnorodnych doświadczeniach i pomysłach. Łączą ich dwie rzeczy – kreatywne podejście do zadań i zamiłowanie do innowacji. Jeśli masz twórczy umysł, w naszej przestrzeni jest miejsce również dla Ciebie.
  Główny Specjalista w
  Zespole Zabezpieczeń Kredytów
  Miejsce pracy: Warszawa (nr ref.: DB/ZZK/WWA)

  Deutsche Bank Polska S.A.jest członkiem Grupy Deutsche Bank, jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Bank doradza Klientom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorstwom, a także korporacjom oraz instytucjom finansowym oraz sektorowi publicznemu w zakresie innowacyjnych rozwiązań finansowych odpowiadających najwyższym, światowym standardom. Przynależność do globalnej Grupy Deutsche Bank, szerokie doświadczenie, siła finansowa oraz innowacyjne rozwiązania stanowią o unikalności produktów i usług oferowanych przez Deutsche Bank Polska. Sales Group Sp. z o.o. wykonuje czynności pośrednictwa finansowego na rzecz Deutsche Bank Polska S.A.

  Pracując na stanowisku Głównego Specjalisty, do Twoich obowiązków należeć będzie:

  • weryfikacja zabezpieczeń dla produktów kredytowych Klientów Biznesowych i Indywidualnych
  • rejestracja zabezpieczeń w systemach bankowych
  • weryfikacja zawiadomień i odpisów z Ksiąg Wieczystych, przygotowywanie sprostowań do Sądów
  • sporządzanie pism w imieniu Banku
  • udział w projektach i testach systemowych
  • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Banku
  • poszukiwanie optymalnych rozwiązań w obsługiwanych procesach

  Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy:

  • doświadczenia w bankowości na podobnym stanowisku
  • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki ekonomiczne, prawne)
  • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (MS Office), znajomość systemu DEF3000 będzie dodatkowym atutem
  • dobrej organizacji pracy, inicjatywy
  • umiejętności pracy w zespole oraz pod presją czasu
  • umiejętności analitycznego myślenia

  W zamian proponujemy:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
  • możliwość rozwoju oraz zdobycia ciekawego doświadczenia w renomowanej firmie
  • atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. prywatna opieka medyczna)
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  W zakresie w jakim proces rekrutacji dotyczy zatrudnienia w Deutsche Bank Polska S.A., administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w przesłanych przez Pana/Panią dokumentach aplikacyjnych oraz przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-609), ul. Lecha Kaczyńskiego 26, (dalej: Bank). Kontakt do inspektora ochrony danych: Deutsche Bank Polska S.A., Inspektor Ochrony Danych, Ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków, e-mail: [email protected]
   Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Banku do zakończenia procesu rekrutacji;
  • realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku przekazania przez Pana/Panią z własnej inicjatywy danych osobowych wykraczających poza katalog przewidziany w art. 221 Kodeksu pracy (imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania przez Pana/Panią zgody;
  • obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Banku, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń;
  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji dane osobowe są przetwarzane również w celu:
  • udziału w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Bank, w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez okres dwóch lat od chwili wyrażenia zgody, jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody.
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące Bankowi usługi [np. informatyczne, archiwizacji dokumentów, niszczenia dokumentów], Deutsche Bank AG z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec (Taunusanlage 12, D-60262 Frankfurt nad Menem), a także osoby upoważnione przez Bank lub podmioty, z którymi Bank zawarł umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych może być odmowa przeprowadzenia procesu rekrutacji. Odmowa przeprowadzenia procesu rekrutacji nie dotyczy podanych przez Pana/Panią
  z własnej inicjatywy danych osobowych wykraczających poza katalog przewidziany w art. 221 Kodeksu pracy (imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Cofnięcie zgody na przetwarzanie tych danych nie wpłynie na Pana/Pani udział w procesie rekrutacji, a konsekwencją cofnięcia zgody będzie obowiązek Banku do zaprzestania przetwarzania tych danych i nieuwzględnienia ich w procesie rekrutacyjnym.
  Ma Pan/Pani prawo do:
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
  • żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych (w tym także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe, oraz do uzyskania przewidzianych w RODO informacji dotyczących tego przetwarzania, a nadto prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym jednej kopii bezpłatnej;, ich sprostowania (w tym prawo do niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - z uwzględnieniem celów przetwarzania), usunięcia (w przypadkach wskazanych w RODO, a w szczególności, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. Uprawnienie to przysługuje Pani/Panu) o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania (w przypadkach wskazanych w RODO i o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO; w przypadku ograniczenia przetwarzania danych będą one mogły być – co do zasady – wyłącznie przechowywane, o ile nie wyrazi Pani/Pan zgody na inne czynności przetwarzania), a także przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy są one przez Bank przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności w systemach informatycznych), a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgoda;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i niezbędność przewarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank lub stronę trzecią (tj. podmiot inny niż: Bank; podmioty którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych; osoby upoważnione do przetwarzania danych przez Bank lub przez podmiot, któremu Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych). Mimo wniesienia sprzeciwu Bank będzie jednak mógł nadal przetwarzać dane, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prawa.
   
  W zakresie w jakim proces rekrutacji dotyczy zatrudnienia w Sales Group Sp. z o.o., administratorem danych jest Sales Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, NIP: 7010251523, REGON: 142534504.                                          
  Z administratorem może się Pan/Pani skontaktować poprzez adres email: [email protected] lub pisemnie na adres: Sales Group Sp. z o.o., ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: [email protected] lub pisemnie na adres: Sales Group Sp. z o.o., ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.       
   
  Celem przetwarzania Pana/Pani danych jest:
  • przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych,
  • przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych.
  Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
  • przepis prawa – w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy
  • zgoda – w zakresie jaki nie wynika z przepisów Kodeksu pracy.      
  Administrator będzie przechowywał Pana/Pani dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, administrator będzie przechowywał Pana/Pani dane do momentu wycofania zgody lub do momentu upływu 1 roku od przekazania CV.                     

  Administrator będzie również przekazywał Pana/Pani dane osobowe podmiotowi współpracującemu z nami, tj. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą przy ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, w celu rekrutacji, na podstawie umowy agencyjnej lub umowy o outsourcing pracowniczy.         

  >Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, czy ograniczenia przetwarzania.

  W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo:
  • Wycofania zgody - wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
   a także
  • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych -  tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  Ma Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.      

  Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może wziąć Pan/Pani udziału w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne ale może okazać się konieczne do dokończenia procesu rekrutacji.