Pracodawca przyjmuje aplikacje na tę ofertę poza systemem Pracuj.pl

Więcej informacji znajdziesz w treści oferty

Inspektor ds. sanitarnych w Wydziale Inwestycji i Remontów

Gmina Konstancin Jeziorna O firmie

Gmina Konstancin Jeziorna

Piaseczyńska 77

Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

ogłasza nabór na stanowisko 

Inspektora ds. sanitarnych
w Wydziale Inwestycji i Remontów
Miejsce pracy: Konstancin-Jeziorna

K.210.3.2020

 

Wymiar etatu: 1 etat

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Konstancin-Jeziorna

Urząd Miasta i Gminy

ul. Piaseczyńska 77

05-520 Konstancin-Jeziorna
 
 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie i koordynacja powierzonych zadań inwestycyjnych i remontowych od fazy przygotowania do zakończenia realizacji i oddania do użytkowania, w tym m. in.:
 • przygotowywanie projektów pism, umów, zleceń, zarządzeń, uchwał i innych dokumentów związanych z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi,
 • udział w przygotowaniu materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargów zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia,
 • udział w przygotowaniu materiałów niezbędnych do zamówień realizowanych bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • nadzór nad realizacją umów dotyczących wykonania dokumentacji projektowych,
 • udział w komisyjnych odbiorach dokumentacji projektowych,
 • udział w komisyjnym przekazywaniu placów budowy wykonawcom robót,
 • nadzór nad realizacją umów dotyczących wykonania robót budowlanych, w tym współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego przy weryfikacji jakości i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz zawartą umową,
 • udział w komisyjnych końcowych odbiorach robót budowlanych,
 • udział w przekazywaniu wybudowanych obiektów do użytkowania.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca na terenie budowy.
 • Praca biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca przy monitorze ekranowym,
 • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • praca w budynku przy ul. Piaseczyńskiej 77, miejsca postojowe w odległości około 50 m od budynku, wejście główne do budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych przez drzwi dwuskrzydłowe otwierane do światła ościeżnic 180 cm (jedno skrzydło o szerokości 90 cm blokowane),
 • miejsce pracy: I piętro, korytarz biurowy o powierzchni 350 m2, drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm w świetle ościeżnic, drzwi wejściowe do toalet - szerokość 90 cm w świetle ościeżnic (toalety na I piętrze - przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). Budynek jest 2-kondygnacyjny z klatkami schodowymi (2 biegi schodów, minimalna szerokość – 120 cm). W budynku znajduje się winda (przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) – szerokość drzwi 90 cm, kabina 120 x 210 cm., udźwig 1000 kg.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Co najmniej 3 letni staż pracy.
 • Obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282).
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiety biurowe).
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.

 

wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym (inżynieria środowiska lub pokrewne,
 • Wiedza w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • Doświadczenie w przygotowaniu i realizacji inwestycji dotyczących budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostce samorządu terytorialnego,
 • Znajomość Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych oraz o samorządzie gminnym,
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • Umiejętność kosztorysowania (obsługa programu do kosztorysowania NORMA lub zgodnego),
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Staranność i terminowość w wykonywaniu zadań,
 • Sumienność, dokładność i odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik w załączniku),
 • życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (CV),
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku),
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub nostryfikacji dyplomu,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

14.02.2020

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77

05-520 Konstancin-Jeziorna

z dopiskiem na kopercie „nabór – Inspektor ds. sanitarnych”.

Dokumenty można przesłać lub złożyć w UMiG w kancelarii, ul. Piaseczyńska 77,

w godz.: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.

 

Informacje dodatkowe:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie są rozpatrywane (liczy się data wpływu). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 48 42 316, (22) 48 42 317 lub składając zapytanie w drodze elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna reprezentowany przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna przy ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Mateusz Siek, e-mail: [email protected]
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w zakresie danych wykraczających poza obowiązek ustawowy i danych wrażliwych – na podstawie dobrowolnej zgody, w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie niepodanie danych osobowych nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 3. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym w wyniku niniejszego ogłoszenia nie będą dalej przetwarzane i zostaną zniszczone. Wyjątek stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być przechowywane w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a)     żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b)    żądanie przeniesienia danych (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody),
  c)     wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  d)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody).
  Wskazane uprawnienia mogą być realizowane w granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

ogłasza nabór na stanowisko 

Inspektora ds. sanitarnych
w Wydziale Inwestycji i Remontów

K.210.3.2020

 

Wymiar etatu: 1 etat

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Konstancin-Jeziorna

Urząd Miasta i Gminy

ul. Piaseczyńska 77

05-520 Konstancin-Jeziorna
 
 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie i koordynacja powierzonych zadań inwestycyjnych i remontowych od fazy przygotowania do zakończenia realizacji i oddania do użytkowania, w tym m. in.:
 • przygotowywanie projektów pism, umów, zleceń, zarządzeń, uchwał i innych dokumentów związanych z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi,
 • udział w przygotowaniu materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargów zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia,
 • udział w przygotowaniu materiałów niezbędnych do zamówień realizowanych bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • nadzór nad realizacją umów dotyczących wykonania dokumentacji projektowych,
 • udział w komisyjnych odbiorach dokumentacji projektowych,
 • udział w komisyjnym przekazywaniu placów budowy wykonawcom robót,
 • nadzór nad realizacją umów dotyczących wykonania robót budowlanych, w tym współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego przy weryfikacji jakości i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz zawartą umową,
 • udział w komisyjnych końcowych odbiorach robót budowlanych,
 • udział w przekazywaniu wybudowanych obiektów do użytkowania.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca na terenie budowy.
 • Praca biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca przy monitorze ekranowym,
 • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • praca w budynku przy ul. Piaseczyńskiej 77, miejsca postojowe w odległości około 50 m od budynku, wejście główne do budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych przez drzwi dwuskrzydłowe otwierane do światła ościeżnic 180 cm (jedno skrzydło o szerokości 90 cm blokowane),
 • miejsce pracy: I piętro, korytarz biurowy o powierzchni 350 m2, drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm w świetle ościeżnic, drzwi wejściowe do toalet - szerokość 90 cm w świetle ościeżnic (toalety na I piętrze - przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). Budynek jest 2-kondygnacyjny z klatkami schodowymi (2 biegi schodów, minimalna szerokość – 120 cm). W budynku znajduje się winda (przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) – szerokość drzwi 90 cm, kabina 120 x 210 cm., udźwig 1000 kg.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Co najmniej 3 letni staż pracy.
 • Obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282).
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiety biurowe).
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.

 

wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym (inżynieria środowiska lub pokrewne,
 • Wiedza w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • Doświadczenie w przygotowaniu i realizacji inwestycji dotyczących budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostce samorządu terytorialnego,
 • Znajomość Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych oraz o samorządzie gminnym,
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • Umiejętność kosztorysowania (obsługa programu do kosztorysowania NORMA lub zgodnego),
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Staranność i terminowość w wykonywaniu zadań,
 • Sumienność, dokładność i odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik w załączniku),
 • życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (CV),
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku),
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub nostryfikacji dyplomu,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

14.02.2020

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77

05-520 Konstancin-Jeziorna

z dopiskiem na kopercie „nabór – Inspektor ds. sanitarnych”.

Dokumenty można przesłać lub złożyć w UMiG w kancelarii, ul. Piaseczyńska 77,

w godz.: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.

 

Informacje dodatkowe:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie są rozpatrywane (liczy się data wpływu). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 48 42 316, (22) 48 42 317 lub składając zapytanie w drodze elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna reprezentowany przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna przy ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Mateusz Siek, e-mail: [email protected]
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w zakresie danych wykraczających poza obowiązek ustawowy i danych wrażliwych – na podstawie dobrowolnej zgody, w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie niepodanie danych osobowych nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 3. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym w wyniku niniejszego ogłoszenia nie będą dalej przetwarzane i zostaną zniszczone. Wyjątek stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być przechowywane w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a)     żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b)    żądanie przeniesienia danych (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody),
  c)     wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  d)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody).
  Wskazane uprawnienia mogą być realizowane w granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca przyjmuje aplikacje na tę ofertę poza systemem Pracuj.pl

Więcej informacji znajdziesz w treści oferty