Oferta pracy

Inspektor nadzoru

GMINA BIAŁE BŁOTA

GMINA BIAŁE BŁOTA

Szubińska 7

Białe Błota (pow. bydgoski)

Twój zakres obowiązków

 • sprawdzanie jakości wykonanych robót, w tym zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w polskim budownictwie,

 • kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, wymaganiami specyfikacji technicznych,

 • kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz zawartą umową, w tym kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem,

 • wydawanie poleceń w trakcie wykonywania robót w formie pisemnej, poprzez wpis do dziennika budowy,

 • sprawdzanie kompletności dokumentów przedstawianych przez wykonawcę na każdym etapie realizacji zadań,

 • uczestnictwo w naradach roboczych na budowie,

 • udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,

 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i innych urządzeń, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,

 • uczestniczenie w czynnościach odbiorowych i przy przekazywaniu zakończonych budów do użytkowania,

 • przejęcie od kierownika budowy po odbiorze końcowym dokumentacji powykonawczej oraz dziennika budowy i ich weryfikacja,

 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,

 • udział w pracach komisji celem dokonywania przeglądów gwarancyjnych;

 • weryfikacja materiałów analitycznych niezbędnych do dokonania rozliczenia zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg,

 • przygotowywanie kompletnych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego oraz uczestnictwo w procesie udzielania zamówień publicznych, w tym weryfikacja i opiniowanie wyjaśnień składanych przez Wykonawców na etapie postępowania przetargowego,

 • dział w pracach komisji przetargowych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

 • opracowanie programów i planów inwestycji gminnych, wnioskowanie o ujęcie ich w budżecie, sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji,

 • analizowanie i aktualizacja kosztorysów na roboty inwestycyjne i remontowe, weryfikacja kosztorysów przedkładanych przez wykonawców robót,

 • rozliczanie finansowe realizowanych zadań,

 • udzielanie informacji interesantom, prowadzenie korespondencji w ramach zajmowanego stanowiska,

 • opracowywanie sprawozdawczości z zakresu wykonawstwa rzeczowego i wartościowego nadzorowanych robót,

 • współpraca przy sporządzaniu wniosków do instytucji i organizacji o pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych na inwestycje gminne.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo, inżynieria środowiska, architektura lub pokrewne,

 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sanitarnej lub konstrukcyjno - budowlanej,

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe,

 • znajomość procedur inwestycyjnych,

 • znajomość przepisów: ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 133 z późn. zm.); ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r.,poz.741 z późn. zm.); rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r., poz. 1609), oraz innych przepisów branżowych,

 • umiejętność posługiwania się komputerem, znajomość MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel,

 • uprawnienia do kierowania samochodem osobowym – prawo jazdy kat. B,

 • predyspozycje do pracy w terenie,

 • komunikatywność,

 • samodzielność przy podejmowaniu decyzji,

 • umiejętność planowania i organizacji pracy,

 • obywatelstwo polskie,

 • kandydat ma posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia o naborze znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Białe Błota (www.bip.bialeblota.pl) w zakładce oferty pracy: ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze nr 12/2021 – inspektor nadzoru.