Oferta pracy

Informatyk

SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE

 • Warszawa, mazowieckie

 • ogłoszenie wygasło 3 miesiące temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

DECYZJA NR 1/2022 
DYREKTORA SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE
z dnia 4 stycznia 2022 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu o sygnaturze Kd-122- 2/2022 na wolny etat urzędniczy

INFORMATYK

 

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa: Pl. Krasińskich 2/4/6, ul. Inflancka 4c bud. D, ul. Miodowa 10

Liczba wolnych miejsc: 1 (w pełnym wymiarze czasu pracy)

 

Zakres zadań:

 • obsługa informatyczna powierzonych systemów IT i elementów infrastruktury,
 • konfigurowanie komputerów i wyposażenia,
 • usuwanie awarii zgłaszanych przez użytkowników,
 • udzielanie pomocy użytkownikom końcowym, w tym pomoc techniczna przy obsłudze podstawowych aplikacji biurowych,
 • instalacja i aktualizacja oprogramowania,
 • utrzymywanie standardów określonych w zakresie polityki bezpieczeństwa,
 • udzielanie instruktażu w zakresie użytkowania urządzeń, systemów i aplikacji informatycznych,
 • monitorowanie i zapewnienie ciągłości i sprawnego działania systemu informatycznego oraz sprzętu komputerowego,
 • opracowywanie dokumentacji technicznej systemu teleinformatycznego i dokumentacji dot. zarządzania systemem teleinformatycznym,
 • instalacja nowych urządzeń sieciowych, stacji roboczych oraz drukarek,
 • inwentaryzacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe: studia pierwszego lub drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
 • kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • biegła znajomość środowiska MS Windows 10,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • podstawowa znajomość Active Directory, DNS, DHCP,
 • podstawowa znajomość z zakresu budowy i zarządzania sieciami LAN i WAN,
 • podstawowa znajomość technologii Vmware,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość systemów pocztowych oraz bazodanowych (np. MS Exchange, MS SQL Server),
 • mile widziane doświadczenie na analogicznym stanowisku,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole,
 • odporność na stres i presję czasu,
 • skrupulatność, terminowość,
 • wysoki poziom kultury osobistej.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego,
 • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie i opieki medycznej,
 • ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę,
 • dofinansowanie zakupu okularów/soczewek korekcyjnych do pracy przy komputerze,
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu).
 2. Wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych kierunkowych informatycznych.
 4. Kserokopie innych dokumentów (świadectw pracy, certyfikatów, zaświadczeń o odbytych kursach) potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.
 5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane
 6. z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeśli w zakresie tych danych zawarte są inne dane niż wymagane w kwestionariuszu, w tym szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 8. W przypadku przekazania danych osobowych innych niż wskazanych w kwestionariuszu, np. zawartych w dokumentach innych niż wymienionych w ogłoszeniu o konkursie, wymagane jest pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i kwalifikacje.

Kwestionariusz wraz z oświadczeniami dostępny jest na stronie Sądu Apelacyjnego w Warszawie
pod adresem www.waw.sa.gov.pl w zakładce „Oferty pracy/Ważne dokumenty”.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.

 

Dokumenty zawierające braki formalne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z załącznikami należy składać:
 
Biuro Obsługi Interesanta Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Pl. Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa
(pokój 0A16A)

w godzinach: poniedziałek 8:00 – 18:00; wtorek – piątek 8:00 – 16:00

w terminie do 31 stycznia 2022 roku osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego).

 

Oferty złożone po terminie a także oferty nadesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane i zostaną trwale usunięte.

KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW

-Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń pod katem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

-Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności;

-Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dn. 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu oraz termin i miejsce jego przeprowadzenia zostanie opublikowane na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Warszawie www.waw.sa.gov.pl w dniu 8 lutego 2022 roku.

 

W zależności od ilości zgłoszeń istnieje możliwość realizacji etapu II i III w tym samym terminie.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury

konkursowej w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego w Warszawie w pokoju -1A42a.

 

Unieważnienie konkursu:

Sąd Apelacyjny w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na wolny etat urzędniczy tj. stanowisko Informatyka w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie jest Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa. Administrator informuje, że:
1) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]
2) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia w ramach konkursu,
na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury, a w przypadku danych nieobjętych przepisami prawa na podstawie zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
3) Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Apelacyjnego w Warszawie zaangażowanych w proces przeprowadzenia konkursu.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wyłonienia kandydata do zatrudnienia.
W terminie 3 miesięcy od zakończenia konkursu dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone. W tym czasie mogą Państwo odebrać złożone dokumenty.
5) Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6) Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być:
a)podmioty zapewniające na rzecz Sądu obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np. dostawcy oprogramowania do zarządzania systemami, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania oraz kancelarie świadczące obsługę prawną Sądu,

b)podmioty upoważnione do odbioru tych danych z mocy prawa.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji. W przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony w ogłoszeniu wymagana jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, którą w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać. Wycofanie zgody
nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
9) Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
10) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym, nie będą podlegały profilowaniu.
11) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
12) Administrator zobowiązany jest do opublikowania na stronie Sądu Apelacyjnego w Warszawie
lub do umieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu:
a) listy kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. Lista kandydatów zawiera imię i nazwisko,
b) imiona i nazwiska kandydatów wybranych do zatrudnienia na danym stanowisku.

Ogłoszenie archiwalne