Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Inspektor - Administrator sieci komputerowych w Wydziale Informatyki

Urząd Miejski w Dąbrowie GórniczejO firmie

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Graniczna 21

Dąbrowa Górnicza

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Ul. Graniczna 21 Dąbrowa Górnicza
 
WKiP.2110.3.2020
 
PREZYDENT MIASTA DĄBROWY GÓRNICZEJ
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

Inspektor - Administrator sieci komputerowych
w Wydziale Informatyki

Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza
OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW MIJA DNIA: 22.06.2020 g.:15:30
 

 

Zakres wykonywanych głównych i pomocniczych zadań na danym stanowisku:

 • administracja siecią informatyczną urzędu,
 • administracja urządzeniami Miejskiej Sieci Szerokopasmowej,
 • administracja urządzeniami firewall,
 • wsparcie użytkowników oraz administratorów w zakresie rozwiązywania problemów sieciowych,
 • udział w projektach wdrożeniowych,
 • tworzenie dokumentacji sieci komputerowych,
 • inne obowiązki zgodne z poleceniem przełożonego,
 • realizacja zadań administratora na terenie miasta w rozproszonych punktach węzłowych sieci (konieczna możliwość dojazdów).
Podczas pracy w naszym referacie IT zdobędziesz miedzy innymi umiejętności związane z:
 • administracją urządzeniami sieciowymi Cisco klasy operatorskiej (MPLS, IS-IS, iBGP),
 • administracją urządzeniami firewall UTM (skala około 4 tys. zabezpieczanych hostów),
 • administracją profesjonalną siecią punktów Wi-Fi,
 • technikami zabezpieczeń punktu styku z internetem,
 • metodyką ITIL oraz z osiąganiem zadanej jakości usług IT,
 • administrowaniem siecią Centrum Przetwarzania Danych.

Nasz zespół administruje ponad setką urządzeń Cisco klasy operatorskiej (60 km światłowodów, 70 węzłów, w tym 12 węzłów core i aggr), wieloma urządzeniami klasy enterprise – głównie są to także urządzenia Cisco w niewielkiej części HP oraz mniejszymi urządzeniami Mikrotik. W zakresie bezpieczeństwa sieci korzystamy z nowoczesnych zestawów urządzeń UTM. Gmina Dąbrowa Górnicza posiada status operatora telekomunikacyjnego oraz własny numer AS zarejestrowany w RIPE NCC. Łączymy technologię z profesjonalną wiedzą i najlepszymi praktykami branżowymi, także w zakresie organizacyjnym.

Informacja o warunkach pracy i płacy na danym stanowisku:
 • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 m-cy. Kolejna może zostać zawarta czas określony lub nieokreślony,
 • Wynagrodzenie pracownika samorządowego składa się z obligatoryjnych elementów:
  • miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
  • dodatku za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy (5%-20% - zgodnie z ustawą),
  • dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13stki – zgodnie z ustawą),
  • nagrody jubileuszowej po osiągnięciu wymaganego ogólnego stażu pracy (od 75%-400% zgodnie z ustawą),
 • ZFŚS oraz KZP (Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa),
 • Miejscem pracy jest siedziba urzędu lub miejsce wskazane przez pracodawcę,
 • Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze komputerowym, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim,
 • Praca w terenie, praca na wysokości (do 3 metrów),
 • Osoba zatrudniona na tym stanowisku ma szansę zostać pełnoprawnym pracownikiem samorządowym w rozumieniu ustawy  aktualny Dz.U. 2019 poz.1282).
Dodatkowo pracownikom oferujemy:
 • Stabilność zatrudnienia,
 • Regularne godziny pracy, dzięki czemu zachowasz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (Work Life Balance),
 • Przyjazne warunki umożliwiające pogodzenie sfery zawodowej z życiem prywatnym,
 • Możliwość rozwoju zawodowego w pionie i poziomie struktury Urzędu Miejskiego,
 • Podnoszenie kompetencji: udział w kursach, szkoleniach branżowych i miękkich, webinariach, konferencjach,
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - dofinansowanie do studiów wyższych, podyplomowych,
 • Praca w zróżnicowanym zespole, pod okiem osób z dużym doświadczeniem zawodowym,
 • Możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach rozwijających Dąbrowę Górniczą i markę miasta,
 • Lunch bar na terenie Urzędu,
 • Bezpłatny, zadaszony i strzeżony parking dla samochodów, rowerów, skuterów, hulajnóg.

Wymagania niezbędne - formalne:

 • Obywatelstwo polskie, jednak o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • Wykształcenie Wyższe Inżynierskie,
 • Doświadczenie zawodowe – 3 letni staż pracy,
 • Ukończenie szkolenia Cisco Certified Network Associate (CCNA) lub równoważne – wystarczy dowód ukończenia szkolenia, certyfikat nie jest wymagany,
 • Umiejętność obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną.

WAŻNE - W przypadku spełnienia wymagań niezbędnych nie zapomnij dołączyć scanów dokumentów potwierdzających ich nabycie.

Wymagania i umiejętności niezbędne – weryfikowane podczas rekrutacji:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie rozumienia dokumentacji technicznej,
 • znajomość zasad funkcjonowania sieci ethernet w tym ogólna znajomość rozległych sieci światłowodowych,
 • znajomość protokołów komunikacyjnych w sieciach komputerowych,
 • znajomość zasad routingu, a w szczególności podstawowych zasad działania protokołów routingu dynamicznego IS-IS oraz IBGP,
 • umiejętność konstruowania podstawowych reguł ACL,
 • praktyczna umiejętność adresowania sieci IP oraz tworzenia reguł NAT,
 • ogólna znajomość zasad funkcjonowania firewalli typu UTM,
 • podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania sieci wi-fi.
Wymagane dodatkowe:
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku administratora sieci komputerowych lub podobnym
 • znajomość podstawowych zasad bezpośredniego wsparcia użytkowników sieci
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane kompetencje miękkie:

 • Komunikatywność, dążenie do rezultatów, wysoka kultura osobista, otwartość na zmiany, elastyczność, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, umiejętność pracy w zespole.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • Kserokopie/scan świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu).
 • Kserokopie/scan dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (UWAGA – jeśli w wymaganiach dokładnie wskazujemy rodzaj/poziom wykształcenia oznacza to, że oczekujemy potwierdzenia dokładnie takich kwalifikacji).
 • Kserokopia/scan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Odznaczenie w formularzu rekrutacji elektronicznej niezbędnych oświadczeń:

 • o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • RODO – klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tej rekrutacji,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodny z wymogami określonymi w przepisach o służbie cywilnej– (dotyczy wyłącznie osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Przyjmujemy aplikacje składane wyłącznie drogą elektroniczną - wypełnił formularz aplikacyjny.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie.

Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

W rekrutacji decyduje data wpływu tj do dnia 22.06.2020 g 15:30 za pośrednictwem systemu do elektroniczne rekrutacji, zgłoszenia dostarczone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji na temat prowadzonych naborów oraz informacji na temat rozstrzygnięć można uzyskać w Wydziale Kadr i Płac tel. 32 2956740, e- mail.. [email protected]

Kandydaci, którzy nie posiadają dostępu do komputera z Internetem, Urząd Miejski w swojej siedzibie udostępni stanowisko komputerowe służące do tego celu. Informację o dokładnej lokalizacji dedykowanego komputera można uzyskać na stanowisku nr 13 i można z niego korzystać w godzinach pracy Urzędu.

Pozostałe informacje
 • Liczba kandydatów spełniających wymagania niezbędne i dopuszczonych do drugiego etapu naboru wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej bądź pisemnego testu wiedzy zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21.
 • Więcej informacji na temat wymaganych dokumentów i sposobu rekrutacji znajduje się w Regulaminie Naboru - jeśli chcesz się z nim zapoznać kliknij TUTAJ


Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Ul. Graniczna 21 Dąbrowa Górnicza
 
WKiP.2110.3.2020
 
PREZYDENT MIASTA DĄBROWY GÓRNICZEJ
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:
Inspektor - Administrator sieci komputerowych
w Wydziale Informatyki
OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW MIJA DNIA: 22.06.2020 g.:15:30
 

 

Zakres wykonywanych głównych i pomocniczych zadań na danym stanowisku:

 • administracja siecią informatyczną urzędu,
 • administracja urządzeniami Miejskiej Sieci Szerokopasmowej,
 • administracja urządzeniami firewall,
 • wsparcie użytkowników oraz administratorów w zakresie rozwiązywania problemów sieciowych,
 • udział w projektach wdrożeniowych,
 • tworzenie dokumentacji sieci komputerowych,
 • inne obowiązki zgodne z poleceniem przełożonego,
 • realizacja zadań administratora na terenie miasta w rozproszonych punktach węzłowych sieci (konieczna możliwość dojazdów).
Podczas pracy w naszym referacie IT zdobędziesz miedzy innymi umiejętności związane z:
 • administracją urządzeniami sieciowymi Cisco klasy operatorskiej (MPLS, IS-IS, iBGP),
 • administracją urządzeniami firewall UTM (skala około 4 tys. zabezpieczanych hostów),
 • administracją profesjonalną siecią punktów Wi-Fi,
 • technikami zabezpieczeń punktu styku z internetem,
 • metodyką ITIL oraz z osiąganiem zadanej jakości usług IT,
 • administrowaniem siecią Centrum Przetwarzania Danych.

Nasz zespół administruje ponad setką urządzeń Cisco klasy operatorskiej (60 km światłowodów, 70 węzłów, w tym 12 węzłów core i aggr), wieloma urządzeniami klasy enterprise – głównie są to także urządzenia Cisco w niewielkiej części HP oraz mniejszymi urządzeniami Mikrotik. W zakresie bezpieczeństwa sieci korzystamy z nowoczesnych zestawów urządzeń UTM. Gmina Dąbrowa Górnicza posiada status operatora telekomunikacyjnego oraz własny numer AS zarejestrowany w RIPE NCC. Łączymy technologię z profesjonalną wiedzą i najlepszymi praktykami branżowymi, także w zakresie organizacyjnym.

Informacja o warunkach pracy i płacy na danym stanowisku:
 • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 m-cy. Kolejna może zostać zawarta czas określony lub nieokreślony,
 • Wynagrodzenie pracownika samorządowego składa się z obligatoryjnych elementów:
  • miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
  • dodatku za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy (5%-20% - zgodnie z ustawą),
  • dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13stki – zgodnie z ustawą),
  • nagrody jubileuszowej po osiągnięciu wymaganego ogólnego stażu pracy (od 75%-400% zgodnie z ustawą),
 • ZFŚS oraz KZP (Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa),
 • Miejscem pracy jest siedziba urzędu lub miejsce wskazane przez pracodawcę,
 • Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze komputerowym, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim,
 • Praca w terenie, praca na wysokości (do 3 metrów),
 • Osoba zatrudniona na tym stanowisku ma szansę zostać pełnoprawnym pracownikiem samorządowym w rozumieniu ustawy  aktualny Dz.U. 2019 poz.1282).
Dodatkowo pracownikom oferujemy:
 • Stabilność zatrudnienia,
 • Regularne godziny pracy, dzięki czemu zachowasz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (Work Life Balance),
 • Przyjazne warunki umożliwiające pogodzenie sfery zawodowej z życiem prywatnym,
 • Możliwość rozwoju zawodowego w pionie i poziomie struktury Urzędu Miejskiego,
 • Podnoszenie kompetencji: udział w kursach, szkoleniach branżowych i miękkich, webinariach, konferencjach,
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - dofinansowanie do studiów wyższych, podyplomowych,
 • Praca w zróżnicowanym zespole, pod okiem osób z dużym doświadczeniem zawodowym,
 • Możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach rozwijających Dąbrowę Górniczą i markę miasta,
 • Lunch bar na terenie Urzędu,
 • Bezpłatny, zadaszony i strzeżony parking dla samochodów, rowerów, skuterów, hulajnóg.

Wymagania niezbędne - formalne:

 • Obywatelstwo polskie, jednak o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • Wykształcenie Wyższe Inżynierskie,
 • Doświadczenie zawodowe – 3 letni staż pracy,
 • Ukończenie szkolenia Cisco Certified Network Associate (CCNA) lub równoważne – wystarczy dowód ukończenia szkolenia, certyfikat nie jest wymagany,
 • Umiejętność obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną.

WAŻNE - W przypadku spełnienia wymagań niezbędnych nie zapomnij dołączyć scanów dokumentów potwierdzających ich nabycie.

Wymagania i umiejętności niezbędne – weryfikowane podczas rekrutacji:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie rozumienia dokumentacji technicznej,
 • znajomość zasad funkcjonowania sieci ethernet w tym ogólna znajomość rozległych sieci światłowodowych,
 • znajomość protokołów komunikacyjnych w sieciach komputerowych,
 • znajomość zasad routingu, a w szczególności podstawowych zasad działania protokołów routingu dynamicznego IS-IS oraz IBGP,
 • umiejętność konstruowania podstawowych reguł ACL,
 • praktyczna umiejętność adresowania sieci IP oraz tworzenia reguł NAT,
 • ogólna znajomość zasad funkcjonowania firewalli typu UTM,
 • podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania sieci wi-fi.
Wymagane dodatkowe:
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku administratora sieci komputerowych lub podobnym
 • znajomość podstawowych zasad bezpośredniego wsparcia użytkowników sieci
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane kompetencje miękkie:

 • Komunikatywność, dążenie do rezultatów, wysoka kultura osobista, otwartość na zmiany, elastyczność, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, umiejętność pracy w zespole.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • Kserokopie/scan świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu).
 • Kserokopie/scan dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (UWAGA – jeśli w wymaganiach dokładnie wskazujemy rodzaj/poziom wykształcenia oznacza to, że oczekujemy potwierdzenia dokładnie takich kwalifikacji).
 • Kserokopia/scan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Odznaczenie w formularzu rekrutacji elektronicznej niezbędnych oświadczeń:

 • o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • RODO – klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tej rekrutacji,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodny z wymogami określonymi w przepisach o służbie cywilnej– (dotyczy wyłącznie osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Przyjmujemy aplikacje składane wyłącznie drogą elektroniczną - wypełnił formularz aplikacyjny.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie.

Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

W rekrutacji decyduje data wpływu tj do dnia 22.06.2020 g 15:30 za pośrednictwem systemu do elektroniczne rekrutacji, zgłoszenia dostarczone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji na temat prowadzonych naborów oraz informacji na temat rozstrzygnięć można uzyskać w Wydziale Kadr i Płac tel. 32 2956740, e- mail.. [email protected]

Kandydaci, którzy nie posiadają dostępu do komputera z Internetem, Urząd Miejski w swojej siedzibie udostępni stanowisko komputerowe służące do tego celu. Informację o dokładnej lokalizacji dedykowanego komputera można uzyskać na stanowisku nr 13 i można z niego korzystać w godzinach pracy Urzędu.

Pozostałe informacje
 • Liczba kandydatów spełniających wymagania niezbędne i dopuszczonych do drugiego etapu naboru wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej bądź pisemnego testu wiedzy zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21.
 • Więcej informacji na temat wymaganych dokumentów i sposobu rekrutacji znajduje się w Regulaminie Naboru - jeśli chcesz się z nim zapoznać kliknij TUTAJ

Ogłoszenie archiwalne