Oferta pracy

Inspektor ds. drogowych w Referacie Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej

GMINA RASZYNO firmie

 • Szkolna 2A
  Raszyn (pow. pruszkowski), mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

GMINA RASZYN

Szkolna 2A

Raszyn (pow. pruszkowski)

Inspektor ds. drogowych w Referacie Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej

ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU:

 1. Prowadzenie zadań realizowanych przez Referat w zakresie przygotowania do realizacji inwestycji drogowych przewidzianych budżetem  na dany rok i lata następne, w tym: przygotowanie dokumentacji, w tym projektów umów, przedmiotów zamówienia, dla wszczęcia postępowań o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji w zakresie remontu/przebudowy/budowy dróg; prowadzenie postępowań o udzielenie  zamówień publicznych w w/w zakresie, których wartość nie przekracza 30 000 Euro.
 2. Monitorowanie wykonywania zleconych prac na poszczególnych etapach ich realizacji.
 3. Określanie zabiegów bieżącego utrzymania i zlecanie ich wykonania oraz odbiorów.
 4. Planowanie/koordynowanie i kontrole robót utrzymaniowo-remontowych/inwestycyjnych.
 5. Monitorowanie stanu technicznego dróg na podstawie wykonanych przeglądów.
 6. Weryfikacja kosztorysów powykonawczych i prowadzenie rozliczeń finansowanych prowadzonych zadań, kontrola zgodności realizacji prac budowlanych z przyjętym przez inwestora harmonogramem, zatwierdzanie harmonogramów prac budowlanych.
 7. Dokonywanie odbiorów robót oraz przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym, egzekwowanie od wykonawcy realizacji robót naprawczych.
 8. Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem, załatwianiem i obrotem dokumentacji w zakresie prowadzonych prac.
 9. Udzielanie odpowiedzi na wpływające do Referatu: interpelacje, pisma, zapytania i wnioski, urzędów, instytucji oraz mieszkańców.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe lub średnie (w przypadku posiadania wykształcenia średniego - wymagane 3 lata stażu pracy), kierunek: drogowy, budowlany lub inny techniczny.
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Prawo jazdy kat. B.
 7. Zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, sumienność, samodzielność, umiejętność pracy zespołowej.
 8. Znajomość pakietu MS Office.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Mile widziany minimum 2-letni staż pracy w administracji samorządowej na wymienionym stanowisku lub w innej instytucji zajmującej się bezpośrednim uczestnictwem w procesie inwestycyjnym związanym z planowaniem i realizacją prac branży drogowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy*
 3. CV z informacjami  o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 4. Oświadczenie: o niekaralności, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych*
 5. Kopie świadectw pracy (oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy).
 6. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 7. Kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 8. Klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 9. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko INSPEKTOR ds. drogowych w Referacie Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej" OGŁOSZENIE KZ.2110.02.2021, do dnia 03 lutego 2021 r. (decyduje data faktycznego wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy www.raszyn.pl w Biuletynie informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Pozostałe informacje na stronie www.bip.raszyn.pl w zakładce: praca w urzędzie.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy