Oferta pracy

Inspektor konstrukcji

Telewizja Polska S.A.O firmie

 • J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa

  Garwolin, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek

zainteresowanych pracą w Ośrodku Inwestycji i Transportu w Warszawie na stanowisku 

Inspektor konstrukcji

Miejsce pracy:  Warszawa - Mokotów

Zakres obowiązków: 

 • przygotowanie kompleksowej analizy projektów w zakresie robót budowlanych przesyłanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Spółki oraz współudział przy sporządzaniu na tej bazie planów inwestycji na roboty budowlane, zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami,  
 • przegląd obiektów, typowanie robót do wykonania, sporządzanie kosztorysów wstępnych i inwestorskich, ocena zgłoszonych przez jednostki organizacyjne zamówień na roboty budowlane,
 • opracowywanie lub zlecanie opracowania dokumentacji technicznej oraz jej ocena pod kątem zgodności
  z założeniami technicznymi, zamówieniem, obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz uzyskiwanie opinii użytkowników odnośnie opracowanych projektów,                                    
 • opiniowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej,                                             
 • wprowadzanie wykonawców na teren budowy przy udziale właściwych jednostek organizacyjnych Telewizji Polskiej S.A.,                                                                                                         
 • realizacja robót inwestycyjnych w zakresie budowlanym, ujętych w planach, w zakresie dotyczącym działania Ośrodka,                                                                                                                 
 • nadzór inwestorski nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi, a w szczególności: reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli  zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa budowlanego i polskimi normami,  nadzór nad usuwaniem awarii przez ekipy specjalistyczne, nadzór nad realizacją określonych przez wykonawców harmonogramów rzeczowo - finansowych robót, sprawdzanie i odbiór robót zanikowych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót
  i prowadzenie rozliczeń wykonanych prac i umów z wykonawcami, przygotowanie i udział w odbiorach częściowych i końcowych oraz przekazywanie wykonanych prac do użytkowania, weryfikacja kosztorysów powykonawczych, rozliczanie rzeczowych i finansowych zakresów robót remontowych i inwestycyjnych
  w zakresie budowlanym,                                                                                                                          
 • zabezpieczenie prawidłowego wykonania robót budowlanych instalacyjnych i technologicznych,
 • prowadzenie spraw formalnych związanych z przygotowaniem zadań inwestycyjnych do realizacji (pozwolenia na budowę, dzienniki budowy, książki obmiarów, itp.),                            
 • sporządzanie kosztorysów niezbędnych do zlecania i rozliczania zleconych usług realizowanych własnymi siłami, zgodnie z obowiązującymi procedurami i podziałem kompetencji w Spółce
 • przygotowywanie uzgodnień i założeń technicznych dla umów i aneksów do umów, zleceń i zapytań ofertowych w zakresie inwestycji,                                                                                 
 • archiwizowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej, dokumentacji budowy przez którą należy rozumieć między innymi pozwolenie na budowę, dziennik budowy, protokoły odbiorów, operaty geodezyjne, książki obmiarów, itp. przez okres dwóch lat,                        
 • kontrolowanie zgodności przebiegu robót z harmonogramem budowy i umową oraz stosowanie odpowiednich sankcji i kar umownych wobec kontrahentów zewnętrznych,  
 • kontrolowanie zgodności przebiegu robót z harmonogramem budowy i umową oraz stosowanie odpowiednich sankcji i kar umownych wobec kontrahentów zewnętrznych,  
 • organizowanie przeglądów jakości wykonywanych robót, przeglądów pogwarancyjnych, egzekwowanie usuwania usterek przez wykonawców,                                                                     
 • sporządzanie i monitorowanie harmonogramów realizacyjnych do zadań inwestycyjnych,
 • wystawianie dowodów przekazujących zrealizowane zadania inwestycyjne użytkownikom, 
 • przygotowanie i udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane na rzecz jednostek organizacyjnych  Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A., Oddziału Terenowego w Warszawie
  i ośrodków wypoczynkowych Telewizji Polskiej S.A., we współpracy z Biurem Zakupów i Zamówień Publicznych zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami,                                            
 • nadzór nad realizacją umów i usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne w zakresie działania Wydziału  

Od kandydatów oczekujemy: 

 • wykształcenia wyższego,
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • praktycznej  umiejętności kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów
  w programie Norma PRO,
 • umiejętności posługiwania się programem AutoCAD,
 • wysokiej komunikatywności i umiejętności organizacji pracy,
 • kondycji fizycznej i stanu zdrowia pozwalających wykonywać pracę
  na wysokościach.


Dodatkowymi atutami będą:

 • wysoka dostępność, możliwość przystąpienia do wykonywania zadań w terminie
  do 1 miesiąca od daty podjęcia decyzji o zatrudnieniu,
 • doświadczenie w roli  inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • doświadczenie w planowaniu, koordynacji i nadzorowaniu robót projektowych i wykonawczych, 
 • doświadczenie zawodowe w firmach pełniących rolę Inwestora lub Generalnego Wykonawcy robót budowlanych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dobra znajomość ustaw: Prawo Budowlane i Kodeks Cywilny.

Oferujemy: 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
 • adekwatne do kwalifikacji i wiedzy zawodowej wynagrodzenie,
 • pracę w przyjaznej atmosferze,
 • możliwość korzystania z opieki zdrowotnej, pakietu sportowego i ubezpieczenia na życie.

 

Zapraszamy do udziału w rekrutacji.

#dlaludzizmisja

Ogłoszenie archiwalne