KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZYPADKU ZBIERANIA BEZPOŚREDNIO OD KANDYDATA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
KLER S.A., z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 39b, 46-380 Dobrodzień, działającą na podstawnie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056597, NIP 575-00-07-865, o kapitale zakładowym w wysokości 51.668.360,00 złotych, wpłacone 51.668.360,00 zł., zwanym dalej w skrócie jako Administrator.

Dane kontaktowe Administratora:
adres: ul. Piastowska 39b, 46-380 Dobrodzień, Polska
telefon: + 48 343 529 100
e-mail: [email protected]
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:
a) realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 
A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
b) w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
c) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
 
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób poprzez stosowne oświadczenie woli przekazane na adres lub e-mail Administratora. Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od złożenia aplikacji , a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy od złożenia aplikacji. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, zewnętrzni dostawcy usług służących rekrutacji.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
KLER S.A.

Handlowiec – Doradca Klienta

KLER S.A.O firmie

KLER S.A.

Aleje Solidarności 34

Poznań

top

Handlowiec – Doradca Klienta

Miejsce pracy: Poznań, woj. wielkopolskie

Zadania:

 • obsługa klientów (doradztwo, wyceny, zawieranie transakcji, wysyłanie ofert)
 • obsługa dokumentacji wynikającej z pracy w salonie (spisywanie zamówień, prowadzenie dokumentacji finansowej oraz magazynowej)

Oczekiwania:

 • umiejętność budowania pozytywnych kontaktów interpersonalnych
 • mile widziane doświadczenie handlowe w branży meblowej rozszerzone o doradztwo związane z aranżacją wnętrz
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • wysoka motywacja i zaangażowanie w pracę
 • sumienność i odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista
 • wyczucia stylu oraz wrażliwości estetycznej
 • dyspozycyjność
  
 
Jak odpowiedzieć na wybraną ofertę pracy?
Proponujemy złożyć CV i list motywacyjny za pomocą przycisku aplikowania.
UWAGA! Na dokumentach CV oraz listach motywacyjnych prosimy o umieszczenie klauzuli:
"Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KLER S.A., ul. Piastowska 39b 46-380 Dobrodzień, moich danych osobowych zawartych w CV oraz innych przesłanych przeze mnie dokumentach, w celu ich wykorzystania do przyszłych procesów rekrutacji prowadzonej przez spółkę KLER S.A. jak również przesyłania informacji o ich rozpoczęciu. Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych przed wyrażeniem niniejszej zgody przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody.” Wszystkie zgłoszenia będą traktowane poufnie. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi.
Producent
ekskluzywnych
mebli tapicerowanych
posiadająca silną
pozycję na rynku
krajowym
i międzynarodowym.
Handlowiec – Doradca Klienta

Zadania:

 • obsługa klientów (doradztwo, wyceny, zawieranie transakcji, wysyłanie ofert)
 • obsługa dokumentacji wynikającej z pracy w salonie (spisywanie zamówień, prowadzenie dokumentacji finansowej oraz magazynowej)

Oczekiwania:

 • umiejętność budowania pozytywnych kontaktów interpersonalnych
 • mile widziane doświadczenie handlowe w branży meblowej rozszerzone o doradztwo związane z aranżacją wnętrz
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • wysoka motywacja i zaangażowanie w pracę
 • sumienność i odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista
 • wyczucia stylu oraz wrażliwości estetycznej
 • dyspozycyjność
  
 
Jak odpowiedzieć na wybraną ofertę pracy?
Proponujemy złożyć CV i list motywacyjny za pomocą przycisku aplikowania.
UWAGA! Na dokumentach CV oraz listach motywacyjnych prosimy o umieszczenie klauzuli:
"Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KLER S.A., ul. Piastowska 39b 46-380 Dobrodzień, moich danych osobowych zawartych w CV oraz innych przesłanych przeze mnie dokumentach, w celu ich wykorzystania do przyszłych procesów rekrutacji prowadzonej przez spółkę KLER S.A. jak również przesyłania informacji o ich rozpoczęciu. Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych przed wyrażeniem niniejszej zgody przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody.” Wszystkie zgłoszenia będą traktowane poufnie. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi.

Ogłoszenie archiwalne