Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Inspektor ds. nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy 2 etaty

Miasto Bydgoszcz

 • Jezuicka 1, Bydgoszcz
  Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • ogłoszenie wygasło 20 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • Szukamy wielu kandydatów
  wakaty: 2
 • pracodawca nie wymaga CV

Miasto Bydgoszcz

Jezuicka 1

Bydgoszcz

Twój zakres obowiązków

 • • koordynację procesu inwestycyjnego,

 • • pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe,

 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe przy realizacji lub nadzorze inwestycji budowlanych (sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy/robót),

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

 • prawo jazdy,

 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane,

 • obywatelstwo polskie,

 • a także mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 • KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH (WYSZCZEGÓLNIONYCH PONIŻEJ) NALEŻY ZŁOŻYĆ TYLKO W FORMIE PISEMNEJ:

 • list motywacyjny,

 • życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

 • kserokopię dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

 • oryginalny kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w Referacie Kadr, na parterze w Ratuszu pok. 11 lub ze strony internetowej: www.bip.um.bydgoszcz.pl),

 • oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

 • o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1,

 • wskazane referencje dotychczasowych pracodawców.

 • KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH W FORMIE PISEMNEJ MOŻNA SKŁADAĆ OSOBIŚCIE W WYDZIALE ORGANIZACYJNO- ADMINISTRACYJNYM URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY NA PARTERZE W RATUSZU POKÓJ 4 A LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ NA ADRES: PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ.

 • Szczegóły dotyczące terminu składania dokumentów aplikacyjnych, numeru ogłoszenia o naborze znajdują się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy (www.bip.um.bydgoszcz.pl ) w zakładce PRACA.

 • O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego.

 • Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.

To oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku.

 • - Dodatek za wysługę lat w zależności od udokumentowanego stażu pracy.

 • - Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka).

 • - Bogaty pakiet socjalny, również dla Twoich najbliższych (m.in. dofinansowanie wczasów).

 • - Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia.

 • - Stabilną pracę w gronie profesjonalistów w Wydziale Inwestycji Miasta o wieloletniej tradycji inwestycyjnej.

 • - Realizację wymagających i ambitnych projektów, w tym największych inwestycji kubaturowych w mieście Bydgoszczy.

 • - Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia służbowe.

O nas

Urząd Miasta Bydgoszczy poszukuje pracowników na stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża elektryczna) w Wydziale Inwestycji Miasta (2 etaty).

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

- kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientem zewnętrznym, wydziałami Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi,

- praca w terenie (częste wyjazdy w teren bez względu na odległość i warunki atmosferyczne oraz konieczność nadzoru bez względu na wysokość obiektu),

- wyjazdy służbowe według potrzeb,

- praca przy komputerze,

- pomieszczenie przy ulicy Grudziądzkiej 9-15 w budynku z windą.

Uwaga:

1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

3. Kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej.

INFORMUJEMY, ŻE:

1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji. Klauzula informacyjna znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy (www.bip.um.bydgoszcz.pl ) w zakładce PRACA.

2) Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Bydgoszczy znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy (www.bip.um.bydgoszcz.pl ) w zakładce PRACA.

3) Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w formie tradycyjnej.