Inspektor ds. organizacji i obsługi imprez

 • Świnoujście, zachodniopomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 14.03.2019
 • Ważna jeszcze 24 dni (do 13.04.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"

  Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" w Świnoujściu, ul. Matejki 22

  Inspektor ds. organizacji i obsługi imprez

  Miejsce pracy: Świnoujście

  Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

  1. Przygotowywanie i przeprowadzanie imprez sportowych i rekreacyjnych Ośrodka.
  2. Czynny udział w organizowanych imprezach.
  3. Koordynowanie działalności Lig sportowych Ośrodka
  4. Współpraca z placówkami oświatowymi, placówkami kultury, klubami, stowarzyszeniami sportowymi, zakładami pracy, grupami środowiskowymi,  w zakresie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych Ośrodka.
  5. Bieżące wprowadzanie informacji o ligach sportowych przez Ośrodek na stronę internetową oraz facebook Ośrodka.
  6. Rozwijanie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
  7. Prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją imprez i prawidłowe jej przechowywanie.
  8. Prowadzenie statystyk sportu organizowanego w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół.
  9. Zastępowanie Kierownika ds. organizacji imprez i rekreacji.
  10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika ds. organizacji imprez i rekreacji oraz Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

  O stanowisko mogą się ubiegać osoby, które:

  Wymagania konieczne:

  1. posiadają obywatelstwo polskie,
  2. mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
  3. nie były prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie,
  4. nie były prawomocnie skazane za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
  5. cieszą się nieposzlakowaną opinią,
  6. ukończyły studia wyższe lub szkołę średnią, policealną, pomaturalną o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku – preferowane kierunki: wychowanie fizyczne, animator czasu wolnego.
  7. posiadają:
  • roczny staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego,
  • 3-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego.

  Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość przepisów formalno-prawnych niezbędnych do zorganizowania imprezy (min. o bezpieczeństwie imprez masowych, o sporcie),
  2. znajomość zasad i umiejętność sędziowania i przeprowadzania gier zespołowych,
  3. znajomość branży sportowo rekreacyjnej,
  4. doświadczenie w wykonywaniu zadań
  5. znajomość obsługi komputera,
  6. umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,
  7. umiejętność pracy w zespole,
  8. pewność siebie, kreatywność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność, skuteczność działania i komunikatywność.

  Informacja o warunkach pracy:

  • Praca ma charakter zadaniowy, odbywa się również w weekendy,
  • Norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,
  • Stanowisko pracy na I piętrze (brak windy),
  • Wynagrodzenie za pracę płatne jest raz w miesiącu, z dołu do dnia 28 każdego miesiąca,
  • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie w lutym 2019 roku wyniósł poniżej 6%

  Kandydat na wolne stanowisko musi złożyć:

  1. list motywacyjny i życiorys (CV), List motywacyjny i życiorys (CV) należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami oraz klauzuląo następującej treści „ Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami praca) przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Inspektor ds. organizacji i obsługi imprez w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą. Zapoznałem (am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych”*
  2. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe ,
  4. dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),
  5. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
  6. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
  7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajduje się w gronie najlepszych kandydatów.

  Termin i miejsce składania dokumentów.

  Dokumenty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500 do dnia 29 marca 2019 r.
   do godziny 1400 w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" w Świnoujściu przy ul. J. Matejki 22.
  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Inspektor ds. organizacji i obsługi imprez”

   Wszystkie dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

   Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie OSiR "Wyspiarz".

  *Klauzula informacyjna znajduje się na stronie www.osir.swinoujscie.pl

  .