Ta oferta pracy jest nieaktualna od 153 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor ds. obronnych w Sądzie Okręgowym w Krakowie

 • Miechów, Myślenice, Sucha Beskidzka, małopolskie
 • Specjalista
 • 2019-01-16

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Sąd Okręgowy w Krakowie

  Dyrektor Sądu Okręgowego w Krakowie

  ogłasza nabór, w drodze konkursu, na stanowisko

  inspektora ds. obronnych w Sądzie Okręgowym w Krakowie

   

  Liczba wolnych stanowisk: 1 stanowisko inspektora ds. obronnych (wymiar czasu pracy 0,75 etatu)

   

  Miejsce świadczenia pracy: Sąd Rejonowy w Miechowie, Sąd Rejonowy w Myślenicach,   Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej

  Inspektor ds. obronnych w Sądzie Okręgowym w Krakowie

  Miejsce pracy: Miechów, Myślenice, Sucha Beskidzka

  Zakres zadań:

  1. Realizowanie zadań inspektora ds. obronnych wynikających z:

  - art. 18 ust. 1 i 3 oraz działu IV ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U.2018.1459 z późn. zm.);

  - zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

  2. Wykonywanie, uzgadnianie i aktualizowanie:

  a. Rocznego planu zamierzeń obronnych;

  b. Kart realizacji zadań operacyjnych;

  c. Regulaminu organizacyjnego;

  d. Etatu wojennego Sądu;

  e. Wniosków w sprawie reklamowania z urzędu i na wniosek;

  f. Zawiadomień o ustaniu przyczyn reklamowania;

  g. Sprawozdań z realizacji zadań obronnych.

   

  3. Opracowanie i uaktualnianie dokumentacji organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru oraz prowadzenie szkoleń ich obsad etatowych;

  4. Przygotowanie zespołów do udziału w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych  

  w ramach podwyższania gotowości obronnej państwa;

  5. Realizowanie współpracy z:

  a. Oddziałem Kadr Sądu Okręgowego oraz Wojskowymi Komendami Uzupełnień w sprawach związanych z ewidencją pracowników posiadających przydziały mobilizacyjne oraz ich reklamowaniem;

  b. Inspektorem ds. obronnych Sądu Okręgowego w zakresie planowania i realizacji zadań obronnych.

   

  Kandydat składa wymagane dokumenty (komplet w zamkniętej kopercie) - w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r. - bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Krakowie lub przesyła drogą pocztową (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego) z podaniem oznaczenia konkursu /Konkurs na stanowisko inspektora ds. obronnych KD.SO.-111-2/19 na adres:

  Sąd Okręgowy w Krakowie (Oddział Kadr)

  Przy Rondzie 7

  31-547 Kraków

   

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Konkurs składa się z trzech etapów:

  1/ etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

  2/ etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,

  3/ etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.

  Konkurs przeprowadzony zostanie przez komisję konkursową, powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie.      

  Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu (wraz z podaniem terminu                    i miejsca jego przeprowadzenia) umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w budynku sądu Okręgowego w Krakowie oraz na stronie internetowej sądu (www.krakow.so.gov.pl), najpóźniej na 7 dni przed terminem drugiego etapu konkursu.

  Wymagania niezbędne:

  Stanowisko inspektora ds. obronnych może zajmować osoba:

  1. posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. która nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  5. posiadająca wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia;
  6. posiadająca nieposzlakowaną opinię;
  7. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
  8. legitymująca się dobrą znajomością techniki pracy biurowej, w tym umiejętnością posługiwania się sprzętem komputerowym.

  Dodatkowe atuty:

  1. wykształcenie wyższe drugiego stopnia          
  2. doświadczenie w pracy w jednostkach administracji wojskowej (WKU, WSzW), w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej,              
  3. umiejętność organizacji pracy,
  4. komunikatywność,
  5. odporność na stres,
  6. znajomość przepisów regulujących ustrój i organizację sądownictwa powszechnego

  Wymagane dokumenty i oświadczenia

   

  1. Kandydaci składają dokumenty zawierające:

  a/ zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu, adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego            

       w Krakowie,

  b/ CV z informacją o przebiegu zatrudnienia,

  c/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

  d/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

  e/ oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie              

       o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  f/ kwestionariusz osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy (stanowiący załącznik do ogłoszenia),

  g/ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

  h/ kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i dodatkowe kwalifikacje.

   

  2. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. a – f wymagają własnoręcznego podpisu. Brak wymaganego podpisu kandydata dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.