Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Inspektor ds. inwestycji w Referacie Budownictwa i Zamówień Publicznych

GMINA STAWIGUDA

 • Stawiguda (pow. olsztyński), warmińsko-mazurskie

 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Specjalista
Inspektor ds. inwestycji w Referacie Budownictwa i Zamówień Publicznych

Urząd Gminy w Stawigudzie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. inwestycji w Referacie Budownictwa i Zamówień Publicznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Przygotowywanie inwestycji gminnych do realizacji.
 2. Prowadzenie inwestycji gminnych.
 3. Zgłaszanie rozpoczęcia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 4. Zgłaszanie zrealizowanych zadań inwestycyjnych do użytkowania.
 5. Rozliczenie zadań inwestycyjnych.
 6. Przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych zakończonych inwestycji.
 7. Informowanie klientów o sposobie załatwiania spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego.
 8. Udzielanie odpowiedzi na wpływające do referatu pisma, wnioski, zapytania petycje.

1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub pod warunkiem znajomości języka polskiego zgodnie z zapisami art. 286 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) - obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 6. Odpowiednie kwalifikacje: wykształcenie wyższe na kierunku administracja, prawo, ekonomia, lub budownictwo.

2.  Znajomość zagadnień z zakresu:

 1. Prawo budowlane.
 2. Ustawa o samorządzie gminnym.
 3. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 5. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami.
 6. Ustawa o dyscyplinie Finansów Publicznych.

 3.  Wymagania dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista.
 2. Dobra organizacja pracy, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 3. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 4. Prawo jazdy kategorii B i możliwość korzystania z własnego samochodu osobowego do celów służbowych.
 5. Preferowane doświadczenie przy przygotowywaniu i prowadzeniu inwestycji.
 6. Umiejętność obsługi sprzętu biurowego oraz komputera (pakietu biurowego (Microsoft Office).

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca administracyjno – biurowa w budynku Urzędu Gminy Stawiguda.
 2. Praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.
 3. Bezpośredni kontakt z klientami, kontrahentami, wykonawcami.
 4. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy - przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 5. Wyjazdy w teren na obszarze gminy.

Informacje dodatkowe:

 1. CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia, powinny być podpisane przez kandydata własnoręcznie. Kserokopie pozostałych dokumentów dotyczących wykształcenia oraz świadectwa pracy, kandydat sam potwierdza za zgodność z oryginałem opatrując je datą i własnoręcznym podpisem. Brak podpisu na ww. dokumentach będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych. Link do pobrania dokumentów: http://bip.stawiguda.pl/wiadomosci/493/wiadomosc/581759/urzad_gminy_w_stawigudzie_oglasza_nabor_na_wolne_stanowisko_prac
 2. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektor ds. inwestycji w Referacie Budownictwa i Zamówień Publicznych” osobiście lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy) w nieprzekraczalnym terminie do 30 lipca 2021 r. godz. 14.00.

Kandydatom nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy, a pracodawca nie ma obowiązku zatrudnienia kogokolwiek po przeprowadzonym naborze. Wójt Gminy ma prawo unieważnić ogłoszenie o naborze bez podania przyczyny.

Ogłoszenie archiwalne