Ta oferta pracy jest nieaktualna od 152 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor ds. lokali użytkowych

 • Chrzanów, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2 - 4 tys. zł brutto
 • 27.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  MIEJSKI ZARZĄD ZASOBÓW KOMUNALNYCH

  W 1952 roku w Chrzanowie rozpoczął działalność Miejski Zarząd Budynków Komunalnych  jako samodzielne przedsiębiorstwo. Od tego czasu przez kolejne lata przedsiębiorstwo ulegało przekształceniom, to dzieląc się, to znów łącząc w jedna firmę, zmieniając przy tym swoją nazwę jak również status prawny.

  W 1992 roku ze struktur Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą przy ulicy Garncarskiej  30 wydzielono podmiot pod nazwą : Zarząd Budynków Komunalnych który rozpoczął działalność z dniem 01.07.1992r. Z dawnego PGKiM przekazano do ZBK 12 pracowników Zarządu, 41 pracowników Zakładu Usług Mieszkaniowych nr 1 i 29 pracowników Zakładu Usług Mieszkaniowych nr 2.

  Od 1 września 1992 roku siedziba ZBK był budynek przy ul. 3 Maja 1, gdzie mieściły się biura dyrekcji, kadr, księgowości, działu technicznego i kasa. Natomiast Rejon Budynków Komunalnych nr 1 mieścił się przy ul. Wojska Polskiego 10 a Rejon Budynków Komunalnych nr 2 mieścił się przy ul. Zielonej 20.

  Z dniem 31 sierpnia 2006r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LI/485/06 z dnia 30.05.2006r. został zlikwidowany zakład budżetowy ZBK, który przekształcono w jednostkę organizacyjną Gminy Chrzanów pod nazwą MIEJSKI ZARZĄD ZASOBÓW KOMUNALNYCH.

  Nowo powstała jednostka przejęła wszelkie zobowiązania od ZBK. Pracownicy ZBK na podstawie porozumienia stali się pracownikami MZZK. Siedzibą nowej jednostki został budynek przy ul. 3 Maja 1.

  W roku 2007 Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chrzanowa na siedzibę MZZK wyznaczony został budynek przy ulicy Garncarskiej 4 w którym jednostka funkcjonuje do dzisiaj.

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

  Inspektor ds. lokali użytkowych

  Miejsce pracy: Chrzanów
  Wynagrodzenie: 2 - 4 tys. zł

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • przygotowanie przetargów na najem lokali użytkowych,
  • zawieranie umów najmu,
  • przekazanie i odbiór lokali oraz ich rozliczanie,
  • przygotowanie umów i dokumentacji przetargowej na dostawę mediów i wykonywanie usług,
  • bieżąca obsługa i administrowanie lokalami użytkowymi,
  • prowadzenie rejestru szkód i nadzór nad odszkodowaniami wypłacanymi przez ubezpieczycieli,
  • prowadzenie rejestru korespondencji,

  Ponadto od aplikanta wymagana będzie:

  • staranność, systematyczność w prowadzeniu dokumentacji, odpowiedzialność,
  • zdolność pracy w zespole, umiejętność komunikacji w mowie i piśmie
  • umiejętność pracy w stresie.

   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  • praca w terenie oraz w warunkach biurowych (stanowisko pracy wyposażone w komputer, biuro zlokalizowane na parterze w budynku nie wyposażonym w windę),
  • wymiar czasu pracy: pełny etat,

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe lub średnie, co najmniej 5 letni staż pracy,
  • znajomość obsługi komputera w tym Word, Excel,
  • obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • znajomość uchwały Rady Miejskiej o zasadach wynajmowania lokali użytkowych administrowanych przez MZZK w Chrzanowie oraz ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za ich najem,

  Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność zastosowania przepisów w zakresie administrowania nieruchomościami w tym najem, określone w przepisach: tj Kodeks Cywilny i Kpc, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy (…), Ustawa o własności lokali, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • znajomość podstawowych zasad Prawa zamówień publicznych,
  • komunikatywność w mowie i piśmie,
  • doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi klienta,

  1. życiorys zawodowy z opisem doświadczeń i osiągnięć zawodowych oraz nr telefonu osoby aplikującej,
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),
  3. oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych druk nr 1 - pobierz,
  4. oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku druk nr 2 - pobierz,
  5. oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych z RODO druk nr 3 - pobierz,

  Życiorys zawodowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

  Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2018r. poz.1260) obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4, sekretariat, pokój nr 34 lub przesłać pocztą na adres j.w. z dopiskiem „ Inspektor ds. lokali użytkowych” w terminie do dnia 11.01.2019r. do godz. 12:00.

  Inne informacje:

  Aplikacje, które wpłyną do MZZK po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/mzzkwchrzanowie) oraz na tablicy informacyjnej MZZK w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.

  Etapy postępowania w sprawie naboru:

  Postępowanie w sprawie naboru składać się będzie z trzech etapów:

  1. wstępna selekcja kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  2. sprawdzenie praktyczne w zakresie posiadanych umiejętności i wiedzy m.in. test kompetencyjny, sporządzenie notatki służbowej, umiejętność obsługi komputera tj. odpowiedź na pismo i rozliczenie urządzeń,
  3. rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca podstawowy zakres w sprawie najmu wynikający z uchwał Rady, Kodeksu cywilnego, regulaminów w MZZK (dostępne na stronie www.mzzk.chrzanow.pl)

  Etap 2 odbędzie się  14-15.01.2019r. w godz. dogodnych dla aplikanta.

  Etap 3 odbędzie się w dniu 16.01.2019r. w godz. uzgodnionych z aplikantem.

  Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 32 623-31-91, 32 626-03-40 lub e-mail [email protected]

  W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260), pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron.


  Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych z siedzibą w Chrzanowie, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.