Oferta pracy

Informatyk

Sąd Rejonowy w OpoluO firmie

4 6504 750 brutto / mies.
 • Opole, opolskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Sąd Rejonowy  w Opolu - wymiar sprawiedliwości
Pełna treść ogłoszenia  o konkursie na stanowisko informatyka w Sądzie Rejonowym w Opolu zamieszczona jest pod adresem:
https://opole.sr.gov.pl/ogloszenie-o-konkursie-na-informatyka-a-1102-1420,new,mg,276.html,410
Informatyk

Zakres czynności

 • Konserwowanie, instalowanie, wymiana i dbanie o prawidłowe funkcjonowanie sprzętu informatycznego,
 • Instalowanie, aktualizowanie, konserwowanie i dbanie o prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania,
 • Wspomaganie wiedzą informatyczną pracowników Sądu Rejonowego w Opolu,
 • Wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • Tworzenie, weryfikacja i przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych systemów serwerowych i sieciowych,
 • Identyfikowanie awarii sieci sprzętowych i oprogramowania,
 • Asystowanie i współpraca z zewnętrznymi  specjalistami przy pracach instalatorskich, konfiguracyjnych i naprawczych,
 • Zamieszczanie zgłoszeń użytkowników na portalu - Help Desk,
 • Zamieszczanie i aktualizowanie ogłoszeń na stronie internetowej i intranetowej Sądu Rejonowego w Opolu,
 • Wykonywanie  innych czynności zleconych przez przełożonego zgodnie z przepisami prawa pracy i ustalonym w umowie rodzajem pracy.

Wymagania:

 • wykształcenie  wyższe, studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie  na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki,
 • zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury urzędnikiem może zostać osoba, która:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (skierowanie do lekarza medycyny pracy nastąpi po wyłonieniu kandydata do zatrudnienia, warunkiem zatrudnienia będzie uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do zatrudnienia, w tym w środowisku pracy z komputerem),
  • posiada nieposzlakowaną opinię
  • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Sąd Rejonowy w Opolu oferuje:

 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość udziału w szkoleniach, poszerzania własnych kompetencji,
 • ciekawą pracę w miłej, koleżeńskiej atmosferze,
 • rozwijanie umiejętności w obsłudze różnego rodzaju narzędzi informatycznych,
 • pracę w dobrych warunkach lokalowych,
 • możliwość skorzystania ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów ustawy o pracownikach sądów i prokuratury  (tj. Dz. U. z 2018 poz. 577), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (DZ. U. 2017 poz. 485 z późn. zm.) a także ustawy z dnia 12 grudnia  1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 poz. 1872 tj. z późn. zm.).

POZOSTAŁE INFORMACJE

 • Kompletne oferty w zaklejonej kopercie należy w terminie do dnia 23 grudnia 2020 r. przesłać na adres:   Sąd Rejonowy w Opolu Oddział Administracyjny ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole lub złożyć osobiście w godzinach od 13:00 do 15:30 w budynku Sądu- parter, pokój nr 3, z dopiskiem „Rekrutacja A-1102 -14/20”. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 • Oferty zgłoszone po terminie lub wysłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci poddani zostaną konkursowi, który będzie się składał z trzech etapów:
  • etapu pierwszego- selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
  • etapu drugiego- praktycznego sprawdzianu umiejętności– sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonywania obowiązków urzędnika,
  • etapu trzeciego- rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Kandydaci dopuszczeni do drugiego i trzeciego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej www.opole.sr.gov.pl w zakładce: oferty pracy i na tablicy ogłoszeń w gmachu sądu – co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Przed przystąpieniem do drugiego etapu konkursu należy Komisji Egzaminacyjnej okazać oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych celem uwierzytelnienia złożonej wcześniej kserokopii.
 • Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
 • Zgłoszenie niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą być odebrane w Oddziale Administracyjnym pok. Nr 3 na parterze od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 15:30.
 • Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Sądu.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 poz. 400 tekst jednolity).
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. Zgodnie z art. 3b ustawy
  z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2016 poz. 1511, z późn. zm.) pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko.
 • Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie osoby niepełnosprawne!
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 77-54-15-411

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy