Oferta pracy

Inspektor ds. elektrycznych w Oddziale Inwestycji i Remontów

Sąd Okręgowy w Katowicach

Sąd Okręgowy w Katowicach

Francuska 38

Katowice

Dyrektor Sądu Okręgowego w Katowicach

ogłasza konkurs na stanowisko inspektora ds. elektrycznych

w Oddziale Inwestycji i Remontów w Sądzie Okręgowym w Katowicach

Osoby poszukujące stabilnej pracy, nowych wyzwań lub zmian w życiu zawodowym Dyrektor Sądu zaprasza do udziału w procesie rekrutacji.

Liczba wolnych stanowisk:           1 stanowisko w wymiarze 0,25 etatu

Oznaczenie konkursu:                  O. Kdr. 110-1102-20/21

Oferta obejmuje:

1)       prestiż związany z pracą w jednym z największych sądów w Polsce;

2)       stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3)       indywidualny harmonogram czasu pracy;

4)       konkurencyjne wynagrodzenie zasadnicze;

5)       dodatek za wieloletnią pracę – zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6)       dodatkowe wynagrodzenie roczne – zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7)       dofinansowanie do okularów lub soczewek;

8)       szeroki wachlarz świadczeń socjalnych:

-       dofinansowanie do karty Multisport, wczasów „pod gruszą”;

-       pożyczki remontowe;

-       wycieczki integracyjne dla pracowników oraz dzieci pracowników;

-       pomoc finansową dla pracowników w trudnej sytuacji życiowej;

9)       ciekawą i odpowiedzialną pracę w przyjaznej atmosferze;

10)    możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, poprzez dofinansowanie do studiów oraz uczestnictwo w szkoleniach;

11)    parking dla pracowników (gmach Sądu przy ul. Francuskiej 38).

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie w szczególności:

1)     organizowanie wykonawstwa inwestycyjnego, remontów i zakupów inwestycyjnych
w szczególności w branży elektrycznej;

2)     prowadzenie nadzoru inwestycyjnego w zakresie powierzonych zadań;

3)     czuwanie nad terminowością oraz sprawozdawczością realizacji inwestycji i remontów zgodnie z zawartymi umowami;

4)     organizowanie i branie udziału w naradach koordynacyjnych;

5)     prowadzenie okresowych analiz przebiegu robót i podejmowanie czynności zmierzających do usprawnienia procesu wykonawstwa;

6)     współuczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych robót;

7)     sprawdzanie pod względem merytorycznym poprawności sporządzanych kosztorysów ofertowych;

8)     uczestniczenie w opracowaniu kwartalnych, rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych
i remontowych;

9)     współpraca z komórką ds. zamówień publicznych w przygotowywaniu zamówień publicznych dla zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym: uczestniczenie w postępowaniach o zamówienia publiczne, opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia kosztorysów inwestorskich, wniosku o wszczęcie postępowania, zapisów merytorycznych SIWZ oraz istotnych postanowień umowy, dokonywanie ocen celowości i zasadności (w tym analiz ekonomicznych) planowanych remontów, zadań inwestycyjnych;

10)  prowadzenie korespondencji oraz pełnej dokumentacji związanej z zakresem powierzonych zadań.

Wymagania niezbędne:

1)     pełna zdolność do czynności prawnych;

2)     nieposzlakowana opinia;

3)     niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4)     przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

6)     wykształcenie wyższe na poziomie studiów I stopnia, na kierunku odpowiednim dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietna 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

7)     posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

8)     udokumentowany co najmniej 3 letnie doświadczenie pracy w zakresie wykonawstwa, nadzoru inwestorskiego;

9)     doświadczenie związane z prowadzeniem prac w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

10)  przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa oraz aktualny wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane – zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) (o ile podlega temu obowiązkowi);

11)  dobra znajomość regulacji prawnych w następującym zakresie:

-   ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),

-   ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),

-   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 735),

-   przepisów bhp, w tym w szczególności rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1210).

12)  zdolność analitycznego myślenia;

13)  samodzielność, przejawianie inicjatywy oraz zaangażowania w działaniu, umiejętność pracy wielozadaniowej oraz umiejętność samodzielnej i efektywnej organizacji pracy jak i efektywnej pracy w zespole.

 

Wymagania dodatkowe:

1)     doświadczenie w zakresie dokonywania ocen celowości i zasadności (w tym analiz ekonomicznych) planowanych remontów;

2)     doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad utrzymaniem technicznym budynków;

3)     posiadanie aktualnych uprawnień SEP (na stanowisku eksploatacji i dozoru) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną;

4)     posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie;

5)     doświadczenie w zakresie organizacji zarządzania projektami;

6)     odpowiedzialność i konsekwencja w działaniu;

7)     wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;

8)     znajomość ogólnych przepisów organizacji i działania sądownictwa (praktyka w resorcie sprawiedliwości będzie dodatkowym atutem).

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)     podanie o przyjęcie do pracy adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Katowicach z danymi umożliwiającymi kontakt oraz wskazaniem sygnatury konkursu
O.Kdr. 110-1102-20/21;

2)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3)     kserokopię dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje;

4)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn.27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) zwane dalej „RODO” oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydata;

5)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie,
że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata

Kandydat może dodatkowo przedłożyć:

1)   kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia, umiejętności i osiągnięcia zawodowe;

2)   kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia;

3)   kopie opinii o kandydacie, względnie rekomendacji/referencji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 78 36 816, 32 60 70 221.

Należy aplikować za pomocą jednej w wymienionych poniżej form:

1)     przesłać w zamkniętych kopertach komplet dokumentów z dopiskiem: Konkurs na stanowisko inspektora ds. elektrycznych w Sądzie Okręgowym w Katowicach, z zaznaczeniem sygnatury konkursu O.Kdr. 110-1102-20/21 za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Sąd Okręgowy w Katowicach

Oddział Kadr

ul. Francuska 38

40-028 Katowice

2)     złożyć w zamkniętych kopertach komplet dokumentów z dopiskiem: Konkurs na stanowisko inspektora ds. elektrycznych w Sądzie Okręgowym w Katowicach, z zaznaczeniem sygnatury konkursu O.Kdr. 110-1102-20/21 w Biurze Podawczym w budynkach Sądu Okręgowego
w Katowicach, ul. Francuska 38 lub ul. Andrzeja 16/18;

3)     przesłać drogą elektroniczną w formie zeskanowanego kompletu dokumentów na adres mailowy: [email protected] W temacie wiadomości należy wpisać: Konkurs na stanowisko inspektora ds. elektrycznych O.Kdr. 110-1102-20/21.

Termin składnia ofert upływa w dniu 24 sierpnia 2021 r.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs składa się z trzech etapów:

etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydata pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności;

etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Lista kandydatów – spełniających wymogi formalne – zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 oraz na stronie internetowej: www.katowice.so.gov.pl w zakładce Oferty pracy.

Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób powyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadomienia kandydata o miejscu, dacie i czasie kolejnych etapów konkursu.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do praktycznego sprawdzianu umiejętności bądź nie zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu mogą odebrać złożone dokumenty w Sądzie Okręgowym w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 – pokój nr 0.053 w terminie dwóch miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu. Po upływie powyższego terminu podania wraz z załączonymi dokumentami zostaną komisyjnie zniszczone.

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Katowicach.

Sąd Okręgowy w Katowicach zastrzega prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do wyboru kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do kolejnych etapów konkursu.        

               Sąd Okręgowy w Katowicach informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%. W związku z powyższym, pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile spełni ona wymagania określone na wolne stanowisko pracy.

               Ponadto, informujemy również, że od dnia 25 maja 2018 r. zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE
L 119 z 04 maja 2016 r.), zwane dalej „RODO”.

               Nowe przepisy zmieniają podejście do ochrony danych osobowych i nakładają na administratorów danych nowe obowiązki, przyznając jednocześnie nowe prawa osobom, których dane dotyczą.

Ogłoszenie archiwalne