Oferta pracy

Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska

GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCEO firmie

  • Ostrowska 8
    Nowe Skalmierzyce, wielkopolskie
  • Ogłoszenie wygasło 2 dni temu
  • Umowa o pracę
  • Pełny etat
  • Specjalista

GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE

Ostrowska 8

Nowe Skalmierzyce

Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska

1. Wymagania niezbędne

a)    obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b)    nieposzlakowana opinia,

c)    wykształcenie wyższe na kierunkach: urbanistyka, architektura, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, geodezja, kartografia lub wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi na wyżej wymienionych kierunkach,

d)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e)    brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)     doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata stażu pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków,

g)    Znajomość ustaw wraz z przepisami wykonawczymi:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- Kodeks postępowania administracyjnego,

h)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 

2. Wymagania dodatkowe

a)     Przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe w wykonawstwie/administracji w dziedzinie budownictwa, architektury, urbanistyki, gospodarki nieruchomościami, geodezji,

b)     Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, prawa geodezyjnego i kartograficznego,

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku urzędniczym:

a)    przygotowanie, nadzór oraz obsługa administracyjna w zakresie tworzenia, opiniowania i uzgadniania  gminnych dokumentów planistycznych;

b)    weryfikacja wniosków oraz obsługa administracyjna spraw związanych
z przygotowaniem projektów   decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego;

c)    wydawanie wypisów z planów oraz zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości;

d)    opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości;

e)    merytoryczna współpraca  administracyjna z innymi jednostkami organizacyjnymi oraz organami  i instytucjami zewnętrznymi;

f)     załatwianie spraw interwencyjnych lub zleconych przez przełożonych.

 

4.    Warunki pracy na stanowisku:

a/ Miejsce pracy : praca w budynku Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Obiekt nieprzystosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

b/ Stanowisko pracy: stanowisko urzędnicze, praca przy komputerze, wymiar czasu pracy: pełny etat, w poniedziałki praca na dwie zmiany, nawiązanie stosunku pracy nastąpi zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych, wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

5.    Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

 

6.    Wymagane dokumenty

a)    list motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisko,

b)    życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

c)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

d)    oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)    kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub odbytym stażu,

f)     kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

g)    kserokopie zaświadczeń o ewentualnych ukończonych kursach, szkoleniach,

h)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

i)      ewentualne referencje, opinie

j)      Podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie.

Oferty na wolne stanowisko należy  przesłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

ul. Ostrowska 8  Skalmierzyce

63-460 Nowe Skalmierzyce

lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu, mieszczącego się na I piętrze, pokój nr  10, z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r.

 

Ewentualne informacje lub wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu tel. (0-62 762-97-17 ).

                                                          

          Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.noweskalmierzyce.pl/bip.php

 

Ogłoszenie archiwalne