Oferta pracy

Informatyk, Technik Informatyk

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHO firmie

 • Powstańców 52, Katowice
  Katowice, śląskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH

Powstańców 52

Katowice

Twój zakres obowiązków

 • administracja i monitoring następujących obszarów:

 • - sieci( FortiNet, Mikrotik),

 • - serwery Linux i Windows,

 • - macierze,

 • - bazy danych,

 • - telefonia komórkowa, stacjonarna,

 • - tworzenie dokumentacji technicznej wymaganej do procedur zakupowych.

Nasze wymagania

 • wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane: informatyczne, techniczne ,matematyczne lub nauki pokrewne)

 • zaangażowanie, zorganizowanie oraz terminowość w wykonaniu zleconych zadań

 • umiejętność konfigurowania sieci

 • umiejętność pracy z serwerami

 • umiejętność pracy w zespole

Mile widziane

 • doświadczenie zawodowe w obszarze teleinformatyki (praca związana z zarządzaniem sieciami komputerowymi oraz serwerami)

To oferujemy

 • wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy: kwiecień/maj 2021 r.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny

 • CV - własnoręcznie podpisane wraz z oświadczeniem o treści: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice, moich danych osobowych wykraczających poza zakres danych zdefiniowanych w Kodeksie pracy, zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko Informatyka, Technika Informatyka”

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje i umiejętności

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń z zakładu pracy

 • kopie dokumentów aplikacyjnych powinny zostać zaopatrzone klauzulą: „za zgodność z oryginałem” i podpisem kandydata

Termin i miejsce składania dokumentów:

Do dnia 15.04.2021 do godz. 12:00, osobiście w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach lub na adres: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice.

Sposób składania dokumentów:

 • W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Informatyka, Technika Informatyka”

 • Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu).

 • Za datę wpływu uważa się datę i godzinę złożenia aplikacji w miejscu określonym powyżej

 • Kandydaci spełniające wymagania formalne zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej, o której zostaną powiadomieni telefonicznie.

 • Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach nie zwraca złożonych dokumentów. Oferty kandydatów niewyłonionych do pracy zostaną komisyjnie zniszczone.