Inspektor ds. Inwestycji

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Ku Słońcu 125A

Gumieńce

Szczecin

Twój zakres obowiązków

 • przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz jego realizacja,

 • monitorowanie przebiegu inwestycji,

 • nadzór nad realizacją planu finansowo –rzeczowego w zakresie prowadzonych zadań,

 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem i prowadzeniem remontów i inwestycji dla obiektów i urządzeń na terenach administrowanych przez ZUK

 • ustalenie zakresu potrzeb i zlecania opracowań dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem uzgodnień;

 • przygotowanie materiałów do sporządzania wniosków o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze sporządzeniem wniosków;

 • udział w pracach komisji przetargowych;

 • Prowadzenie nadzoru, koordynacji i kontroli spraw związanych z realizacją zawartych umów i zleceń na sporządzenie dokumentacji projektowej i realizacji robót remontowych i inwestycyjnych;

 • uzyskanie niezbędnych uzgodnień i zezwoleń niezbędnych do przekazania obiektów do eksploatacji;

 • współpraca z wydziałami ZUK i jednostkami zewnętrznymi w zakresie realizowanych i nadzorowanych robót;

 • przygotowywanie materiałów do sporządzania planów i sprawozdań dla realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych;

 • kontrola wydatków środków finansowych przydzielonych na dane zadanie;

Nasze wymagania

 • obywatelstwo polskie,

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

 • minimalny staż pracy 1 lat przy nadzorowaniu lub kierowaniu budowami,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 • nieposzlakowana opinia.

Mile widziane

 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych,

 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

 • znajomość programów komputerowych: Norma, AutoCAD, Excel, Word,

 • mile widziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno budowlanej,

 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, samodzielność, komunikatywność, kreatywność,

 • prawo jazdy kat. B.

Benefity

 • spotkania integracyjne

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wakacji dzieci

Wymagane dokumenty

 • życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych, kontakt, tj. adres e-mail lub numer telefonu,

 • list motywacyjny,

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • ksero dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

 • oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym.

Sposób aplikowania

Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych opisanych ”nabór na wolne stanowisko urzędnicze– Inspektor ds. Inwestycji„ kopertach w terminie do: 30.11.2022 r.

Uwaga: liczy się data wpływu do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie /Sekretariat/ ul. Ku Słońcu 125A , w godz. od 7.00 do 15.00, informacja tel. 91 48 57 130.

Uwaga:

1. Oferty które wpłyną do ZUK niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

2. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji,

3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone (komisyjnie).

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych

http://bip.zuk.szczecin.pl/strony/642.dhtml

 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZUK w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w październiku 2022 r. kształtował się poniżej 6%.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale ds. Inwestycji i Remontów – Inspektor ds. utrzymania cieków i rowów melioracyjnych - w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przewiń do profilu firmy