Oferta pracy

Inspektor ds. prowadzenia dokumentacji sieci, napędów sterowania i ogrzewania zwrotnic

MPK Poznań Sp. z o.o.O firmie

MPK Poznań Sp. z o.o.

Szwajcarska

Poznań

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O.
Lider na rynku usług przewozowych miasta Poznania i okolic
 
poszukuje kandydata na stanowisko:
Inspektor ds. prowadzenia dokumentacji sieci, napędów sterowania i ogrzewania zwrotnicNumer ref.: MPK_28/2020
Główne obowiązki na stanowisku: 
 • przygotowywanie danych technicznych, planów, schematów, zestawień na potrzeby realizowanych konserwacji, napraw, remontów i budowy sieci i zwrotnic
 • analiza stanu technicznego urządzeń elektroenergetyki wyposażenia stacji oraz sporządzanie raportów o stanie technicznym urządzeń.
 • przygotowywanie schematów, zestawień materiałów dla urządzeń i wyposażenia podlegającego przebudowie lub wymianie.
 • sporządzanie harmonogramów robót, sprawdzanie realizacji zadań i opracowanie wniosków oraz rozliczeń.
 • prowadzenie paszportyzacji sieci i zwrotnic.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • posiadania wyższego wykształcenia (preferowany kierunek: elektroenergetyka, elektronika),
 • posiadania uprawnień elektrycznych w zakresie Dozoru i Eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 • mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami (preferowane uprawnienia do projektowania)
 • posiadania prawa jazdy kat. B
 • znajomości obsługi komputera w zakresie kosztorysowania i projektowania (w tym programów AutoCad, Corel Draw, Word, Excel, Norma)
 • umiejętności sporządzania analiz i sprawozdań
 • umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji
 • komunikatywności, umiejętności współpracy w zespole

Oferujemy:

 • stabilne warunki pracy, umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego w tym udział w szkoleniach zawodowych, możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych na kursach/szkoleniach
 • pakiet socjalny wspierający aktywność i wypoczynek pracowników, w tym karta multisport
 • preferencyjne warunki korzystania z usług własnych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w MPK Poznań informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o., ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 618396000  i za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected];
 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod numerem telefonu: 618396061 i za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected];
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy  w zakresie wymienionym w art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz w przypadku podania dodatkowych, niewymaganych zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy danych osobowych kandydatów –  również te dane, będą przetwarzane przez administratora w celu:

  a) przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w MPK Poznań - wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit f RODO w przypadku danych wymienionych w art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust.1 lit a RODO w przypadku danych innych niż wskazane w art. 22¹ Kodeksu Pracy),

  b) w przypadku wyrażenia dodatkowo dobrowolnej zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych dla celów innych obecnych lub przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit a RODO),

  c) innym niż wymienionym w lit a) i b) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – w szczególności obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, zaproponowania innego stanowiska leżącego w kompetencjach kandydata (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit f RODO).

 4. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej, odbiorcami danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy administratora, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, konsultacyjne i audytowe, ubezpieczyciele, a także inne podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane uzyskane od kandydata będą przetwarzane, co do zasady, przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, chyba, że wyrażono zgodę , o której mowa w pkt. 3 lit b, przez okres 12 miesięcy, lub w razie podjęcia takiej informacji, przez okres, w którym mogą ujawnić się lub zostać zgłoszone roszczenia stron i osób trzecich związane z procesem rekrutacji. W przypadku podjęcia zatrudnienia przez kandydata dane podane przez niego w trakcie rekrutacji będą przetwarzane przez okres i na zasadach związanych z istnieniem stosunku pracy.  Jeśli chodzi o materiały archiwalne, dane będą przetwarzane minimalnie przez czas wynikający z przepisów.
 6. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody dotyczącej zakresu danych podawanych poza zakresem wynikającym z art. 22¹ Kodeksu Pracy, w każdym momencie poprzez zawiadomienie administratora. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Podanie danych wymaganych przez pracodawcę w procesie rekrutacji jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Nie podanie wymaganych przez pracodawcę danych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu Pracy spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 8. Kandydaci do pracy w MPK Poznań posiadają prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Kandydaci do pracy w MPK Poznań mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy