Oferta pracy

Informatyk

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M ST WARSZAWY

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz

Twój zakres obowiązków

 • tworzenie, rozwój i utrzymanie zasobów teleinformatycznych,

 • administrowanie narzędziami wspierającymi zarządzanie usługami IT,

 • nadzór nad użytkownikami sieci teleinformatycznej, identyfikacja nowych rozwiązań technologicznych,

 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu komputerowego i telefonicznego. Prowadzenie szkoleń doskonalących w zakresie wykorzystania sprzętu IT i oprogramowania biurowego w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st Warszawy,

 • planowanie i realizacja zakupów: sprzętu komputerowego, sprzętu telekomunikacyjnego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania biurowego zgodnie z przyjętymi standardami,

 • udział w zakupie sprzętu informatycznego, uczestnictwo w komisjach przetargowych,

 • obsługa wsparcia użytkownika w zakresie zgłoszeń związanych z funkcjonowaniem oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz sprzętu telekomunikacyjnego,

 • nadzorowanie przestrzegania przez użytkowników zasad eksploatowania sprzętu IT, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania biurowego,

 • zapewnienie prawidłowej pracy sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowej i oprogramowania,

 • koordynacja spraw związanych z ustawą o dostępności cyfrowej,

 • wykonywanie czynności określonych w instrukcjach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st Warszawy regulujących zasady realizowania bezpieczeństwa informacji,

 • obsługa magazynu akcesoriów komputerowych,

 • zarządzanie stroną internetową oraz profilem facebook Ośrodka,

 • sporządzanie dokumentów związanych z wykonywaniem zadań przypisanych do danego stanowiska,

 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st Warszawy i podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań,

Nasze wymagania

 • obywatelstwo polskie,

 • wykształcenie wyższe min. I stopnia, zapewniające prawidłową realizację powierzonych obowiązków,

 • co najmniej 4-letni staż pracy,

 • doświadczenie zawodowe min. 2 lata w dziedzinie IT,

 • praca na stanowisku wymaga posiadania wiedzy w stopniu podstawowym z zakresu konfiguracji sieci, aplikacji biurowych, systemów operacyjnych Windows, konfiguracji systemów druku, budowy komputera, znajomość języka HTML. Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, prawo zamówień publicznych, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o ochronie danych osobowych (RODO),

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Mile widziane

 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia w zakresie kierunków informatycznych,

 • co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • odporność na stres, szybka realizacja zleconych zadań, zaangażowanie, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność.

To oferujemy

 • Stabilność zatrudnienia

 • Zatrudnienie w oparciu umowy o pracę

 • Praca w wymiarze pełnego etatu

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

 • Pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie wczasów pod gruszą)

Metoda dostarczenia dokumentów

 • email

  Dokumenty w ramach aktualnego naboru proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected]

  [email protected]
 • pocztą

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st Warszawy ul. Przybyszewskiego 80/82 01-824 Warszawa.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • Praca w budynku OPS. Bezpieczne warunki pracy. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajduje się winda umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim do II piętra. Toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, oraz przemieszczeniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

• kwestionariusz osobowy, list motywacyjny - podpisane odręcznie,

• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

• oświadczenie kandydata będące załącznikiem do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Ośrodka,

• podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

• podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na stanowisko informatyk w Dziale Administracyjno-Gospodarczym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

• dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M ST WARSZAWY

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Informatyk

Przewiń do profilu firmy