Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Inspektor ds. nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej

Miasto Bydgoszcz

 • Jezuicka 1
  Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Miasto Bydgoszcz

Jezuicka 1

Bydgoszcz

Urząd Miasta Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża konstrukcyjno-budowlana) w Referacie Obsługi Technicznej Inwestycji Miasta Dofinansowanych ze Środków Europejskich w Wydziale Inwestycji Miasta

Inspektor ds. nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje przede wszystkim:

 • koordynację procesu inwestycyjnego,
 • pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień,
 • współpracę z Wydziałem Funduszy Europejskich celem odpowiedniego kontrolowania i rozliczania inwestycji zgodnie z warunkami przyznanego dofinansowania ze środków unijnych.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

 • kontakty telefoniczne i  bezpośrednie z klientem zewnętrznym, wydziałami Urzędu Miasta Bydgoszczy i miejskimi jednostkami organizacyjnymi,
 • praca w terenie (częste wyjazdy w teren bez względu na odległość i warunki atmosferyczne oraz konieczność nadzoru bez względu na wysokość obiektu),
 • praca przy komputerze,
 • wyjazdy służbowe według potrzeb,
 • pomieszczenie przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na I piętrze w budynku z windą.

 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

     a/ niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe przy realizacji lub nadzorze inwestycji budowlanych (sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót),
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • prawo jazdy,
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego,
 • obywatelstwo polskie,

a także mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

b/ dodatkowe:

 • znajomość problematyki związanej z kompleksową obsługą inwestycji,
 • umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office) oraz programów niezbędnych na stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności analityczne, organizatorskie i interpersonalne,
 • odporność na stres, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji,
 • umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania myśli – w mowie i piśmie,
 • komunikatywność i samodzielność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w czerwcu 2021 r. nie wyniósł 6 %. 

Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

- list motywacyjny,

- życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

- kserokopię dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

- kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia  zawodowego,

- oryginalny kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w Referacie Kadr, na parterze w Ratuszu pok. 11 lub ze strony internetowej: www.bip.um.bydgoszcz.pl),

- oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1,

- wskazane referencje dotychczasowych pracodawców.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Bydgoszczy na parterze w Ratuszu pok. 4 A lub przesłać pocztą na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz,

w terminie do dnia 28 sierpnia 2021 r.

z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża konstrukcyjno-budowlana) w Referacie Obsługi Technicznej Inwestycji Miasta Dofinansowanych ze Środków Europejskich w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy – ogłoszenie o naborze nr 48/2021”.

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego.

Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony,
a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.


Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji. Klauzula informacyjna znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy (www.bip.um.bydgoszcz.pl) w zakładce PRACA.
 2. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Bydgoszczy znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy (www.bip.um.bydgoszcz.pl) w zakładce PRACA.
 3. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w formie tradycyjnej.

 

 

Ogłoszenie archiwalne