Oferta pracy

Inspektor ds. drogowych

GMINA RASZYNO firmie

 • Szkolna 2A
  Raszyn (pow. pruszkowski), mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Specjalista

GMINA RASZYN

Szkolna 2A

Raszyn (pow. pruszkowski)

Inspektor ds. drogowych

ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU:

 1. Prowadzenie zadań realizowanych przez Referat w zakresie przygotowania do realizacji inwestycji drogowych przewidzianych budżetem na dany rok i lata następne, w tym: przygotowanie dokumentacji, w tym projektów umów dla wszczęcia postępowań o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji w zakresie remontu/przebudowy/budowy dróg; prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w w/w zakresie, których wartość nie przekracza 30 000 Euro.
 2. Monitorowanie wykonywania zleconych prac projektowych na poszczególnych etapach realizacji.
 3. Obiór dokumentacji projektowej i ocena jej zgodności z zamówieniami i obowiązującymi przepisami.
 4. Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem, załatwianiem i obrotem dokumentacji w zakresie prowadzonych prac.
 5. Opiniowanie projektów organizacji ruchu czasowej i stałej na drogach na terenie Gminy.
 6. Opiniowanie dokumentacji technicznej związanej z remontem/przebudową/budową dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych przebiegających po terenie Gminy.
 7. Udzielanie odpowiedzi na wpływające do Referatu: interpelacje, pisma i wnioski, urzędów, instytucji oraz mieszkańców.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe lub średnie (w przypadku posiadania wykształcenia średniego - wymagane 3 lata stażu pracy), kierunek: drogowy, budowlany lub inny techniczny.
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Nie mniej niż 1,5 roku stażu pracy w administracji samorządowej na wymienionym stanowisku lub w innej instytucji zajmującej się bezpośrednim uczestnictwem w procesie inwestycyjnym związanym z planowaniem i realizacją prac branży drogowej.
 7. Prawo jazdy kat. B.
 8. Zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, sumienność, samodzielność, umiejętność pracy zespołowej.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Uprawnienia w zakresie projektowania dróg.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy*
 3. CV z informacjami  o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 4. Oświadczenie: o niekaralności, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych*
 5. Kopie świadectw pracy (oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy).
 6. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 7. Kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 8. Klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 9. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko INSPEKTOR ds. drogowych" OGŁOSZENIE KZ.2110.01.2021, do dnia 03 lutego 2021 r. (decyduje data faktycznego wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy www.raszyn.pl w Biuletynie informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Pozostałe informacje na stronie www.bip.raszyn.pl w zakładce: praca w urzędzie.

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy