Oferta pracy

Inspektor / Główny Specjalista, Wydział Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Transportu Urzędu Miasta

Miasto Zielonka

  • Lipowa 5, Zielonka
    Zielonka, mazowieckie
  • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)

Miasto Zielonka

Lipowa 5

Zielonka

Twój zakres obowiązków

  • przygotowanie i prowadzenie zadań realizowanych przez Wydział Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Transportu z zakresu remontów, budowy, przebudowy i rozbudowy dróg gminnych, w tym m.in.:

  • przygotowanie niezbędnych informacji i dokumentacji w celu wyłonienia wykonawcy usług, dostaw i robót budowlanych, w tym m.in. szacowanie wartości zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia, projektów umów;

  • przygotowanie i przekazanie wykonawcy usług, dostaw i robót budowlanych niezbędnej dokumentacji w celu realizacji zamówienia;

  • współpraca z inspektorami nadzoru i projektantami;

  • weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z zapisami umowy;

  • przygotowanie niezbędnych wniosków i dokumentacji w celu uzyskania opinii i decyzji o pozwoleniu na budowę lub o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz zgłoszenia zamiaru budowy;

  • przygotowanie i uczestnictwo w odbiorach końcowych;

  • udział w pracach komisji przetargowych i odbiorach technicznych;

  • organizowanie i przeprowadzanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji;

  • współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi;

  • współpraca i udział w posiedzeniach branżowych Komisji Rady Miasta na polecenie przełożonych;

  • prowadzenie innych spraw zleconych przez przełożonego;

  • przestrzeganie zasad systemu kontroli zarządczej realizowanego na podstawie obowiązujących przepisów wewnętrznych;

  • przygotowywanie odpowiedzi na zapytania związane z udzielaniem informacji publicznych w zakresie prowadzonych prac.

Nasze wymagania

Kogo szukamy?

• Szukamy kandydatów posiadających wykształcenie wyższe kierunek administracja lub średnie/ wyższe techniczne w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku (np. budownictwo, inżynieria środowiska, drogownictwo);

• Minimum 3-letni staż pracy, w tym doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;

• posiada umiejętności pracy w programach komputerowych WORD, EXCEL;

• zna zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych;

• zna przepisy prawne w zakresie realizowanych zadań oraz posiada umiejętność ich właściwej interpretacji i stosowania, w szczególności:

o ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.);

o ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1376 z późn. zm.);

o Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.).

To oferujemy

  • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

  • Zatrudnienie na postawie umowy o pracę;

  • Praca odbywa się w następującym systemie czasu pracy: w godzinach pracy Urzędu Miasta Zielonka, tj.: poniedziałek: 8:00-17:00; wtorek-czwartek: 8:00-16:00; piątek: 8:00-15:00.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej podpisany własnoręcznie.

2. List motywacyjny podpisany własnoręcznie.

3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego podpisane własnoręcznie;

4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych podpisane własnoręcznie.

5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe podpisane własnoręcznie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).

6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji podpisane własnoręcznie.

7. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych);

8. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

9. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1282);

10. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach i ukończonych kursach).

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

"Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres:

Urząd Miasta Zielonka, 05-220 Zielonka, ul. Lipowa 5 lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na wolne stanowisko urzędnicze: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor/ Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Transportu” w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka (Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 1) w terminie do 16 sierpnia 2022 r. (wtorek) do godz. 16:00."

O nas

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.