Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Inspektor ds. technicznych w branży elektrycznej/energetycznej

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Aleja Papieża Jana Pawła II 22A

Szczecin

Twój zakres obowiązków

 • Organizowanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków, ich instalacji i urządzeń oraz ustalanie potrzeb remontowych.

 • Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

 • Wykonywanie kosztorysów inwestorskich.

 • Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad prawidłowym prowadzeniem wykonawstwa i rozliczanie robót.

 • Rozliczanie finansowo-rzeczowe prac remontowo-modernizacyjnych obiektów i urządzeń.

 • Analiza realizacji planów remontów i konserwacji oraz przekładanie odpowiednich wniosków co do sposobu ich realizacji pod względem jakości i terminowości.

 • Nadzór nad realizacją obsługi i konserwacji wykonywanej przez firmy zewnętrzne.

 • Weryfikacja rozliczeń wykonawstwa robót.

 • Kompletowanie oraz przechowywanie dokumentacji technicznej wszystkich obiektów uczelni.

 • Zapewnienie właściwych warunków zabezpieczenia ppoż. nowo projektowanych obiektów, a także remontowanych obiektów, urządzeń i instalacji.

 • Współudział w rozliczaniu inwestycji.

 • Rozliczanie i opisywanie faktur za energię.

 • Koordynacja prac remontowych prowadzonych na obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • Prowadzenie ofertowania na prace niewymagające stosowania procedury zamówień publicznych.

 • Kontrola nad realizacją usunięcia wad i usterek wyszczególnionych w protokołach końcowych odbioru robót.

 • Współpraca z Kierownikami obiektów.

Nasze wymagania

 • Obywatelstwo polskie.

 • Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie branży elektrycznej.

 • Znajomość obsługi urządzeń biurowych oraz komputera.

 • Umiejętność tworzenia, edycji i drukowania w programie AutoCad lub innym podobnym.

 • Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.

 • Staż pracy min. 2 lata.

 • Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 • Posiadanie zaświadczenia kwalifikacji D powyżej 1kV

 • Samodzielność, praca przy komputerze, dobra organizacja, umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu, komunikatywność, umiejętność podejmowania prawidłowych działań logistycznych przy współpracy z wykonawcami, rzetelność, sumienność i odpowiedzialność za powierzone zadania.

Mile widziane

 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej.

 • Umiejętność kosztorysowania.

 • Praktyka na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty

 • CV i list motywacyjny.

 • Kopie/skany dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

 • Kopie/skany innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach.

 • Zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko Inspektora ds. technicznych

 • w branży konstrukcyjno-budowlanej złożoną na formularzu dostępnym do pobrania pod linkiem: Rodo – kandydat do pracy – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna.

Podanie należy składać w terminie do dnia 08.08.2022 r. drogą elektroniczną na adres:

[email protected] lub drogą korespondencyjną na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Sekretariat Kanclerza

al. Papieża Jana Pawła II 31

70-453 Szczecin