Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Inspektor ds. Ewidencji i Rozliczeń Finansowo-Księgowych w Wydziale Budżetowo-Księgowym, Referacie Księgowości Finansowej

Straż Miejska m.st. Warszawy

 • Młynarska 43/45, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Straż Miejska m.st. Warszawy

Młynarska 43/45

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, w szczególności ewidencji syntetycznej majątku Straży Miejskiej

 • prowadzenie ewidencji prawnego zaangażowania środków na wydatki budżetowe oraz szacowanie środków na wydatki zapewniające płynność finansową

 • zapewnienie obsługi bankowej i kasowej Straży, wystawianie rachunków i not księgowych

 • analiza należności Straży oraz przygotowanie dokumentacji w sprawach należności podlegających windykacji

Nasze wymagania

 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości

 • co najmniej 2 lata stażu pracy przy wykształceniu wyższym lub co najmniej 5 lat stażu pracy przy wykształceniu średnim lub średnim branżowym

 • wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe

 • dobra znajomość ustaw i przepisów wykonawczych: o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • podstawowa znajomość ustawy o finansach publicznych

 • dobra znajomość zagadnień dotyczących inwentaryzacji

 • dobra znajomość zasad ewidencji aktywów trwałych

 • dobra znajomość obsługi programu MS Excel w zakresie edycji, formatowania, sortowania i filtrowania danych, użycia formuł i funkcji, tworzenia tabel - w tym tabel przestawnych

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)

 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia.

Mile widziane

 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości w jednostkach sfery finansów publicznych

 • wykształcenie wyższe z zakresu Ekonomii, Finansów lub Rachunkowości

 • znajomość zasad ewidencji gospodarki magazynowej

 • dobra znajomość zasad naliczenia umorzenia i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • dodatek za wieloletnią pracę (5-20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od posiadanego dotychczas stażu pracy)

 • comiesięczną premię po przepracowaniu 3 miesięcy (wysokość premii jest ustalana na podstawie oceny pracy)

 • „13 pensję”, nagrody jubileuszowe

 • dofinansowanie nauki na studiach, świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku), pakiet opieki medycznej, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, zniżki na wydarzenia kulturalne.

Straż Miejska m.st. Warszawy

Straż Miejska m.st. Warszawy od trzydziestu lat dba o porządek i spokój w stolicy. Zapewnia bezpieczeństwo, podejmuje działania w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, przeciwdziała aktom wandalizmu. Dniem i nocą służy pomocą mieszkańcom Warszawy.

Przewiń do profilu firmy

Niezbędne dokumenty:

 • CV zawierające imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę urodzenia, informację o miejscu zamieszkania, a także posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w zakresie wymaganym w niniejszym ogłoszeniu)

 • list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających niezbędne wykształcenie i staż pracy (świadectwa pracy / świadectwa służby / zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy)

 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (podpisana własnoręcznie lub „klawiaturowo”) o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy, siedziba: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, moich danych osobowych ponad zakres wymagany w tym ogłoszeniu w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. Ewidencji i Rozliczeń Finansowo-Księgowych.”

 • podpisane oświadczenie o treści: „Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, posiadam nieposzlakowaną opinię i obywatelstwo ………..…………..… (wypisać jakie).”

Sposób aplikacji:

 • Dokumenty przyjmujemy do dnia 27.08.2021 r. godz. 14:00:

 • drogą e-mailową na adres: [email protected] – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 573” (łączna waga załączników e-maila nie może przekraczać 20 MB).

 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /smwarszawa/skrytka – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 573”

 • pocztą na adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, Wydział Kadr i Płac, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, z dopiskiem ,,oferta pracy – nr ref. 573” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego).

UWAGA:

Jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletne oferty, zawierające wszystkie oczekiwane dokumenty i informacje zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach rekrutacji.

• Warunki pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie; praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy; ergonomiczne stanowisko pracy; obsługa urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarki; praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

• Wszystkie dokumenty wchodzące w skład aplikacji powinny być w języku polskim lub zawierać tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza zawodowego. W toku rekrutacji, kandydaci mogą być zobowiązani do: przedstawienia oryginalnych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i aktualnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

• Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy wynosi mniej niż 6%. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

• Ewentualne pytania proszę kierować:

na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie: 22 598 60 11, 22 598 68 56.

• Informacje o Straży Miejskiej m.st. Warszawy: http://strazmiejska.waw.pl; http://strazmiejska.bip.um.warszawa.pl.