Ta oferta pracy jest nieaktualna od 14 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor ekonomiczny ds. księgowości materiałowej i środków trwałych

 • Piekary Śląskie, śląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 07.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Gmina Piekary Śląskie

  Inspektor ekonomiczny ds. księgowości materiałowej i środków trwałych

  Miejsce pracy: Piekary Śląskie

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

  przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60

  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

  inspektor ekonomiczny ds. księgowości materiałowej i środków trwałych

  Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych,
  • księgowanie w rejestrze VAT faktur nabycia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych,
  • prowadzenie ewidencji księgowości materiałowej,
  • księgowanie w rejestrze VAT faktur nabycia towarów,
  • sporządzanie miesięcznych rozliczeń zużycia materiałów wg stanowisk kosztów oraz zleceń.
  Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne,
  • staż pracy 4 lata w księgowości w przypadku osób ze średnim wykształceniem lub 2 lata w przypadku osób z wyższym wykształcenie,
  • znajomość przepisów z zakresu ustaw o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym,
  • nieposzlakowana opinia,
  • posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Mile widziane:

  • doświadczenie w obsłudze finansowej magazynu i środków trwałych.

  Warunki pracy:

  • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • praca przy stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społeczne oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • list motywacyjny,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się zatrudnienie,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   • wzory dokumentów dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie znajdują się na stronie ZGM
  • Oferty niewykorzystane, nieodebrane przez kandydatów w ciągu miesiąca po zakończeniu naboru zostaną odesłane.

  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora ekonomicznego ds. księgowości materiałowej i środków trwałych”  w sekretariacie ZGM w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 lub przesyłać pocztą na adres Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie w terminie do 21.01.2019 roku do godziny 17-tej.  Aplikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Za decydującą uznaje się datę wpływu oferty do ZGM. Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.