Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Inspektor/Główny Specjalista w Referacie Inwestycji i Remontów.

GMINA RASZYNO firmie

 • Szkolna 2A, Raszyn (pow. pruszkowski)
  Raszyn (pow. pruszkowski), mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)

GMINA RASZYN

Szkolna 2A

Raszyn (pow. pruszkowski)

Twój zakres obowiązków

 • 1) Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji, remontów oraz bieżącą konserwacją obiektów kubaturowych i zagospodarowania terenu przy tych obiektach, ujętych w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Raszyn, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych, w tym:

 • a) przygotowywanie dokumentacji do realizacji zadań,

 • b) przygotowywanie dokumentów merytorycznych niezbędnych do przeprowadzania procedur na udzielenie zamówienia zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w tym przygotowywanie kosztorysów inwestorskich,

 • c) przygotowanie umów i aneksów na usługi projektowe oraz roboty budowlane,

 • d) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem realizacji umów – merytoryczne i finansowe,

 • e) opiniowanie i odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod względem ich prawidłowości wykonania oraz weryfikacja kosztów wykonania,

 • f) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem realizacji inwestycji jako Inspektor nadzoru zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, opracowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz ich weryfikacja i kontrola w trakcie realizacji inwestycji,

 • g) uczestniczenie w odbiorach częściowych, końcowych wraz z potwierdzeniem rzeczowo-finansowego wykonania robót,

 • h) odbiór i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

 • i) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem inwestycji ukończonych do eksploatacji i zarządzania właściwym jednostkom organizacyjnym,

 • j) dokonywanie przeglądów gwarancyjnych, nadzór nad zrealizowaniem przez wykonawców i dostawców obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi,

 • k) zlecanie branżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji przez osoby w tym zakresie uprawnione oraz nadzór nad ich pracą,

 • 2) Załatwianie spraw indywidualnych zgodnie z KPA, obsługa interesantów, udzielanie odpowiedzi na interpelacje Radnych oraz wnioski o dostęp do informacji publicznej w zakresie działań Referatu Inwestycji i Remontów,

 • 3) Uczestniczenie w przygotowaniu dokumentów merytorycznych związanych z aplikacją i realizacją projektów z funduszy zewnętrznych,

 • 4) Wykonywanie innych, zleconych przez Przełożonego, zadań z zakresu działań Referatu Inwestycji i Remontów.

Nasze wymagania

Niezbędne wymagania dla kandydatów:

1) Wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa lądowego,

2) posiadanie obywatelstwa polskiego,

3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

6) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz czynna przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

7) minimum trzy lata stażu pracy związanej bezpośrednio z wymaganym wykształceniem,

8) znajomość Ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeń wydanych do tej ustawy,

9) czynne prawo jazdy.

Dodatkowe wymagania dla kandydatów:.

1) Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

2) staż pracy na stanowisku Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, staż pracy w Jednostkach Samorządu Terytorialnego będzie dodatkowym atutem,

3) znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz rozporządzeń wydanych do tej ustawy, KPA,

4) znajomość programów: AutoCAD, Norma Pro,

5) umiejętność pracy zespołowej, systematyczność i konsekwencja w działaniu, samodzielność w podejmowaniu decyzji, wysoka kultura osobista.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) list motywacyjny,

2) kwestionariusz osobowy*,

3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4) oświadczenie o niekaralności

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych*,

6) kopie świadectw pracy (oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy)

7) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

8) kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

9) zgodę na przetwarzanie danych osobowych*,

10) klauzulę dotyczącą przetwarzanie danych osobowych*,

Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca biurowa z obsługą programów komputerowych w budynku Urzędu Gminy Raszyn,

2) wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych,

3) toalety: 1 toaleta (na parterze) przystosowana do korzystania dla osób na wózkach inwalidzkich,

4) w budynku urzędu brak wind,

5) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Kandydaci zostaną wyłonieni na podstawie wyniku przeprowadzonego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko INSPEKTOR/GŁÓWNY SPECJALISTA w Referacie Inwestycji i Remontów” OGŁOSZENIE KZ.2110.20.2021 do dnia 30 czerwca 2021 r. (decyduje data faktycznego wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy www.raszyn.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.