Oferta pracy

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o.
1. Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk.

2. Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
 • Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk
 • e-mail: [email protected]
3. Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.   
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Zakład Utylizacyjny zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  6 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa
7. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
[1] Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”;
[2] art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
[3] Art. 6 ust. 1 lit aRODO;
[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Zakład Utylizacyjny zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.
Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.

Inspektor ds. sortowni

Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.O firmie

Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.

Jabłoniowa 55

Gdańsk

Inspektor ds. sortowni
Miejsce pracy: Gdańsk

Wykształcenie:

 • Preferowane wykształcenie średnie techniczne.

Wymagania:

 • Mile widziana znajomość zasad w zakresie gospodarowania odpadami i obsługi instalacji przemysłowych,
 • Ogólny staż pracy min. 3 lata.

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie stałego nadzoru nad pracą linii sortowniczych zgodnie z odpowiednimi instrukcjami eksploatacji, instrukcjami bezpieczeństwa w zakresie przyjmowania odpadów, sortowania i postępowania z odpadami wytwarzanymi w sortowni.
 • Organizacja, koordynowanie i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracownikami sortowni, operatorami sprzętu i kierowcami oraz zgłaszanie przełożonemu zauważonych nieprawidłowości w tym zakresie.
 • Sporządzanie wymaganej dokumentacji tj. raportów zmianowych, uzupełnianie dzienników sortowni i kompostowni, prowadzenie ewidencji zasobów odpadów na nadawach, prowadzenie bieżących statystyk ilości pracowników z podziałem na zajmowane stanowisko.

Firma oferuje:

 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę) i płacy,
 • Pracę w stale rozwijającej się firmie o dobrej pozycji,
 • Możliwości rozwoju zawodowego w tym zdobycie uprawnień zawodowych
 • Pakiet socjalny – w tym abonament medyczny,
 • Miejsce pracy: Gdańsk.

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj albo pocztą: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55 lub faksem pod nr: 58/322 15 76.

Zakład Utylizacyjny zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Inspektor ds. sortowni

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie stałego nadzoru nad pracą linii sortowniczych zgodnie z odpowiednimi instrukcjami eksploatacji, instrukcjami bezpieczeństwa w zakresie przyjmowania odpadów, sortowania i postępowania z odpadami wytwarzanymi w sortowni.
 • Organizacja, koordynowanie i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracownikami sortowni, operatorami sprzętu i kierowcami oraz zgłaszanie przełożonemu zauważonych nieprawidłowości w tym zakresie.
 • Sporządzanie wymaganej dokumentacji tj. raportów zmianowych, uzupełnianie dzienników sortowni i kompostowni, prowadzenie ewidencji zasobów odpadów na nadawach, prowadzenie bieżących statystyk ilości pracowników z podziałem na zajmowane stanowisko.

Wykształcenie:

 • Preferowane wykształcenie średnie techniczne.

Wymagania:

 • Mile widziana znajomość zasad w zakresie gospodarowania odpadami i obsługi instalacji przemysłowych,
 • Ogólny staż pracy min. 3 lata.

Firma oferuje:

 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę) i płacy,
 • Pracę w stale rozwijającej się firmie o dobrej pozycji,
 • Możliwości rozwoju zawodowego w tym zdobycie uprawnień zawodowych
 • Pakiet socjalny – w tym abonament medyczny,
 • Miejsce pracy: Gdańsk.

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj albo pocztą: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55 lub faksem pod nr: 58/322 15 76.

Zakład Utylizacyjny zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Ogłoszenie archiwalne