Oferta pracy

Inspektor ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji i Remontów

Urząd Gminy Konstancin-JeziornaO firmie

 • Konstancin-Jeziorna, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

ogłasza nabór na stanowisko:

Inspektora ds. budowlanych
w Wydziale Inwestycji i Remontów
K.210.2.2021
Wymiar etatu: 1 etat
Liczba stanowisk pracy: 1
 
Miejsce wykonywania pracy:
Konstancin-Jeziorna
Urząd Miasta i Gminy
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie i koordynacja powierzonych zadań inwestycyjnych i remontowych od fazy przygotowania
do zakończenia realizacji i oddania do użytkowania, w tym m. in.:
 • przygotowywanie projektów pism, zapytań ofertowych, umów, zleceń, zarządzeń, uchwał i innych dokumentów związanych z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi,
 • udział w przygotowaniu materiałów niezbędnych do ogłoszenia postępowań zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia,
 • udział w pracach komisji prowadzących postępowania w zakresie zamówień publicznych,
 • nadzór nad realizacją umów dotyczących wykonania dokumentacji projektowych,
 • udział w komisyjnych odbiorach dokumentacji projektowych,
 • udział w komisyjnym przekazywaniu placów budowy wykonawcom robót,
 • nadzór nad realizacją umów dotyczących wykonania robót budowlanych, w tym współpraca
  z inspektorami nadzoru inwestorskiego przy weryfikacji jakości i zgodności wykonywanych robót
  z dokumentacją projektową oraz zawartą umową,
 • udział w komisyjnych końcowych odbiorach robót budowlanych,
 • udział w przekazywaniu wybudowanych obiektów do użytkowania.

Warunki pracy

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca na terenie budowy.
 • Praca biurowa.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca przy monitorze ekranowym,
 • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • praca w budynku przy ul. Piaseczyńskiej 77, miejsca postojowe w odległości około 50 m od budynku, wejście główne do budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych przez drzwi dwuskrzydłowe otwierane do światła ościeżnic 180 cm (jedno skrzydło o szerokości 90 cm blokowane),
 • miejsce pracy: I piętro, korytarz biurowy o powierzchni 350 m2, drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm w świetle ościeżnic, drzwi wejściowe do toalet - szerokość 90 cm w świetle ościeżnic (toalety na I piętrze - przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). Budynek jest 2-kondygnacyjny z klatkami schodowymi (2 biegi schodów, minimalna szerokość – 120 cm). W budynku znajduje się winda (przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) – szerokość drzwi 90 cm, kabina 120 x 210 cm., udźwig 1000 kg.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne, budowlane).
 • Co najmniej 3 letni staż pracy.
 • Obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282).
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiety biurowe).
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.
 
wymagania dodatkowe:
 • Wiedza w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Doświadczenie w przygotowaniu i realizacji inwestycji dotyczących budowy obiektów użyteczności publicznej (budynki, obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty małej architektury itp.).
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostce samorządu terytorialnego.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
 • Znajomość Ustawy Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o pracownikach samorządowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Staranność i terminowość w wykonywaniu zadań.
 • Sumienność, dokładność i odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik w załączniku),
 • życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (CV),
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwo pracy) lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku),
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub nostryfikacji dyplomu.
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

 

Termin składania dokumentów:

22.02.2021

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

z dopiskiem na kopercie „nabór – Inspektor ds. budowlanych”.

Dokumenty można przesłać do Urzędu lub złożyć do skrzynki podawczej, ustawionej w holu Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna od strony ulicy Kolejowej, w godz.: poniedziałek - piątek 9.00 - 15.00.

 

Informacje dodatkowe:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie są rozpatrywane (liczy się data wpływu). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 48 42 316, (22) 48 42 317 lub składając zapytanie w drodze elektronicznej na adres e-mail: [email protected]


KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że:

 • Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Mateusz Siek, e-mail: [email protected]
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna reprezentowany przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna przy ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (określonego
  w Kodeksie pracy), a w zakresie danych wykraczających poza obowiązek ustawowy i danych wrażliwych – na podstawie dobrowolnej zgody, w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Przesłanie danych osobowych wykraczających poza wymogi ustawowe jest traktowane jako jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Podanie przez Panią/Pana danych wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
  W pozostałym zakresie niepodanie danych osobowych nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 • Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób nie wybranych
  w procesie rekrutacyjnym w wyniku niniejszego ogłoszenia nie będą dalej przetwarzane i zostaną zniszczone. Wyjątek stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być przechowywane w okresie
  3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • żądanie przeniesienia danych (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa),
  • w dowolnym momencie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność
   z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody).

Wskazane uprawnienia mogą być realizowane w granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

Ogłoszenie archiwalne