Ta oferta pracy jest nieaktualna od 20 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Informatyk

 • Zabrze, śląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-01-04

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  SĄD REJONOWY W ZABRZU

  ogłasza konkurs na stanowisko 

  INFORMATYKA

  umowa o pracę
  o sygnaturze Adm.-110-1/19
  w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, ul. 3-go Maja 21

  liczba wolnych etatów: 1

  wymiar czasu pracy – pełny

  Informatyk

  Miejsce pracy: Zabrze

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku informatyka w Sądzie Rejonowym w Zabrzu:

  1. Administrowanie sieciami komputerowymi w Sądzie.
  2. Zapewnienie pierwszej linii wsparcia dla użytkowników.
  3. Diagnozowanie i usuwanie usterek sprzętowych
  4. Diagnozowanie i usuwanie usterek programowych.
  5. Dbanie o bezawaryjną pracę sieci komputerowej.
  6. Zarządzanie konsolą ESET Remote Administrator.
  7. Zapewnianie szkolenia pracownikom sądowym z zakresu obsługi programów komputerowych będących w użytkowaniu Sądu.
  8. Współpraca ze służbami informatycznymi w Sądzie Okręgowym.
  9. Wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych z wykorzystaniem oprogramowania antywirusowego, systemu backupów oraz WSUS.
  10. Wdrażanie oprogramowania z wykorzystaniem Windows Deployment Service.
  11. Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego w systemie LogSystem.
  12. Zarządzenie magazynem materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych typ drukarki, ksera.
  13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

  Wymagania konieczne:

  1. pełna zdolność do czynności prawnych,
  2. nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
  3. osoba, która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  4. osoba przeciwko    której    nie    jest    prowadzone    postępowanie    o    przestępstwo    ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  5. osoba posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  6. osoba posiadająca wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki.

  Wymagania dodatkowe /mile widziane/:

  1. Znajomość oprogramowania stosowanego do wirtualizacji fizycznych maszyn – Hyper-V.
  2. Znajomość systemów operacyjnych Windows Serwer 2008/2012/2016.
  3. Znajomość Microsoft SQL Serwer 2008/2008R2/2012/2017.
  4. Znajomość systemów klienckich w zakresie instalacji i konfiguracji, a w szczególności Windows 10.
  5. Znajomość działania sieci komputerowych LAN, V-LAN.
  6. Dodatkowym atutem będzie  znajomość  systemów  informatycznych  i  oprogramowania funkcjonującego  w  jednostkach  organizacyjnych  sądownictwa  (system  SAWA  firmy Currenda, system wizyjnej i fonicznej rejestracji rozpraw sądowych).
  7. Doświadczenie w zarządzaniu Domeną Windows Serwer 2008/2012/2016, oraz Active Directory.
  8. Znajomość języka  angielskiego  potrzebnego  do  swobodnego  czytania  dokumentacji technicznych i rozwiązywania problemów podczas konfiguracji systemów i aplikacji.
  9. Umiejętność serwisowania komputerów, drukarek oraz innego sprzętu komputerowego.
  10. Umiejętność konfigurowania urządzeń typu UTM (mile widziane doświadczenie w konfiguracji urządzenia Barracuda NG Firewall F280).
  11. Umiejętność konfigurowania przełączników sieciowych (mile widziana znajomość systemu Junos OS przełączników Juniper).
  12. Kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia.

  OFERUJEMY:

  • stałe zatrudnienie,
  • dodatek do wynagrodzenia za pracę (wysługa lat po 5 latach pracy),
  • dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (po roku pracy),
  • dofinansowanie do zakupu okularów.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. list motywacyjny ze wskazaniem sygnatury konkursu i nazwy stanowiska skierowany do Dyrektora Sądu,
  2. życiorys (CV),
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kserokopia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki,
  5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  6. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
  8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  9. ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Oświadczenia, list motywacyjny, życiorys (CV), kwestionariusz winny być własnoręcznie podpisane.

  Wzory oświadczeń i kwestionariusza dostępne są na stronie www.zabrze.sr.gov.pl zakładka Oferty pracy (konkursy)

  Kompletne dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2019 w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Zabrzu lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

   Sąd Rejonowy w Zabrzu,

  Oddział Administracyjny ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze

  Aplikacje, które wpłyną do Sądu Rejonowego w Zabrzu po określonym termnie lub wysłane będą drogą emailową nie będą rozpoznawane.

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

  ZGODNIE Z ART. 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016) INFORMUJĘ, IŻ:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sąd Rejonowy w Zabrzu, 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze, adres e-mail: [email protected],
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: [email protected],
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu (rekrutacji) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania konkursu (rekrutacji).
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji konkursu (rekrutacji).
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały przekazywaniu do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

   


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Sądu Rejonowego z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 21(Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  W razie pytań możesz się z nami skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail [email protected]

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.