Oferta pracy

Informatyk (Konsultant Help Desk) w Wydziale Informatyki

Urząd Miejski w Dąbrowie GórniczejO firmie

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Graniczna 21

Dąbrowa Górnicza

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Ul. Graniczna 21 Dąbrowa Górnicza

WKiP.2110.31.2020

PREZYDENT MIASTA DĄBROWY GÓRNICZEJ
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

Informatyk (Konsultant Help Desk) w Wydziale Informatyki

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW MIJA DNIA22.10.2020   g.:18:00

Zakres wykonywanych głównych i pomocniczych zadań na danym stanowisku:

 • Praca jako konsultant Help Desk
 • Wsparcie telefoniczne użytkowników
 • Zdalne usuwanie awarii oraz realizacja wniosków
 • Obsługa systemu ticketowego
 • Dbanie o zgodność procedur obsługi użytkowników z ITIL
 • Wykonywanie analiz i raportów z systemu obsługi zleceń
 • Rozdzielanie zleceń w obrębie zespołów wsparcia
 • Uczestnictwo w opracowywaniu procedur wsparcia użytkowników
 • Dbanie o wizerunek zespołu

Podczas pracy w naszym dziale IT zdobędziesz miedzy innymi umiejętności związane z:

 • wsparcia użytkownika zgodnie z zasadami ITIL,
 • rozwiązywania awarii komputerowego stanowiska pracy,
 • wykorzystania narzędzi pracy zdalnej,
 • wykorzystania narzędzi Microsoft 365, a także umiejętności miękkie w zakresie współpracy z użytkownikami.
 • uzyskasz także ogólną wiedzę z funkcjonowania systemów informatycznych oraz sieci komputerowych.

Informacja o warunkach pracy i płacy na danym stanowisku:

 • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 m-cy. Kolejna może zostać zawarta czas określony lub nieokreślony
 • Wynagrodzenie pracownika samorządowego składa się z obligatoryjnych elementów:
  • miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
  • dodatku za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy (5%-20% - zgodnie z ustawą)
  • dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13stki – zgodnie z ustawą)
  • nagrody jubileuszowej po osiągnięciu wymaganego ogólnego stażu pracy (od 75%-400% zgodnie z ustawą)
 • ZFŚS oraz KZP (Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa)
 • Miejscem pracy jest siedziba urzędu lub miejsce wskazane przez pracodawcę
 • Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze komputerowym powyżej 4 h dziennie, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z interesantami oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim
 • praca w terenie, praca na wysokości (do 3 metrów)
 • Osoba zatrudniona na tym stanowisku ma szansę zostać pełnoprawnym pracownikiem samorządowym w rozumieniu ustawy ( aktualny Dz.U. 2019 poz.1282)

Dodatkowo pracownikom oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia
 • Regularne godziny pracy, dzięki czemu zachowasz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (Work Life Balance)
 • Przyjazne warunki umożliwiające pogodzenie sfery zawodowej z życiem prywatnym
 • Możliwość rozwoju zawodowego w pionie i poziomie struktury Urzędu Miejskiego
 • Podnoszenie kompetencji: udział w kursach, szkoleniach branżowych i miękkich, webinariach, konferencjach
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - dofinansowanie do studiów wyższych, podyplomowych
 • Praca w zróżnicowanym zespole, pod okiem osób z dużym doświadczeniem zawodowym
 • Możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach rozwijających Dąbrowę Górniczą i markę miasta
 • Lunch bar na terenie Urzędu
 • Bezpłatny, zadaszony i strzeżony parking dla samochodów, rowerów, skuterów, hulajnóg

Wymagania niezbędne - formalne:

 • Obywatelstwo polskie, jednak o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • Wykształcenie średnie techniczne o profilu informatycznym lub pokrewnym - min. 3 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: informatyka, elektronika, telekomunikacja, automatyka i robotyka oraz elektrotechnika lub pokrewne – staż pracy nie wymagany.
 • Umiejętność obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną

WAŻNE - W przypadku spełnienia wymagań niezbędnych nie zapomnij dołączyć scanów dokumentów potwierdzających ich nabycie.

Wymagania i umiejętności niezbędne – weryfikowane podczas rekrutacji:

 • Dobra znajomość administracyjna systemu Windows 10
 • Podstawowa znajomość MS Active Directory
 • Podstawowa znajomość zasad funkcjonowania sieci komputerowych
 • Podstawowa znajomość ITIL

Wymagane dodatkowe:

 • Mile widziane doświadczenie zawodowe we wsparciu użytkowników usług informatycznych

Wymagane kompetencje miękkie:

Komunikatywność, dążenie do rezultatów, wysoka kultura osobista, otwartość na zmiany, elastyczność, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, umiejętność pracy w zespole.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • Dokumenty przesłane jako załącznik do zgłoszenia rekrutacyjnego, prosimy o przesłanie załączników w pliku MS Word lub pdf
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • Kserokopie/scan świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu) – dotyczy wykształcenia średniego i udokumentowania 3 letniego stażu pracy
 • Kserokopie/scan dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (UWAGA – jeśli w wymaganiach dokładnie wskazujemy rodzaj/poziom wykształcenia oznacza to, że oczekujemy potwierdzenia dokładnie takich kwalifikacji).
 • Kserokopia/scan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Odznaczenie w formularzu rekrutacji elektronicznej niezbędnych oświadczeń:

 • o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych
  z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • RODO – klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tej rekrutacji,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodny z wymogami określonymi w przepisach o służbie cywilnej– (dotyczy wyłącznie osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Przyjmujemy aplikacje składane wyłącznie drogą elektroniczną - wypełnił formularz aplikacyjny:

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie.

Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.


W rekrutacji decyduje data wpływu tj do dnia 22.10.2020 g 18:00
za pośrednictwem systemu do elektroniczne rekrutacji, zgłoszenia dostarczone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji na temat prowadzonych naborów oraz informacji na temat rozstrzygnięć można uzyskać w Wydziale Kadr i Płac tel. 32 2956740

Kandydaci, którzy nie posiadają dostępu do komputera z Internetem, Urząd Miejski w swojej siedzibie udostępni stanowisko komputerowe służące do tego celu. Informację o dokładnej lokalizacji dedykowanego komputera można uzyskać na stanowisku nr 13 i można z niego korzystać w godzinach pracy Urzędu

Pozostałe informacje

 • Liczba kandydatów spełniających wymagania niezbędne i dopuszczonych do drugiego etapu naboru wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej bądź pisemnego testu wiedzy zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21.
 • Więcej informacji na temat wymaganych dokumentów i sposobu rekrutacji znajduje się w Regulaminie Naboru - jeśli chcesz się z nim zapoznać kliknij TUTAJ

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy