Oferta pracy

Informatyk

Agencja Oceny Technologii Medycznych i TaryfikacjiO firmie

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

ul. Przeskok 2

Warszawa

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ogłasza nabór na stanowisko:
 
Starszego Referenta/Młodszego Specjalisty/
Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty
 
w Wydziale Informatyki
-AOTMiT/31/IT/20
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
siedziba: ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa
 

Wymiar etatu: pełny
Liczba etatów: 2
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • zarządzanie systemami i usługami IT opartymi o Windows Server oraz - instalacja, konfiguracja
 • i codzienna administracja,
 • zarządzanie siecią firmową (LAN, WAN),
 • zapewnienie ciągłości pracy urządzeń sieciowych w rozległej infrastrukturze IT,
 • przygotowanie i wprowadzanie zmian konfiguracyjnych na utrzymywanych urządzeniach sieciowych,
 • analiza incydentów w infrastrukturze sieciowej, rekomendowanie zmian mających na celu poprawienie funkcjonowania i działania technicznej infrastruktury IT,
 • planowanie zmian związanych z rozwojem i unowocześnianiem infrastruktury IT,
 • dbanie o bezpieczeństwo systemów i usług IT,
 • współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług IT,
 • dokumentowanie prac na infrastrukturze IT,
 • raportowanie postępu prac przełożonemu,
 • współpraca z innymi komórkami Agencji,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa i Zastępcę Prezesa Agencji oraz Dyrektora Wydziału Informatyki.

Wymagane wykształcenie:

 • Średnie – w przypadku ubiegania się o stanowisko starszego referenta,
 • Wyższe – w przypadku ubiegania się o stanowisko Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty.

Wymagania niezbędne:

 • Doświadczenie zawodowe:
  • w przypadku ubiegania się o stanowisko Młodszego Specjalisty – brak wymagań,
  • w przypadku ubiegania się o stanowisko Starszego Referenta i Specjalisty co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w jednostce, w której wykonywane były czynności zbliżone
   z oczekiwanym zakresem obowiązków,
  • w przypadku ubiegania się o stanowisko Starszego Specjalisty co najmniej 4-letnie doświadczenia zawodowego w jednostce, w której wykonywane były czynności zbliżone
   z oczekiwanym zakresem obowiązków,
  • w przypadku ubiegania się o stanowisko Głównego Specjalisty co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w jednostce, w której wykonywane były czynności zbliżone
   z oczekiwanym zakresem obowiązków,
- przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okresy zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę, okresy wykonywania umów cywilnoprawnych, okresy prowadzenia działalności gospodarczej, okresy odbywania staży lub praktyk,
 • dobra znajomość praktyczna w zakresie zarządzania i administrowania:
 • infrastrukturą sprzętową klasy Enterprise - DELL, EMC, HP (minimum w zakresie serwery, macierze),
 • sieciami komputerowymi LAN (standard GE, sprzęt Cisco w zakresie L2/L3),
 • sieciami WAN (minimum w zakresie standardów MPLS, VPLS, infrastruktury optycznej, łączy transmisyjnych),
 • systemami wirtualizacji VMware vSphere ESX, vCenter,
 • serwerami systemów operacyjnych: Windows Server 2012-2019 DC, Linux (CentOS, Ubuntu),
 • środowisko AD, MS Exchange oraz systemy klienckie Windows 10 Pro,
 • bezpieczeństwem sieciowym (platformy NGFW, szyfrowanie L2/L3, IPsec, VPN),
 • doświadczenie w tworzeniu dokumentacji technicznej,
 • umiejętność ustalania priorytetów wykonywanych zadań,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych,
 • umiejętność podejmowania decyzji i samodzielność,
 • operatywność w działaniach i dyspozycyjność,
 • znajomość języka angielskiego w zakresie niezbędnym do zrozumienia piśmiennictwa.

Co oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pakiet benefitów pozapłacowych (m.in. karta sportowa, ubezpieczenie grupowe),
 • pracę w zgranym zespole specjalistów.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  do pobrania na stronie http://www.aotm.gov.pl, w zakładce PRACA;
 • życiorys kandydata w języku polskim, który powinien zawierać następującą klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych
  i Taryfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”;
 • list motywacyjny w języku polskim;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w przypadku aplikacji
  na stanowisko Starszego referenta, Specjalisty, Starszego Specjalisty i Głównego Specjalisty
  (np.: świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu i innych umów cywilnoprawnych oraz o wykonywaniu działalności gospodarczej);
 • opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe;
 • opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe,
 • opcjonalnie zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez AOTMiT znajduje się w zakładce PRACA.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 17.08.2020 roku
na adres:

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2,
00-032 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/31/IT/20”

lub mailowo na adres: [email protected], z dopiskiem w temacie maila „oferta pracy AOTMiT/31/IT/20”.

Wszelkie zapytania dotyczące oferty pracy prosimy kierować pod numer telefonu:
22-101-47-03.

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji).
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez AOTMiT znajduje się w zakładce PRACA.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy