Inspektor ds. utrzymania cieków i rowów melioracyjnych

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Ku Słońcu 125A

Gumieńce

Szczecin

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z programowaniem i planowaniem remontów i inwestycji urządzeń komunalnych (rowy melioracyjne i cieki), oraz remontów i inwestycji innych obiektów realizowanych na rzecz Gminy Miasto Szczecin,

 • monitorowanie przebiegu inwestycji, remontów,

 • nadzór nad realizacją planu finansowo –rzeczowego w zakresie prowadzonych zadań,

 • sprawozdawczość z realizowanych zadań,

 • współpraca z pozostałymi merytorycznymi wydziałami Zakładu, oraz jednostkami zewnętrznymi.

Nasze wymagania

 • obywatelstwo polskie,

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub hydrotechnicznej,

 • minimalny staż pracy 1 rok przy nadzorowaniu lub kierowaniu budowami ewentualnie przy utrzymaniu lub eksploatacji obiektów,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych, oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 • nieposzlakowana opinia,

 • prawo jazdy kat. B.

Mile widziane

 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych,

 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

 • znajomość i umiejętność obsługi pakietu Office,

 • mile widziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub hydrotechnicznej,

 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, samodzielność, komunikatywność, kreatywność.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • ryczałt na paliwo

 • dodatkowe świadczenia socjalne

Wymagane dokumenty

 • życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych, kontakt, tj. adres e-mail lub numer telefonu,

 • list motywacyjny,

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

 • oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Sposób aplikowania

Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych opisanych ”nabór na wolne stanowisko urzędnicze– Inspektor ds. utrzymania cieków i rowów melioracyjnych „ kopertach w terminie do: 30.11.2022 r.

Uwaga: liczy się data wpływu do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie /Sekretariat/ ul. Ku Słońcu 125A , w godz. od 7.00 do 15.00, informacja tel. 91 48 57 130.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZUK w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w październiku 2022 r. kształtował się poniżej 6%.

Uwaga:

 • Oferty które wpłyną do ZUK niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

 • Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji,

 • Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone (komisyjnie).

 • Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych: http://bip.zuk.szczecin.pl/strony/642.dhtml

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale ds. Inwestycji i Remontów – Inspektor ds. utrzymania cieków i rowów melioracyjnych - w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przewiń do profilu firmy